خوش آمدید ”Arbetsförmedlingen” به اداره کاریابی

   شما به آسانی میتوانید از طریق شبکه اینترنت به خدمات اداره کاریابی دسترسی داشته

          باشید

.می باشد  arbetsförmedlingen.seنشانی صفحه اینترنتی اداره کاریابی
  شما میتوانید در این صفحه یا سا یت اینترنتی کارهای از قبل اعلان شده را جستجو نمایید . کارفرمایان میتوانند  پست های  خالی شان را در این سایت ثبت و اعلان نمایند. اطلاعات این صفحه اینترنتی به طور شبانه روزی در اختیار همگان قرار  دارد

تازه وارد به سویدن

ما به شما که تازه وارد سویدن شده اید کمک ارائه میکنیم. در مورد نوعیت کمکی که میتوانید دریافت کنید بیشتر بخوانید.

تازه وارد به سویدن


   با یکی از کارمندان اداره کاریابی به شماره تلفون416416- 0771-تماس بگیرید

شما همچنان  میتوانید توسط تلفون از خدمات ما استفا د ه کنید. خدمات تلفونی ما همه روزه در روز های هفته بین ساعات 8 صبح و 8 شب و روز های شنبه و یک‌شنبه بین ساعات 9 صبح و 4 عصر در اختیار عموم قرار دارد

در اکثر مناطق یک دفتر اداره کاریابی وجود دارد

زمانی که کار تان را از دست میدهید  و  یا در امور بدست آوردن کار به حمایت ضرورت دارید و همچنان در موقع استخدام کارمند به نزدیکترین دفتر اداره کاریابی محل مراجعه کنید

در مورد اداره کاریابی

اطلاعات در مورد اداره کاریابی به زبان سوئدی و قسما به زبان انگلیسی در سایت اینترنتی این اداره وجود دارد.همچنان     اطلاعات در مورد فعالیت‌ها و  راه‌های تماس با  این اداره نیز در این سایت گنجانیده شده است.

Eures

اطلاعات   در مورد شرایط زندگی و کار در سویدن و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناحیه همکاری‌های  اقتصادی   وجود دارد Eures اروپا برای متقاضیان کار و کارفرمایان در سایت اینترنتی
Eures


Tillägsinformation

برای کسب اطلاعات بیشتر

به ادارۀ امورکاریابی خوش آمدید
(Välkommen till Arbetsförmedlingen!)

تعویض پولی برای برنامه ها و سفرها
(Ersättning vid program och resor)

تعویض پولی از صندوق بیمهٔ بیکاری
(Ersättning från a-kassan)

ا بخاطر آشترآک در فعالیتهای ی مرکز کاریابی به حمایت ضرورت دآرید؟(Informationsblad- stöd till funktionsnedsatta inom etableringsuppdraget att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter.).

قرارداد تحصیل
(Faktablad - Utbildningskontrakt)

حمایت بیشتر در
(Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet)

استخدام جهت ورود به حرفه
(Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning)

 تمرین کاری با راهنمای کار
(Faktablad - Arbetsträning med handledare)

برگۀ معلوماتی کار آغازین/ کار آغازین ویژه
(Faktablad - Nystartsjobb

ارزیابی وضعیت کاری و اجتماعی
(Faktablad - Arbetssocial utredning)

راجستر ادارۀ کاریابی
(Faktablad - Arbetsförmedlingens register)

کار در بخش سام حل
(Faktablad - Arbeta inom Samhall)

کمک مالی برای سفر، بودوباش و مشایعت کننده
(Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare)

ارکمک اقتصادی برای ابزار کمکی در محل 
(Faktablad till arbetssökande - Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen) 

ارکمک اقتصادی برای ابزار کمکی در محل 
(Faktablad till arbetsgivare-
Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen) 

کار عملی
(Faktablad - Praktik)

امکانات آموزش برای شما که در )برنامۀ
(Faktablad om utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin)

تضمین کار برای جوانان
(Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar)

حمایت در صورت آغاز کار و تجارت خصوصی
(Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet)

مسؤلیت کارفرما / سازماندهندۀ کار در مورد محیطکاری
(Faktablad - Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar)

آموزش های بازار کار
(Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning)

حمایت خاص بخاطر معرفی و پیگیری
(Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS)

مقدمه ای برای کار
(Faktablad - Introduktion till arbete)

پشتیبانی بخاطر داشتن دستیار خصوصی
(Faktablad - Stöd till personligt biträde)

جوانان دارای معیوبیت
(Faktablad - Unga med funktionsnedsättning)

فعالیت های مختلف را تحت نظارت بیآزمایید و شرایط
(Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning)