خۆت ئاماده که بۆ کارێک له سوێد

ئایا ئه تۆ پێش ئه وه ی بگوێزیته وه بۆ سوێد کارت کردووه و ده ته وه ێت بزانی ئه تۆ چۆن ده توانی ئه زموونیه کانت لێرا به کار

بێریت؟

كه واته خۆنرخاندنێک بکه بزانه چه نێک ده زانی له ئه و پیشه ی خۆت و کام ئه رکی کارت هه بووه . به ئه و شێوه ئه تۆ وێنه یه ک

وه رده گری له ئه وه ی که چ شتێک ناچاری هه تبێ بۆ پیشه که لێرا له سوێد.

خۆ نرخاندنه که ده که یت به شێوه ی پڕکردنه وه ی پرسنامه یه ک که به ستراوه به پیشه که ی ئه تۆ له بازاری کاری سوێد. به دیاری

کردنی ئه زموونیه کانی خۆت ئه تۆ ده توانی پێكه وه له گه ڵ ئیداره ی کار لێبکۆلیته وه بزانی چه نده وه ختی پێ ده چێت بۆ ئه وه ی

خۆت ئاماده که یت له ئه و پیشه یی خۆت. ئه وه یش هه روه ها ڕوونتر ده بێت که ئه گه ر ئه تۆ پێویستت به ته کمیل کردنی زانیاری و

ئه زموونیه کانته . له وانه یه ئه تۆ پێویستت به ڕێنوێنی بێ ، خوێندنی ده رس، پراکتیک یان ئیعتیبار کرندی به ڵگه کانت


هه موو زانیاری و ئه زموونیه کانی ئه تۆ له وڵاتێکی دیکه بێجگه له سوێد حساب ده کرێت. له ئیعتیبارکردنێکدا ئه زموونیه کانی

پێشوی ئه تۆ له پیشه یه ک به راوورد ده کرێت له گه ڵ هه مان جۆر کار له سوێد


ئه تۆ بۆ خۆت فۆرمه که پڕ ده که یته وه و زانیاری و ئه زموونیه کانی خۆت نرخاندن ده که یت

۱۷۷۱ پێویستت به یارمه تیه ده توانی ته له فۆن بۆ ئیداره ی کار بکه یت به ژماره ی ۴۱۴۴۱۴ .


Tillägsinformation

پرسنامه ی خۆ نرخاندن