به اداره کاريابی خوش آمديد

آسانترين شيوه دسترسی به خدمات اداره کاريابی از طريق اينترنت است

آدرس صفحه اداره کاريابی در اينترنت  www.arbetsformedlingen.se  است. در آنجا آگيهای استخدام وجود دارد و کارفرمايان می توانند آگهيهای استخدام خودرا اعلام کنند. اين اطلاعات بطور شبانه روزی در اختيار همگان قرار می گيرد.

شماره تلفن خدمات مراجعان اداره کاريابی416 0771416

می توانيد به خدمات مراجعان نيز تلفن کنيد که از طريق تلفن خدمات ارائه می کند. از طريق اين شماره می توانيد با يکنفر کارياب صحبت کنيد.
خدمات مراجعان روزهای عادی هفته از ساعت 8 تا 20، شنبه ها و يکشنبه ها از ساعت 9 تا 16 در دسترس همگان قرار دارد.

در اغلب شهرها اداره کاريابی وجود دارد

اگر وقتی بيکار هستيد کمکهائی که در اينترنت وجود دارد کافی نيست می توانيد به نزديکترين اداره کاريابی مراجعه کنيد.
آدرس اداره های کاريابی

در مورد اداره کل بازار کار  Arbetsförmedlingen

  اطلاعات در مورد اداره کل بازار کار بزبانهای  انگليسی  و سوئدی  وجود دارد. در آنجا از جمله آدرسهای مرتبطی در مورد شرح سازمان تشکيلاتی، اطلاعات جهت تماس با ذکر آدرس و همچنين وظيفه اين اداره، سازمان تشکيلاتی، هيئت مديره و امور بين المللی وجود دارد.

سفر به اتحاد اروپا Eures

اطلاعات در مورد مشاغل، شرايط کار و زندگی در سوئد و ساير کشورهای محدوده اتحاد اروپا EU و کشورهای عضو همکاريهای اقتصادی اروپا EES برای کارجو و کارفرما بزبانهای انگليسی، آلمانی و سوئدی در صفحه مرتبط با آدرس Eures وجود دارد.
Eures


Se filmen för dig som är ny på Arbetsförmedlingen - öppnas i nytt fönster

Tillägsinformation

جزئیات بیشتر

به اداره ی کاریابی خوش آمدید
(Välkommen till Arbetsförmedlingen)

پول جبرانی برای برنامه و رفت و آمد
(Ersättning vid program och resor)

کمک هزینه ی بیمه ی بیکاری
(Ersättning från a-kassan)

گزارش فعالیت
(Aktivitetsrapporter)

مهارت های خود را در رابطه با بازار کار سوئد توصیف و ارزیابی کنید
(Få dina uppgifter beskrivna och bedömda i förhållande till den svenska arbetsmarknaden)

دانستنی های مقدماتی در باره ی کار(Faktablad - Introduktion till arbete)

قرارداد آموزشی
(Faktablad - Utbildningskontrakt)

از توانایی کاری خود آگاھی پیدا کنید
(Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning)

خدمات ویژه
(Faktablad - Extratjänst)

حمایت بیشتر در
(Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet)

کمک هزینه فعالیت و مستمری توسعه
(Faktablad - Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning)

استخدام معرفی شغل
(Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning)

آموزش کار با استاد راهنما
(Faktablad - Arbetsträning med handledare)

کمک مالی ویژه برای استخدام کار موقت ابتدایی
(Faktablad - Instegsjobb)

برگۀ اطلاعات کار مقدماتی/ کار مقدماتی ویژه
(Faktablad - Nystartsjobb)

استخدام با کمک حقوق
(Faktablad - Lönebidrag)

کار مطمئن نزد کارفرمای دولتی
(Faktablad - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA)

کمک استخدام ویژه
(Faktablad - Särskilt anställningsstöd)

امنیت استخدامی
(Faktablad - Trygghetsanställning)

استخدام پیشرفت
(Faktablad - Utvecklingsanställning)

بررسی اجتماعی کار
(Faktablad - Arbetssocial utredning)

ثبت نام در ادرۀ کار
(Faktablad - Arbetsförmedlingens register)

کار کردن در سامهال
(Faktablad - Arbeta inom Samhall)

غرامت برای سفر، مسکن موقت و همراه
                 (Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare)

کمک هزینه برای وسایل کمکی در محل کار
(Faktablad till arbetssökande - Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen)

کمک هزینه برای وسایل کمکی در محل کار
(Faktablad till arbetsgivare - Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen)

کارآموزی
(Faktablad - Praktik)

کار و تضمین پیشرفت
(Faktablad - Jobb- och utvecklingsgarantin)

امکان تحصیل برای شمائی که در ضمانت کار و توسعه شرکت می کنید(Faktablad om utbildnings-möjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin)

تضمین کار برای جوانان
(Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar)

حمایت در هنگام شروع کسب و کار
(Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet)

مسئولیت محیط کاری کارفرما/ ترتیب دهنده
(Faktablad- Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar)

آموزش در کلاسهای بازار کار
(Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning)

حمایت ویژه مقدماتی و پیگیری
(Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS)

کمک برای مددکار شخصی
(Faktablad - Stöd till personligt biträde)

جوانان معلول
(Faktablad - Unga med funktionsnedsättning)

آیا برای شرکت در فعالیتهای اداره کاریابی نیاز به کمک

دارید؟

(Informationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter)