ځان په سویډن کې د یوې دندې لپاره چمتو کړئ

آیا تاسې سویډن ته کډه کولو څخه وړاندې دنده ترسره کړې ده او غواړئ چې پوه شئ چې د خپلو تجربو څخه دلته

څنګه ګټه پورته کولای شئ؟

نو په دې هکله یوه ځان ارزونه ترسره کړئ چې په خپل مسلک کې څومره وړتیا لرئ او کومې دندې مو سرته

رسولي دي. له دې لارې به تاسې ته روښانه شي چې دا مسلک په سویډن کې کومې غوښتنې لري.

ځان ارزونه به د یوې فورمې چې د سویډن د کار بازار کې د یوې ځانګړې څانګې سره تړاو لري، د ډکولو له

لارې ترسره کوئ. د خپلو تجربو ارزولو له لارې تاسې د کارموندنې ادارې سره په شریکه په ډاګه کولای شئ چې

خپل مسلک کې چمتو کیدو لپاره به تاسې څومره اوږدې مودې ته اړتیا ولرئ. سربیره پر دې به دا هم جوته شي

چې آیا تاسې د خپلو تجربو او مهارتونو بشپړه کولو ته اړتیا لرئ او که نه. امکان لري چې تاسې لارښوونې، یو

تعلیم، ازمیښتي کار او یا یوې ارزیابۍ ته اړتیا ولرئ.

د فورمې له لارې به تاسې ته څرګنده شي چې په سویډن کې دا مسلک کومې غوښتنې لري او دا چې آیا په سویډن

کې هم همدا ستاسې لپاره تر ټولو غوره دنده ده.

د سویډن څخه بهر په نورو ټولو هیوادونو کې لاسته راغلې تجربې او مهارتونه د شمارلو وړ دي. په یوه څانګه کې

ستاسې تیرې تجربې په سویډن کې هغې ته ورته کار سره د ارزونې په وخت کې مقایسه کیږي.

دا تاسې یاست چې فورمه ډکوئ او د خپلو تجربو او ځانګړتیاو ارزونه ترسره کوئ.

که چیرې مرستې ته اړتیا لرئ نو د کارموندنې ادارې ته په ۱۷۷۱ ۶۱۴ ۶۱۴ شمیره زنګ وهلی شئ.Tillägsinformation

د ځان ارزونې فورمه