Så hanterar vi dina personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för och vilka skyldigheter vi har mot dig när vi behandlar dina personuppgifter. Här hittar du även information om offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser.

Hantering av personuppgifter

Arbetsförmedlingen är ansvarigt för att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt som är i enlighet med lagar och förordningar. Det innebär att Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna som registreras i våra datasystem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen och lagen innebär ett förstärkt skydd för dig som privatperson när myndigheter och företag behandlar dina personuppgifter. Arbetsförmedlingen behandling av personuppgifter är även reglerat i lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AF-PuL) och förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AF-PuF). I det följande får du information om när Arbetsförmedlingen får behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter:

 • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation är äkta
 • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som till exempel register över dig som söker jobb och ingivna handlingar och funktioner för användarstöd
 • när du använder våra digitala tjänster.
 • för att fullfölja ett anställningsavtal med dig som är anställd

Specifik information om behandling av personuppgifter i en webbtjänst lämnas i direkt anslutning till respektive tjänst.

Överföring av personuppgifter

E-legitimation och andra handlingar kan lämnas ut för kontroll att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att berörda parter ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationer har använts.

Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, så kallad tredje land, för kontroller av handlingar med mera.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att Arbetsförmedlingen ska kunna behandla personuppgifter som angår dig krävs det att det föreligger en rättslig grund. En rättslig grund föreligger bland annat när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller om behandling av personuppgifter krävs som ett led i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning.

Arbetsförmedlingen samlar in dina uppgifter endast för särskilda ändamål. Vi behandlar arbetsgivare, arbetssökande, leverantörer samt anställdas personuppgifter. Detta gör Arbetsförmedlingen för att vi ska kunna utöva vårt ansvar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Utöver dessa ändamål kan dina uppgifter komma att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Utövande av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som är registrerad en rad olika rättigheter. I följande avsnitt finns dessa rättigheter beskrivna. Om du anser att Arbetsförmedlingen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du önskar få ett registerutdrag kan du precisera ditt ärende i relevant formulär nedan. Skriv ut formuläret och skicka till oss. Märk kuvertet utifrån ditt ärende med ”Registerutdrag” eller ”Rättelse”.

Arbetsförmedlingen

ATT: Registerutdrag/Rättelse

Box 80

826 22 Söderhamn

Formulär
Registerutdrag 
Begäran om rättelse, komplettering, radering, begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling

Begäran om registerutdrag

Du som är registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter som Arbetsförmedlingen behandlar. Arbetsförmedlingen tillhandahåller denna information i ett registerutdrag inom en månad.

Rätt till rättelse och komplettering

Om du anser att vi registrerat felaktiga uppgifter om dig kan du vända dig till Arbetsförmedlingen för att få dessa uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Arbetsförmedlingen gör alltid en prövning i det individuella fallet. Allmänna handlingar kan vare sig rättas eller kompletteras med stöd av dataskyddsförordningen.

Rätt till radering

Du som är registrerad har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar borttagna. Detta gäller dock inte i alla situationer utan Arbetsförmedlingen gör en individuell prövning vid varje tillfälle. Allmänna handlingar är undantagna dataskyddsförordningens regler om radering. Personuppgifter måste raderas enligt dataskyddsförordningen i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt att göra invändningar

Om Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter kan du i vissa fall invända mot behandlingen. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning eller när profilering sker.

Om du invänder mot behandlingen fortsätter Arbetsförmedlingen endast att behandla uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet 

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Arbetsförmedlingen kan vara skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter när det är tekniskt möjligt. En förutsättning är att Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal som du ingåtts. Detta gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering  

Arbetsförmedlingen kan komma att användasig av automatiserat beslutsfattande som inbegriper profilering. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Om detta sker kommer Arbetsförmedlingen att informera dig.

Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
 • finansiell förlust
 • brott mot sekretess eller tystnadsplikt 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt, kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Om du får kännedom om en personuppgiftsincident bör du omgående kontakta Arbetsförmedlingens dataskyddsombud.  

Klagomål och tips

Om du anser att Arbetsförmedlingen hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Arbetsförmedlingens dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. E-postadress: dataskyddsombud@arbetsformedlingen.se
Besöksadress: Hälsingegatan 38, Stockholm
Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm
Telefon: 0771-60 00 00  

Anmälan till Datainspektionen

Du kan även kontakta Datainspektionen för att göra en anmälan. Datainspektionen kan därefter besluta om tillsyn om:

 • om det är ett återkommande och systematiskt fel
 • om det är allvarliga brister
 • om det gäller ett enstaka fall eller ett generellt fel
 • om det gäller något som Datainspektionen redan har granskat.

E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5
Datainspektionen, Postadress Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00

Offentlighetsprincipen och sekretess

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Arbetsförmedlingen följer offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Uppgifterna du lämnar till oss kan omfattas av sekretess. Det betyder att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Vi har skyldighet att lämna uppgifter om inskrivna arbetssökande bland annat till Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna som underlag för deras beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd.