Ingenjörsyrken

 
 
Ingenjörer arbetar inom alla branscher, inom små och stora företag och vid myndigheter. De ser tydliga resultat av sitt arbete; ett hus, en bro, en ny produkt, ett nytt sätt att kommunicera, ett läkemedel, en radiosändning. Med tekniska kunskaper söker de bästa lösning på ett problem eller för att effektivisera produktionen.
Vad gör en ingenjör?
Gemensamt för ingenjörer är att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling. Till exempel kan ingenjörer arbeta med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, de leder byggprojekt, skapar nya sätt att kommunicera. De söker lösningar som gör förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen, som gör produktionen mer miljövänlig och kvalitetssäkrar produktionen och produkterna. Ingenjörer arbetar också med inköp, försäljning, marknadsföring och logistik.

Många ingenjörer arbetar i projektform där ingenjören också kan vara projektledare. Projektledare planerar och samordnar projekt mot önskat mål, arbeta för att tidsplanen ska hålla och samverkar internt och externt. Inom olika branscher och företag används olika benämningar på roller som ingenjörer arbetar i, några vanliga roller är: konstruktören som tar fram och utvecklar produkter, produktionsingenjören som söker lösningar som på olika sätt effektiviserar produktionskedjan, utvecklingsingenjören som arbetar med att säkerställa att produkterna utvecklas efter de krav som ställs.

Vilka kunskaper har ingenjörer?
Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan att ha teoretiska tekniska och naturvetenskapliga kunskaper inom ett område. Ingenjörsutbildningen ger framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Stor del av jobbet handlar om att samarbete med kollegor, kunder, entreprenörer och andra företag, myndigheter med flera. Med teoretiska tekniska kunskaper arbetar ingenjörer med att hitta lösningar för människor men framförallt med människor.

Var jobbar ingenjörer?
Tekniska lösningar behövs överallt i samhället och därför arbetar ingenjörer i alla branscher. De arbetar inom små och stora företag, vid myndigheter och som företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsultföretag. Att jobba som konsult innebär att tillfälligt erbjuda sina tjänster till andra företag som saknar denna kompetens med kvalificerande arbetsuppgifter. För ingenjörer finns goda möjligheter att arbeta utomlands.

Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?
Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. Civilingenjörsexamen ger förutsättningar att jobba mer med utveckling medan en högskoleexamen ger förutsättningar att jobba med förbättring. Civilingenjörsexamen ger tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion som projektledare med helhetsperspektivet medan högskoleingenjören jobbar med en mindre eller praktisk del av projektet. Samtidigt kan civilingenjörer bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskapsområde.

Många utbildningsinriktningar och olika yrkestitlar
I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildning på olika nivåer och med olika inriktningar. En utbildningsinriktning och utbildningsnivå kan leda till många olika arbetsuppgifter och yrkestitlar inom flera branscher. Företag kan ha behov av ingenjörer med olika inriktningar för sin verksamhet.

Här kan du mer om ingenjörsyrken inom specifika kunskapsområden samt läsa intervjuer och se filmer med yrkesverksamma:

Ingenjörer inom bygg och anläggning


Ingenjörer inom elektroteknik

GIS- och Kartingenjörer

Ingenjörer inom IT

Utbildning

I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå med olika inriktningar som ges vid ett 30-tal skolor. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Antingen väljer du en inriktning redan från början eller så väljer du öppen ingång vilket betyder att du läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter och efter ett år väljer inriktning.

Den som inte har tillräckliga förkunskaper för att söka en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning har möjlighet att läsa in ett behörighetskompletterande tekniskt basår. Det kan också finnas möjlighet att läsa en teknisk bastermin för den som saknar ett mindre antal kurser för behörighet. Vanligtvis är det de tekniska högskolorna som anordnar utbildningen.

Läs mer på studera.nu.

Det är möjligt att läsa ett fjärde år efter Tekniskt program på gymnasiet. Det fjärde året ska ge praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörs examen. Med det fjärde året efter Tekniskt program eller likvärdig gymnasieutbildning får man gymnasieingenjörsexamen.

Läs mer på gymnasieinfo.se

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga Förmåga att samla in och hantera ett ibland stort material och bryta ned till mindre beståndsdelar och där söka efter samband och orsaker.

Kommunikationsförmåga Förmåga att kommunicera både verbalt och i skrift.

Kreativt tänkande Förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya och optimala lösningar.

Organisationsförmåga Handlar om viktiga projektledaregenskaper, att kunna strukturera arbetet, göra hållbara planer och sedan kunna hålla planeringen.

Problemlösning Förmåga att finna lösningar med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Samarbeta Ingenjörer behöver ofta samarbeta med flera olika aktörer och förmågan att hitta goda samarbeten blir avgörande för resultatet.

Tidshantering Att kunna planera och använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner är viktigt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för olika ingenjörsyrken.

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-08-11
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se