Socionomyrken

 
 
Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. En socionom har möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att man arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter man människor i svåra situationer.
I de yrken som socionomer arbetar inom hjälper man människor att själv göra förändringar i sina liv. Det är viktigt att ha stor kunskap i hur både människor, grupper och samhället fungerar. Att kunna se helheten i sitt arbete samtidigt som man har förmågan att visa empati för den enskilde.

Tidigare har socionomer oftast varit anställda inom kommun, landsting eller staten. Idag är det relativt vanligt att socionomer väljer att arbeta inom privata företag eller att vara egna företagare.

De vanligaste yrkena som nyutexaminerad socionom är:

Socialsekreteraren arbetar inom socialtjänsten då man främst arbetar med personer och familjer som har behov av socialt stöd. Socialsekreteraren gör utredningar och bedömningar om försörjningsstöd, samtalsstöd och andra stödinsatser. Man träffar familjer-, barn och ungdomar eller personer med missbruksproblem i sitt yrke. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser eller hjälpa flyktingar som nyligen kommit till Sverige.

Biståndsbedömaren arbetar inom socialförvaltningen och har till uppgift att bedöma den enskildes behov av praktisk hjälp och stöd från samhället. Det kan till exempel handla om rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.

LSS-handläggaren gör utredningar och bedömningar för personer med funktionsnedsättning. Som för biståndsbedömaren kan det gälla behov av praktisk hjälp och stöd från kommunen.

Nedan följer några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete.

Fältassistenten arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet för till exempel ungdomar eller vuxna missbrukare.

Behandlingsassistenten eller socialpedagogen arbetar på behandlingsinstitutioner med vuxna missbrukare eller ungdomar med olika typer av sociala svårigheter.

Personliga ombud arbetar för människor med psykiska funktionsnedsättningar och ger hjälp i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge dem stöd och service. Personliga ombud samordnar vårdinsatserna och försöker stödja och motivera människor att ta emot det stöd de har rätt till.

Familjerådgivaren arbetar med råd och stöd till människor som har problem i sina relationer. Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Vidareutbildning inom familjeterapi krävs för att man ska kunna få sådan tjänst.

Skolkuratorn arbetar med elever, lärare och föräldrar i skolan. Kuratorn kan arbeta med att ge stöd till enskilda elever eller mindre grupper av lärare eller elever. Skolkuratorn spelar en viktig roll i elevhälsoteamet på skolan för att arbeta hälsofrämjande och att motverka mobbning.

Enhetschefer inom kommunal äldre och handikappomsorg planerar, organiserar och leder arbetet i olika boendeformer eller inom äldre- och handikappomsorg.

Socionomer kan även arbeta inom hälso- och sjukvård och då vara anställda av landstinget.

Kuratorn inom sjukvården arbetar med stödsamtal, anhörigkontakter och krisbearbetning. Kuratorn kan även arbeta inom primärvården, exempelvis på en vårdcentral eller inom öppen barn och vuxenpsykiatri. Arbetsuppgifterna kan vara krisbearbetning, stödsamtal och anhörigkontakter. Som kurator inom hälso- och sjukvård är det numera vanligt att ha läst en grundläggande psykoterapiutbildning som påbyggnad utöver socionomutbildningen.

Frivårdsinspektören är anställd av staten och arbetar inom kriminalvården med att återanpassa människor som dömts till straff efter att ha begått brott.

Rehab-handläggare arbetar till exempel inom Försäkringskassan med rehabilitering och återanpassning till arbete.


Som socionom kan man också arbeta inom privat sektor då oftast inom det sociala området med allt från öppenvårdsinsatser till sluten omsorg/behandling.

Auktorisation som socionom kan du få efter att ha arbetat som med uppgifter inom socionomyrket i minst 3 år samt uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR. Använd länken under Mer Info för för ytterligare information.

Mer information om yrkena biståndsbedömare, familjerådgivare, friskvårdsinspektör, kurator och socialsekreterare finns i separata beskrivningar i Yrken A-Ö.

Utbildning

Socionomprogrammet omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning kan variera.

Det finns socionomprogram med inriktning mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och med internationell inriktning. Det vanliga socionomprogrammet har en generell och bredare inriktning.

För att vara behörig att söka till socionomutbildning krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i vissa ämnen. Kontrollera antagningskrav med aktuell utbildningsort läs mer på Studera.nu

För personer med en utländsk högskoleexamen med inriktningen socialt arbete finns en tre terminers kompletteringsutbildning vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.

Det finns också påbyggnadsutbildningar till socionomutbildningen. Dessa ger fördjupade ämneskunskaper och kan vara forskningsförberedande. I vissa fall krävs yrkeserfarenhet för att bli antagen till dessa utbildningar.

Framtid

Utbildningens bredd gör att socionomer kan arbeta inom många olika fält. För information om framtidsutsikterna inom respektive yrke som nämns under rubriken arbete, se Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se

Att tänka på

Det är viktigt att kunna bemöta människor från olika kulturer och att ha förmåga att sätta dig in i andras situation.

Det är bra att ha en personlig mognad som människa. I det här yrket kommer både tidigare livs- och arbetserfarenhet till stor nytta.

Arbete inom något av socionomyrkena kräver tålamod och ibland ställs man inför besvikelser.

Det kan vara psykiskt tungt att dagligen ta del av människors problem.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Akademikerförbundet SSR

Fackföreningen Vision

FSO, föreningen Social Omsorg


Akademikerförbundet SSR

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2013-04-22
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Socialt arbete
Platser i Platsbanken
Kuratorer(130)