Barnskötare

 
 
Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen. Den som vill arbeta med barn efter gymnasiet kan vara aupair utomlands. Då kombinerar man att passa barn med att läsa landets språk på sin fritid.
Oftast arbetar barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem, då kallas man dagbarnvårdare. Barnskötare arbetar även inom öppna förskolan, eller på sjukhusens barnavdelningar.

Arbetsuppgifter
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Ofta har man planeringstid en gång i veckan då man diskuterar hur barngruppen fungerar och hur verksamheten kan utvecklas.

Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Barnskötaren äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Små barn sover middag på förskolan och det ingår i jobbet att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.

Med barnskötarens och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Vissa barn med till exempel funktionsnedsättningar behöver extra stöd, träning och stimulans. Det kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål som kan behöva extra språkträning. Ibland samarbetar barnskötaren med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn som behöver det.

Arbetstider
Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider.

Aupair
Efter gymnasiet finns möjlighet att resa utomlands som au pair och ta hand om barn medan deras föräldrar arbetar eller studerar. Au pair ska inte jämföras med hemhjälp eller barnflicka. På fritiden ska man ha möjlighet att delta i språkundervisning i landets språk. Begränsningar vad gäller ålder kan finnas, ofta efterfrågas personer mellan 18 år och 30 år. Au pair-utbytet varar oftast från sex månader upp till ett år. Det är smidigt att anlita en godkänd au pair-förmedling för hjälp.

Utländska au pairer som vill arbeta i Sverige får arbetstillstånd av Migrationsverket. Syftet med vistelsen i Sverige ska vara att få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och svensk kultur. Den som vill bli au pair i Sverige måste ha uppehålls- och arbetstillstånd klart och infört i passet före inresa i Sverige. EU/EES-medborgare registrerar sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.

Utbildning

Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan, 3 år, kan vara en lämplig utbildning om man vill arbeta inom barnsomsorgen. Även för arbete inom pedagogisk omsorg, till exempel dagbarnvårdare, är det viktigt med utbildning inom yrket.

För att arbeta på förskolor med särskild pedagogisk inriktning, till exempel Montessori, Ur och Skur eller Reggio Emilia krävs ofta vidareutbildning. Ibland får man utbildning på förskolan.

För att arbeta på sjukhusens barnavdelningar krävs utbildning till undersköterska och påbyggnadsutbildning för arbete med sjuka barn.

För att vara au pair utomlands krävs oftast språkkunskaper. Utbildning för arbete med barn är meriterande. Körkort är nästan alltid ett krav.

Läs mer om gymnasieutbildningar på utbildningsinfo.se

Förmågor

Förmågor som barnskötare eller au pairer behöver ha eller utveckla:

Ansvarsfull: Barnskötare tar hand om små barn som är beroende av din hjälp.

Flexibel: Som au pair lever du tillsammans med barnens familj vilket gör att du behöver vara flexibel.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Förskoleverksamheten arbetar aktivt med att inspirera och stimulera barnen. I arbetet är det bra att ha ett konstnärligt intresse.

Pedagogisk förmåga: I arbetet är det bra att ha ett pedagogiskt intresse. Förskoleverksamheten arbetar aktivt med att förbereda barnen inför skolstarten.

Simultanförmåga: Förmåga att göra flera saker samtidigt. Barnskötaren behöver kunna dela sin uppmärksamhet mellan barnen så att alla blir sedda och det inte är risk för några olyckor eller att något barn försvinner vid utevistelse eller utflykt.

Stresstålighet: Yrket kan vara krävande med många aktiviteter som sker samtidigt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för barnskötare.

Att tänka på

Ett uppdrag som au-pair varar oftast sex till tolv månader.

Arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Man behöver ha kunskap om hur man lyfter och bär rätt för att skona sin rygg.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren. Blankett finns hos polisen eller på Sveriges kommuner och landstings hemsida skl.se.

Den täta kontakten med fukt och vatten torkar ut huden och kan öka risk för eksem. Mer information om hur du kan skydda dig finns här.

Mer info

Vänd dig exempelvis till

Kommunal

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-04-25
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Socialt arbete
Platser i Platsbanken
Barnskötare(977)