Undersköterska

 
 
Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.
Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskors arbetsuppgifter är varierande. Man ansvarar för den basala omvårdnaden med fokus på människans personliga hygien och funktion men även med dokumentation och uppföljning. Att ha en helhetssyn är en förutsättning för att ta vara på vårdtagarens egna resurser samt för att stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av. I arbetet ingår även att informera samt vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för patient och anhöriga.

Undersköterskor inom hemtjänst och på boenden
Undersköterskan är en del av vardagen vilket innebär att stödja personen att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning. Medicinska arbetsuppgifter som att lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin kan undersköterskan utföra på delegation. Undersköterskan dokumenterar och rapporterar också om förändringar i hälsotillståndet.

Undersköterskor på sjukhus
Som undersköterska på sjukhus arbetar man i ett arbetslag med personal med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter men som tillsammans arbetar för och med patienten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera patienternas tillstånd och de åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller på delegation. Men även att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd samt se till att det är städat ingår också i arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljö
God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. God kunskap om lyftteknik och användning av hjälpmedel underlättar.

Arbetstider
Som undersköterska får man vara beredd på att arbeta obekväma arbetstider, alltså under helger, kvällar och nätter.

Utbildning

Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Det finns även möjlighet att gå lärlingsutbildning på ett antal gymnasium. Utbildning till undersköterska finns också inom kommunal vuxenutbildning. Se gymnasieinfo.se för mer information om gymnasieutbildningar. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa en specialistutbildning inom exempelvis demens, äldrevård och psykiatri på Yrkeshögskolan.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende och undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunal

Socialstyrelsen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-10-20
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Socialt arbete