Brandman

 
 
Brandmannens arbete går ut på att förebygga, hindra och begränsa skador i samhället på människor, egendom och miljö. Brandmän arbetar inom ett brett område med många olika arbetsuppgifter. En viktig del av arbetet innebär att förhindra och förebygga att olyckor inträffar.
De flesta brandmän är anställda inom den kommunala räddningstjänsten. Flygplatser och vissa företag som bedriver riskfyllda verksamheter har även en egen brandförsvarsorganisation där brandmän är anställda.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman i utryckningstjänst innebär att man rycker ut när till exempel bränder och trafikolyckor inträffat. Då innebär arbetet att så snabbt som möjligt få kontroll på händelsen och försöka begränsa skadorna.

En del av arbetstiden går ut på att förbereda sig själv och sin utrustning så att allt ska fungera vid ett larm. Brandmannen övar arbetsmoment och kontrollerar sin utrustning. Eftersom arbetet är fysiskt och psykiskt krävande ställs också krav på att brandmannen är fullt frisk, har god kondition och kan arbeta kontrollerat i svåra situationer.

Förutom larm och övningar innehåller nästan varje dag någon form av förbyggande eller administrativ arbetsuppgift. Det kan till exempel handla om att jobba med utvecklingsarbete eller att informera om och kontrollera brandskyddet på skolor, förskolor eller arbetsplatser. På det sättet förhindrar brandmannen att olyckor inträffar.

Kommunal räddningstjänst är uppbyggd av både heltidsanställd personal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Att arbeta som RiB innebär att man vid sidan av en annan ordinarie anställning eller sysselsättning finns tillgänglig för att träda in i brandmannarollen när behov uppstår. Var tredje eller var fjärde vecka har man beredskap och ska då vara tillgänglig dygnet runt. Tiden är avgörande för möjligheten att genomföra en effektiv räddningsinsats och det är därför viktigt att man bor och har huvudsysselsättning nära den brandstation som man arbetar vid.

Arbetstider
Heltidsanställd brandpersonal inom den kommunala räddningstjänsten arbetar vanligtvis i skift vilket innebär arbete både dagar, nätter och helger. Inom många räddningstjänster arbetar man omväxlande dagtid med förebyggande arbete, och i skift med utryckningstjänst.

Utbildning

Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning som leder till en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Utbildningen ger rätt till studiemedel och anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). B-körkort, intyg om simkunnighet och ett dokumenterat konditionstest (rullbandstest) behövs för att få söka till utbildningen. Information om utbildningen, antagningskrav och ansökningsdatum hittar du på www.msb.se/smo.

Efter utbildningen har man möjlighet att söka arbete som heltidsanställd brandman inom den kommunala räddningstjänsten eller andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor.

Utbildning för räddningspersonal i beredskap, RiB genomförs efter det att man har blivit anställd hos den kommunala räddningstjänsten. Mer information hittar du på MSB:s hemsida.

Kommunerna beslutar själva om vilka krav som gäller för anställning inom sin respektive räddningstjänst. Det gör att kraven för att bli anställd inom en kommun kan skilja sig från antagningskraven på utbildningen. Kontrollera därför anställningskraven med den kommun som du är intresserad av att arbeta inom.

Förmågor

Förmågor som en brandman behöver ha eller utveckla:

Händighet: En brandman behöver ha kunskaper eller förutsättningar för att kunna lära sig att praktiskt hantera olika storters verktyg och maskiner vid räddningsinsatser.

Initiativförmåga: Det är viktigt att våga agera för att få kontroll i en situation och därigenom skapa trygghet för människor som har drabbats av en olycka.

Kommunikativ förmåga: Brandmän möter och kommunicerar med många människor i sitt arbete. Ibland sker detta under svåra och stressade situationer, vilket man måste kunna hantera. I det förebyggande arbetet måste man kunna prata inför grupp och ha en pedagogisk förmåga.

Samarbetsförmåga: I arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, både med kollegor och med personer utanför den egna organisationen.

Stresstålighet: Brandmän måste kunna behålla lugnet och arbeta kontrollerat även i pressade situationer.

Styrka: Arbetet är fysiskt tungt och ställer krav på god fysik.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se.visas framtidsutsikterna för brandmän.

Att tänka på

I arbetet ingår att ta hand om svårt skadade människor och att möta människor i svåra och stressade situationer.

Arbetet som brandman är fysiskt krävande och det ställs krav på att man är fullt frisk.

När det brinner utvecklas rökgaser som kan vara irriterande för luftvägarna. Mer information om hur du kan förebygga detta hittar du här.

En brandman får inte vara rädd för höjder eller trånga utrymmen.

Skiftarbete är vanligt.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kommunal

Brandmännens Riksförbund

Bli deltidsbrandman

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Kommunen där du bor.

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-02-26
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Säkerhetsarbete
Platser i Platsbanken
Brandmän(114)