Systemutvecklare

 
 
Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk och kreativ och kunna jobba bra tillsammans med andra.
Systemutvecklare arbetar till exempel på företag som arbetar med mjuk och hårdvaruutveckling inom IT-området men också inom andra branscher där IT-systemen är en bärande del av tjänsterna eller produkterna som på banker, inom handel eller industrin. De kan också jobba som konsulter inom organisationer och myndigheter.

Arbetsuppgifter
Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system, eller vidareutveckla system som redan finns. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men de kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Den idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg s.k. agilt arbetssätt.

Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren tillsammans med användarna upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

Inriktningar
Ibland är systemutvecklare specialiserade på en viss del i utvecklingen av nya system och kan då kallas för exempelvis systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

Yrken som kan anses vara varianter av systemutvecklare är mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industri kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

Man kan även arbeta med GIS-utveckling, som handlar om att sammanfoga programvaruapplikationer med databaser och visa resultatet på kartor.

Utbildning

Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning.

Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator. För mer information om utbildningar, se utbildningsinfo.se

Inom Yrkeshögskolan finns också utbildningar med datainriktning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar. Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att få djup kunskap om minst ett programmeringsspråk. Det finns ett stort antal programspråk som används, med en djup kunskap inom ett språk finns goda förutsättningar att lära sig flera eftersom den grundläggande logiken är samma i de flesta språk.

Som systemutvecklare har man stor nytta av att ha kunskaper om den verksamhet du ska arbeta inom. Det är viktigt att kunna engelska och gärna även andra språk.

Förmågor

Förmågor som en systemutvecklare bör ha eller utveckla:

Analytisk: Man analyserar problemen och bestämmer i vilken ordning de olika stegen ska tas. Kunna se betydelsen de små delarna har i relation till varandra och/eller helheten.

Kundfokus: Det är viktigt att lyssna till användarens behov på lösning.

Samarbetsförmåga: Systemutveckling är ett lagarbete, det är viktigt att vara bra på att samarbeta. Man arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet.

Problemlösning: Det är viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar. Många gånger kräver arbetet att du finner nya lösningar.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för mjukvaru- och systemutvecklare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Välj IT

Dataföreningen i Sverige

IT & Telekomföretagen

Sveriges Ingenjörer

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-07-08
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Data/IT