Grundutbildad sjuksköterska

 
 
Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men innebär framförallt att främja hälsa samt förebygga sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskor arbetar för att återställa och bevara hälsa utifrån personens individuella möjligheter och behov i livets alla skeden. Omvårdnadkunskapen är kärnan i arbetet.
Bild på en sjuksköterska som står i ett medicinrum.
Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Exempel på dessa är sjukhus, kommunal äldrevård, vård och omsorg för funktionshindrade, vårdcentraler samt öppenvård.

Arbetsuppgifter
Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle även om det inte är sjuksköterskan själv som står för det praktiska utförandet. Viktigt är också att möta personens behov av trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.

När en person skrivs in på ett sjukhus intervjuar sjuksköterskan personen kring den aktuella situationen och vilka behov hen har, vilket resulterar i en individuellt dokumenterad omvårdnadsplan som följs under personens tid på avdelningen. Det är sjuksköterskan som ansvarar för att de planerade åtgärderna utförs och för att effekten av det som ges utvärderas och dokumenteras. Sjuksköterskan håller också i kontakterna med andra vårdgivare och yrkesgrupper inom vården, med närstående och sociala myndigheter. Som sjuksköterska arbetar man även förebyggande för att främja hälsa genom hälsoupplysning och rådgivning.

I arbetet ingår även att sätta dropp, ge injektioner, fördela medicin samt handleda och utbilda studenter och andra i vårdteamet. Ibland ingår det också i arbetet att göra bedömningar om en person behöver komma akut eller kan vänta och boka en tid för ett senare besök.

Sjuksköterskor kan också ägna sig åt forskning, undervisning, att vara chef, arbeta med vårdutveckling, hälso- och sjukvårdsadministration med exempelvis utredningar och IT-frågor.

Utbildning

Sjuksköterskeutbildningen omfattar tre års studier i normal studietakt på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För att arbeta som specialistsjuksköterska inom ett specifikt område behövs ofta vidareutbildning, se respektive yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö.

För mer information, besök hemsidan studera.nu.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor som en grundutbildad sjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Sjuksköterskor behöver ha förståelse för situationen patienterna och deras anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Förmåga att värdera information: Som sjuksköterska behöver man kunna kritiskt granska, bedöma samt använda ny och existerande information. Detta för att bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Man måste även kunna både muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder samt behandlingsresultat. Detta kräver en god kommunikativ förmåga.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, exempelvis med patienten, undersköterskor och läkare, vilket gör det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Självständighet: Som sjuksköterska samarbetar man ofta med andra, men det är även viktigt att kunna arbeta självständigt. Detta eftersom man tillsammans med andra men även självständigt identifierar vårdbehovet, upprättar en omvårdnadsplan samt ger vård och behandling.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna tillämpa sitt kunnande utifrån individers och gruppers specifika behov. Detta för att bland annat kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för grundutbildade sjuksköterskor.

Mer info

Vänd dig exempelvis till

Vårdförbundet

Svensk sjuksköterskeförening

Sveriges Kommuner och Landsting

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-11-03
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Platser i Platsbanken
Grundutbildade sjuksköterskor(8066)