Revisor

 
 
En revisor kommer i kontakt med alla slags företag - från små kvartersbutiker till stora internationella företag. Utöver att granska siffror innebär revisorns uppdrag att granska hur verksamheten styrs och förvaltas. Under vissa perioder ska många årsredovisningar granskas, och däremellan kan revisorn få andra mer rådgivande uppdrag.
Bild på en revisor som pekar på en skärm inför en kund.
Revisorer arbetar vanligen på privata revisionsbyråer och åker på uppdrag ute hos andra företag. Även kommuner och statliga organisationer som Riksrevisionen eller Skattemyndigheten är möjliga arbetsgivare. Hos större organisationer finns ofta internrevisorer.

Arbetsuppgifter
I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse. 

Revisorer kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet. Revisorn måste dock alltid beakta sitt oberoende innan han/hon accepterar uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. En revisor kan exempelvis specialisera sig på systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

Att arbeta som revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden och ofta är på resande fot eller att man lånar skrivbordsplats hos kunden.

Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt. Efter ett tag kan man bli auktoriserad revisor och får då själv ansvara för uppdragen.

Utbildning

För att få anställning som revisor krävs högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning företagsekonomi. Utbildningen är 3 år och ges vid flera högskolor och universitet i landet.

För mer information se studera.nu.

Mer information om studievägar och validering för den som är nyanländ finns på uhr.se och på valideringsinfo.se

Läs mer på Revisorsinspektionens hemsida om vilka praktiska och teoretiska utbildningskrav som måste vara uppfyllda för att bli auktoriserad revisor.
Förmågor

Förmågor som revisorer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Som revisor är det viktigt att kunna se samband och dra logiska slutsatser.

Förtroendeingivande:
Som revisor arbetar du mot kunder och det är viktigt att de känner ett förtroende för dig och det arbete du utför.

Organisationsförmåga:
Som revisor är det viktigt att kunna strukturera sitt arbete då det under vissa perioder är en väldigt hög arbetsbelastning.

Samarbetsförmåga:
Som revisor arbetar man både med kollegor och externa kunder och behovet av samarbete är högt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för revisorer.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Civilekonomerna

FAR - branschorganisation för revisorer och rådgivare.

Revisorsinspektionen om kraven för att bli auktoriserad revisor

SKYREV - Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Liknande yrken

Ekonomyrken
Controller

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-09-01
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Administration, ekonomi, juridik
Platser i Platsbanken
Revisorer m.fl.(49)