Psykolog

 
 
Psykologer arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. De undersöker, utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska funktioner, psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologer arbetar med individer, grupper och organisationer. Som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog.
Psykologer arbetar inom många områden i samhället. De arbetar exempelvis på vårdcentraler, inom psykiatrin, skolan, kriminalvården, idrottsvärlden, försvaret och inom arbetsliv och organisation. Många psykologer är egna företagare.

Arbetsuppgifter
Psykologen arbetar med människor i alla skeden i livet. I fokus för psykologens arbete står människans upplevelser, tankar, känslor, beteenden och samspel med andra. Gemensamt för alla psykologer är att de arbetar för att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och förmåga att påverka sitt liv i önskad riktning.

Psykologen kan till exempel genomföra psykologisk behandling, psykoterapi och förebyggande psykologiska arbeten. Psykologen gör också fördjupande utredningar, som bland annat inkluderar psykologiska tester för att mer detaljerat beskriva problem och därmed kunna ge mer genomarbetade förslag till åtgärder. Förutom utredning, förebyggande arbete och behandlingsarbete kan psykologen stödja, vägleda, motivera och coacha människor i olika sammanhang.

Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologen arbetar med hjälp av olika psykologiska metoder som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet. Metoderna kan vara inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa. Stresshantering är också ett exempel. Psykologen anpassar behandlingen till patientens behov.

Psykologen arbetar på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Arbete med organisationsutveckling, ledarskap och personalgrupper är vanligt. Psykologen kan hjälpa till att hantera konflikt- och krissituationer på arbetsplatser. Psykologen kan även arbeta med rekrytering och urval i företag, organisationer och inom försvaret.

Arbetsmiljö
Inom sjukvården arbetar psykologen ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Utbildning

Utbildning till psykolog finns på många universitet och psykologprogrammet omfattar fem års studier. Efter psykologexamen krävs ett års handledd praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) för att ansöka om legitimation som psykolog. Socialstyrelsen utfärdar legitimationen.

För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu

Som legitimerad psykolog kan man specialisera sig inom arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Specialistutbildningen omfattar tre år. För mer information, kontakta Sveriges Psykologförbund.

Psykologer får en grundläggande psykoterapiutbildning inom psykologprogrammet, vilket ger behörighet att vidareutbilda sig till psykoterapeut via en påbyggnadsutbildning (tre år på halvfart).

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor som en psykolog behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som psykolog behöver man ha förståelse för situationen som patienterna är i för att kunna ge rätt stöd och behandling. Arbetet kan ibland vara psykiskt påfrestande då psykologen ofta kommer i kontakt med personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Förtroendeingivande: I arbetet kommer psykologen väldigt nära människor på ett professionellt plan, vilket gör det viktigt att agera på ett sätt så att patienten känner förtroende.

Kommunikativ förmåga: Eftersom den största delen av arbetet innebär samtal är det viktigt att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå, såväl i tal som i skrift. Psykologen måste även kunna beskriva sin bedömning och sitt tillvägagångssätt.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av samt att kunna anpassa den efter de unika krav och önskemål som individen har.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för psykologer.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Kommuner och Landsting

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-10-21
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Platser i Platsbanken
Psykologer(343)