Musiklärare

 
 
Musiklärare behöver ett musikkunnande i kombination med pedagogisk förmåga. Musiklärare undervisar elever i olika åldrar i ämnet musik, men kan också leda körsång och orkesterspel eller hålla lektioner i instrumentalmusik och sång. Det är vanligt att musiklärare i grundskolan och gymnasieskolan kombinerar musikämnet med ett annat ämne. Musiklärare arbetar ofta i många klasser och ibland även på flera skolor.
De flesta musiklärare arbetar i grundskolan eller gymnasieskolan med barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. De flesta musiklärare arbetar på en kommunal skola, en del är också anställda vid fristående skolor (friskolor). Musiklärare kan också arbeta vid en folkhögskola eller högskola. Musiklärarna i kommunal musik- eller kulturskola arbetar med frivillig musikundervisning. Vid en del skolor finns profilklasser (musikklasser) där eleverna har fler timmar musik per vecka.

Arbetsuppgifter
En musiklärares huvudsakliga arbetsuppgift i grundskolan är klassrumsundervisning i musik. Musikläraren kan också leda körsång och orkesterspel samt ge lektioner i instrumentalmusik och sång till mindre grupper av elever. Under musiklektionerna övas eleverna i sång, rytm, ackord- och melodispel, att skapa och improvisera, i kombination med andra uttrycksformer. Musikläraren lär eleverna att lyssna aktivt på olika sorters musik, att skilja på instrument och instrumentgrupper och i samspel med andra utveckla musikaliska färdigheter. Musikläraren ska också träna eleverna i teoretiskt kunnande som omsätts i praktiskt spel och i reflektion. Det är också viktigt att lära eleverna att resonera om musikens funktion och betydelse i olika historiska och kulturella sammanhang.

I musiklärarens arbetsuppgifter ingår dessutom att planera och förbereda lektioner, göra inköp och att se till att utrustningen i musiksalen fungerar. Det är vanligt, framförallt i grundskolan, att musikläraren ingår i ett arbetslag och planerar undervisningen tillsammans med de övriga lärarna. Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen och är styrda utifrån ett centralt innehåll.

Arbetstider
Musiklärare undervisar ett visst antal timmar per vecka. Därtill kommer tid för förberedelser och planering. I musikämnet träffar läraren oftast sina elever en lektion per vecka i varje klass och ibland undervisar musiklärare på flera skolor, vilket innebär att läraren måste förflytta sig mellan dessa. Musiklärare som bara undervisar i musik träffar därför ett stort antal elever per vecka. Musiklärare med grundskollärarutbildning i musik och annat ämne kan även undervisa i det andra ämnet, till exempel matematik eller svenska. Läraren träffar ofta sina klasser i båda ämnena och har då ett färre antal elever att undervisa och betygsätta. Musiklärare i grundskolor och gymnasieskolor arbetar ofta dagtid när eleverna är på skolan medan musiklärare i kommunala musikskolor ofta arbetar på eftermiddagar och kvällar.

Inriktningar
I kommunala musik- och kulturskolor undervisas barn och ungdomar som spelar instrument eller sjunger på sin fritid. Det är musiklärarens uppgift att lära eleverna hur de ska spela och lyssnar och ger respons när de spelar upp de stycken de övat på hemma. Undervisningen sker med antingen en elev åt gången eller med en liten grupp elever samtidigt.

Musiklärare på kommunala musikskolor kan även kallas musikpedagoger eller körpedagoger, de har ofta inte egen musiksal utan åker mellan olika skolor i kommunen. Många musiklärare i de kommunala musikskolorna arbetar deltid eller har timanställning. Det är vanligt att musiklärarna är musiker på deltid eller på fritiden.

Rytmikläraren är en musiklärare som använder rörelser till musik i sin undervisning. Den som leder verksamheten i musikskolan kallas ofta musikledare eller musikskolechef.

Utbildning

Utbildning för att arbeta som ämneslärare med inriktning mot musik (musiklärare) finns inom högskola och universitet på lärarprogrammet. Sedan 1 juli 2011 är lärare ett legitimationsyrke. Mer information kring detta finner du på lärarförbundens hemsidor. Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina. Dessa är förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla lärarstudenter en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer. Ämneslärare med inriktning mot musik finns för både årskurs 7-9 och gymnasiet på flera olika orter i landet.

För antagning till musiklärarutbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier också som särskild behörighet godkända resultat från särskilda antagningsprov i musik. Antagningsproven omfattar sång och instrumentspel, prov i musiklära och gehör och i ensembleledning. Många sökande har gått en förberedande musikutbildning för att klara proven.

För mer information om utbildningar se studera.nu. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om behörighetskrav.

Förmågor

Förmågor som musiklärare behöver ha eller utveckla:

Kreativt tänkande: Då musikämnet i skolan påverkas av influenser från hela världen och elevernas olika sätt att lära bör musikläraren vara kreativ, följa musikens utveckling och kunna tänka i nya banor.

Organisationsförmåga: I musiklärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Musikläraren bör ha förmågan att lära och föra ut musikkunskap på ett intressant sätt.

Stresstålig: Då musiklärare ofta undervisar på flera olika skolor med ett stort antal elever är det viktigt att ha gott tålamod och kunna hantera stressfyllda situationer.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna, till exempel genom att använda länkarna under rubriken Mer info, nedan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Musiklärarnas Riksförening

Skolverket

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Liknande yrken

Musiker

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-12-08
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Pedagogiskt arbete