Gymnasielärare i allmänna ämnen

 
 
Ämneslärare på gymnasiet undervisar normalt elever som är 15-19år. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering, genomförande och uppföljning av lektioner till ämneskonferenser och samarbete med kollegor i olika former. Många lärare bedriver olika pedagogiska utvecklingsprojekt för att förbättra undervisningen på skolan eller handleder lärarstudenter som är ute på praktik.
Bild på en gymnasielärare och en elev som räcker upp handen.
Ämneslärare arbetar i första hand på kommunala eller fristående skolor. Ämneslärare med gymnasiebehörighet kan också arbeta inom Komvux eller annan vuxenutbildning.

Arbetsuppgifter
Lärare planerar och genomför undervisning. I klassrummet undervisar läraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd och återkoppling. När eleverna arbetar tillsammans med fördjupningar i större eller mindre grupper fungerar ofta läraren som en slags handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap utifrån givna ramar.

Undervisning kräver förberedelser och mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen. Den görs både enskilt och tillsammans med andra lärare. I arbetet ingår också att bedöma elevernas kunskaper och dokumentera deras kunskapsutveckling. Det är vanligt att ämneslärare i gymnasieskolan är utbildade i två undervisningsämnen.

En viktig del av arbetet är att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt är det läraren som har det yttersta ansvaret för att undervisningen bedrivs strukturerat och med tydliga mål. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena, anger syftet med undervisningen, vilket innehåll som ska tas upp och målen för elevernas kunskaper. Men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska ske och kunskaperna bedömas.

Lärare har vid behov kontakt med vårdnadshavare för omyndiga elever, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och annan elevvårdspersonal för att stötta sina elever. Samarbetet kan till exmpel röra elevernas studie- eller yrkesval eller extra stöd och anpassningar. Ofta har lärare ett särskilt ansvar för en viss klass eller grupp av elever genom att vara klassföreståndare eller mentor.

Arbetstider
De flesta lärare har en ferieanställning. Ferieanställning innebär att de oftast är lediga då eleverna har lov, om de inte har obligatorisk kompetensutveckling eller planeringsdagar.

Utbildning

För att bli ämneslärare i gymnasiet utbildar man sig normalt ungefär fem år vid universitet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Utbildningen till ämneslärare i gymnasiet finns på flera platser i landet. Längden på utbildningen varierar beroende på inriktning och valda ämnen.

De som läser till Ämneslärare i gymnasiet får också behörighet för att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 om man har läst ämnen som finns i både 7-9 och gymnasiet.

Det finns också möjlighet för den som har med sig tillräckliga ämneskunskaper från annan högskoleutbildning att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på ett och ett halvt år.

Mer information finns på studera.nu

Lärare ett legitimationsyrke. Mer information om vad det innebär finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Mer information om studievägar och validering för den som är nyanländ finns på uhr.se och på valideringsinfo.se

Förmågor

Förmågor som kan vara bra att ha eller utveckla för ämneslärare i gymnasiet är:

Kommunikativ: Läraren behöver kunna anpassa språket och tydligt föra fram information till elever.

Organisationsförmåga: Det är viktigt att gymnasieläraren kan strukturera sitt arbete och planera utformningen av undervisningen.

Pedagogisk förmåga: Gymnasielärare bör ha förmågan att lära och föra ut ämneskunskaper på ett intresseväckande sätt.

Social förmåga: Läraren behöver kunna möta, samspela och förstå andra människor i olika situationer, exempelvis vid föräldramöten, i klassrummet eller vid individuella samtal.

Stresstålig: Läraren behöver kunna behålla lugnet vid stressade situationer, exempelvis vid konflikter mellan elever eller oordning i klassrummet. Att känna en grundtrygghet i sig själv.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för gymnasielärare i allmänna ämnen.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Skolverket

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-03-27
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Pedagogiskt arbete
Platser i Platsbanken
Gymnasielärare(1134)