Lantbrukare

 
 
Lantbrukaren är både en företagare och en praktisk mångsysslare. Det finns stor frihet att planera arbetet själv. Innehållet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet gården har. Den kan vara inriktad på att producera olika typer av växter som spannmål eller oljeväxter. Gårdar med djur kan vara inriktade på produktion av kött, mjölk eller ägg. En lantbrukare behöver kunskaper i både biologi, teknik och ekonomi.
Bild på en lantbrukare som matar får.
Lantbrukare arbetar på gårdar, man kan både äga gården själv eller arrendera den.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva. På större gårdar har man ofta personal anställd, till exempel djurskötare, maskinförare eller driftledare. Mer information finns under rubriken Liknande yrken nedan.

Lantbrukare som har djur utfordrar djuren och håller rent kring dem. De har också uppsikt över djurens hälsa. Avel, utfordring planeras noga för att ge bra ekonomiska resultat. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka djur man arbetar med och vilken teknik som finns på gården.

Arbetet för en lantbrukare som har växtodling följer årstiderna. På våren bearbetar man jorden genom plöjning, sådd och gödsling. Under sommaren bekämpar man ogräs, svamp och insekter, innan det är dags för skörd på sensommaren eller tidiga hösten.

Mycket av arbetet utförs med hjälp av maskiner. Enklare reparationer och underhåll, som till exempel att byta plogskär, sköter man ofta själv. Ibland går flera lantbrukare ihop och samarbetar om maskinerna eftersom kostnaderna är höga.

En viktig del i lantbrukarens arbete är ekonomisk redovisning av inköp och försäljning och annat administrativt arbete. Goda kunskaper i ekonomi är bra att ha, det ingår i arbetet att kunna följa marknaden för det man producerar. Det är viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller för att få jordbruksstöd och känna till de bestämmelser som finns kring miljö och djurhållning.

Många lantbrukare driver andra verksamheter som kompletterar lantbruksarbetet. Till exempel aktiviteter för turister, försäljning i gårdsbutik, uthyrning av rum eller inackordering av hästar.

Arbetsmiljö
Lantbrukare arbetar mycket utomhus i alla slags väder. Ny teknik har gjort att arbetsmiljön förbättrats. Arbete med stora maskiner och djur kan innebära risker för skador och det är viktigt att tänka på säkerheten inom yrket. Kontakt med djur eller kemikalier kan innebära risk för allergier.

Arbetstider
Man har stor frihet att planera sitt arbete själv. Arbetsuppgifterna följer årstiderna och det kan betyda långa arbetsdagar under till exempel skörden.

Utbildning

Lantbrukare kan ha olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Många lär sig yrket genom praktiskt arbete tillsammans med utbildning inom området. Yngre lantbrukare har ofta lantbruksutbildning från gymnasieskola. Det är vanligt att lantbrukare tar över gården efter sina föräldrar.

Grundutbildning ges på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. Se gymnasieinfo.se för mer information.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Andra utbildningar som kan vara lämpliga är exempelvis Lantmästar- och Agronomprogrammen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De omfattar 3 respektive 4,5 års studier. För mer information om dessa samt aktuella behörighetskrav, se slu.se.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som en lantbrukare behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Lantbrukare behöver kunna ta beslut, både strategiska som rör planeringen av gårdens verksamhet och mer dagliga som till exempel om när en veterinär behöver tillkallas.

God fysik: För vissa arbetsuppgifter är det viktigt med en god fysik. Till exempel när man hanterar större djur eller de maskiner som används inom lantbruket.

Problemlösning: Lantbrukare vara beredda på att lösa praktiska problem, eftersom man ofta arbetar ensam måste man kunna lösa många situationer utan hjälp.

Resultatinriktad: Som lantbrukare driver man verksamheten på gården och resultaten av produktionen är grunden för att ha ett lönsamt företag. Att följa utvecklingen i omvärlden om marknaden för det man producerar är viktigt.

Samarbetsförmåga: Lantbrukare måste kunna sammarbeta med andra. Dels med övrig personal på gården och ofta även med personer från andra lantbruk som till exempel i de fall man har gemensamma maskiner som används i verksamheten.

Uppmärksamhet
: Vård, skötsel och förflyttning av djur kräver vaksamhet och försiktighet. Att ha så kallat ”djuröga” är en viktig förmåga och innebär kort att man vet hur ett friskt djur ser ut och beter sig och tidigt kan uppmärksamma djur som inte mår bra. För att undvika personskador är det viktigt att använda och sköta arbetsverktyg och maskiner på rätt sätt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för: Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär,
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift , Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Naturbruk.se

Naturbrukets yrkesnämnd

Ekologiskt lantbruk

Jordbruksverket

Jobbagrönt.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-08-06

Foto: Scandinav Bildbyrå/Calle Bredberg

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Naturbruk