Brunns- och prospekteringsborrare

Utbildningens ID: 100521

Om yrket
Borrtekniker arbetar med att borra brunnar för till exempel dricksvatten, utvinning av värme eller brunnar som används vid större anläggningsprojekt. Till sin hjälp har borrteknikern mobila borriggar och olika borrverktyg. Det är ett yrke som kräver god fysik och förmåga att lösa problem. Borrteknikern arbetar vanligtvis på privata företag inom byggbranschen. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretagen kan analysera innehållet i marken. Ofta söker dom i ett område som innehåller malmer eller metaller som senare kan leda till att det startas en gruva. Arbetsuppgifter Liknande som brunnsborrare men det sker ofta långt utanför tätbebyggda områden.

Att tänka på
Arbetet sker alltid i utomhusmiljö och på många olika platser. Arbetet kräver god fysisk förmåga och kan vara mindre lämpligt för personer som är känsliga för damm och/eller har astmatiska besvär.

Jobbmöjligheter
Yrket bedöms ha goda möjligheter till arbete, men kräver att du är beredd att vara rörlig geografiskt.

Hur går utbildningen till?
Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är ca 32 veckor lång (157 dagar). Du är på utbildningen 8 timmar om dagen alla dagar utom helgdagar.

När startar utbildningen?
Utbildningen startar när det finns en grupp med lämpliga deltagare Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

Mål Målet är att bli anställningsbar som borrtekniker inom vatten-, energi-, prospekterings- eller grundläggningsborrning.


För antagning till kursen
• genomgått den förberedande utbildningen till brunns- och prospekteringsborrare
• gärna att den sökande har erfarenhet från maskiner eller bygg-, anläggnings, gruv-, skogs- eller lantbruksarbete samt arbete till sjöss.
• av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från “närbesläktade” yrkesområden.
• har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket
• innehar svenskt körkort (lägst klass B), samt
• är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.

 • Modul 10: Borrhammare och kronor
  ID: 4351
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till de metoder och den materiel som används vid brunns- och entreprenadborrning. Deltagaren skall kunna välja lämplig utrustning för aktuellt objekt samt kunna utföra slipning av en sänkborrkrona.

  Innehåll

  - Historik bakom dagens borrkronor - Hårdmetallers beteende och egenskaper - Slipning av borrkronor - Energiöverföring - Bergarters borrbarhet - Rationellt utnyttjande av utrustning - TUBEX- och ODEX-tekniken - Sänkborrhammare = ITH- (DTH)-hammare - Ventilstyrda och ventillösa hammare - Skarvrör, tungrör, vingstyrningar och backventiler - Driftskostnadskalkylering - Service, underhåll och reparationer - Felsökning och åtgärder

  Övrig information

 • Modul 19: Ritningsläsning, matematik, ekonomi
  ID: 4382
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 4

  Mål

  Efter genomgång skall eleven känna till hur man tyder enklare brunnsritningar och kunna beräkna volym/area på brunnsapplikationer. Du skall också ha en god uppfattning om vad som är avgörande för en borrentreprenads ekonomi.

  Innehåll

  Yrkesräkning: - De fyra räknesätten - Procenträkning - Yta, omkrets, volym, lutning Enklare ritningsläsning: - ritningsutformning - sektioner Ekonomi: - Allmän företagsekonomi - Borrföretagets ekonomi - Redovisning - Anbudsräkning och kalkyl - Marknadsföring - Underhåll och ekonomi - Dokumentation på borrplatsen

  Övrig information

 • Modul 11: Borrning i fält
  ID: 4352
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Efter genomgången modul skall du känna till hur man i praktiken bygger en formationsanpassad filterbrunn och kollektorbrunn och testa dess funktion.

  Innehåll

  - Etablering av borrutrustning - Borrning av vattenbrunn - Svetsning av foderrör - Provtagning och bedömning av genomborrat material - Beslut om lämplig filternivå/djup - Montering av brunnsfilter - Montering av kollektor - Renspumpning av filterbrunn - Kapacitetstest av filterbrunn - Avetablering

  Övrig information

 • Modul 20: Arbetsplatsförlagd utbildning
  ID: 4383
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 55

  Mål

  Erhålla praktisk utbildning på en arbetsplats.

  Innehåll

  Leverantören ansvarar för att informera och instruera handledare på företag som tar emot deltagare. Handledare på företag måste vara väl insatta i deltagarens utbildningsplan och vilka praktiska utbildningsmoduler deltagaren ska genomföra under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Leverantören ansvarar även för uppföljning under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

  Övrig information

 • Modul 6: Vattenrening
  ID: 4347
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 2

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren ha kännedom om vattenmiljöns betydelse för vattnets användning som konsumtions- och dricksvatten, vattensammansätt-ningens betydelse för val av lämplig reningsutrustning, principerna för olika reningsmetoder, hur man kan bedöma analysresultat, hur man analyserar vatten i fält med enkla metoder samt vilka reningsutrustningar som finns på marknaden.

  Innehåll

  Grundläggande mikrobiologi: - Vanliga mikroorganismer i vatten - Provtagning - Bedömning - Gränsvärden för olika ämnen i vatten - Myndigheternas krav Grundläggande vattenkemi: - Yt- och grundvatten, bildning och sammansättning - Kvalitetskrav - Bedömning Vattenreningstekniska principer: - Bestämmande faktorer - Avjärning, avmanganisering - Avhärdning - Korrosion och rörnätsskydd - Kontroll av vattenkvalitet - Desinfektion - Teknisk utformning av olika behandlingsenheter Skydd av vattentäkter: - Spårning av föroreningar - Förebyggande åtgärder Reningsutrustningar: - För enskilda förbrukare och smärre gruppbebyggelse - Praktisk testutrustning för vattenkvalitetskontroll - Övningar Vanliga praktiska problem: - Orsaker/åtgärder - Diskussion

  Övrig information

 • Modul 18: Prospekteringsborrning
  ID: 4381
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 6

  Mål

  Deltagaren skall känna till de vanligaste metoderna för prospekteringsborrning och i vilka applikationer de används. De på marknaden vanligast förekommande dimensionerna. Deltagaren skall också kunna förklara hur kärnorientering går till och hur borrhål kan mätas in.

  Innehåll

  - Olika typer av borrningsmetoder - Olika typer av resultat från olika metoder - Dimensioner - Val av krona i förhållande till berg - Uppställning av borrplatser - Kärnorientering - Borrhålsmätning - Mätmetoder i samband med borrning - Resultathantering - Studiebesök i en gruva

  Övrig information

 • Modul 8: Pneumatik/Hydraulik
  ID: 4349
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 3

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren vara välbekant med uppbyggnaden och funktionen hos pneumatiska och hydrauliska komponenter. Deltagaren får även kännedom om luft- och hydraulteknik samt kunskap om symboler och schemaläsning. Deltagaren orienteras också i olika säkerhetsfrågor samt oljor och filter.

  Innehåll

  Tryckluftsteknik: - Framställning av tryckluft - Uppbyggnad och funktion hos pneumatiska arbetselement samt riktningsspärr-, tryck- och volymström Styrande ventiler: - Symbolbeteckningar enligt ISO 1219 - Utveckling och förklaring av enkla system - Laborationer på praktiska exempel Hydraulik: - Framställning av hydraulisk energi - Uppbyggnad och funktion hos hydrauliska arbetselement samt riktningsspärr-, tryck- och volymström - Säkerhetsfrågor - Service och underhåll på olika anläggningar - Oljor och filter som används i olika hydrauliska system

  Övrig information

 • Modul 4: Svetsning
  ID: 4345
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 12

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till svetsteknologins viktigaste begrepp och termer. Deltagaren skall kunna utföra rörsvets och enklare svetsarbeten i samband med grundläggningsborrning samt ha god kännedom om säkerhetsföreskrifter.

  Innehåll

  Skydd och säkerhet: - Egen säkerhet och skydd av material Terminologi: - De vanligaste maskinerna - Olika elektroder, deras egenskaper och användningsområde Svetsens utförande och kvalitet: - Ljusbågens process - Svetsteknik - Fogberedning - Svetsfel Rörsvetsning: - Upphäftning - Riktning och planering av svetsningsarbetet Praktik med inriktning på: - Rörsvetsning i svetsläge R2 (liggande vertikalt) - Reparation av borrkronor - Handhavande av skärbrännarutrustning

  Övrig information

 • Modul 12: Geoteknik
  ID: 4353
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången skall du känna till olika metoder och vad de används till. Du skall också kunna namnge och förklara systemuppbyggnaden för en provtagningsenhet.

  Innehåll

  - Användningsområden i samhället - Bakgrundskunskap - De vanligaste provtagningsmetoderna – metodik i förhållande till ändamål - De vanligaste provtagningsutrustningarna - Olika datainsamlingssystem - Dokumenteringshantering - Hur bearbetar man resultatet - Marknaden idag och framtiden

  Övrig information

 • Modul 2: Geologi och hydrogeologi
  ID: 4343
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Modulen syftar till att ge kursdeltagaren orienterande kunskaper om de geologiska processer som verkar i naturen. Vidare syftar modulen till att ge kursdeltagaren kännedom om de vanligaste jord- och bergarternas bildande, sammansättning och utbredning samt känna till hur förundersökning och provpumpning går till och hur grundvatten bildas, dess förekomst i jord och berg samt hur man läser hydrageologiska kartor.

  Innehåll

  Berggrundsgeologi: - Berggrundsbildande processer Mineral- och bergartskännedom: - Stratigrafi och tektonik - Berggrundsgeologiska kartor - Jordartsgeologi - Jordartsbildande processer - Jordartskännedom - Stratigrafi - Jordartskartor Hydrogeologi: - Vattnets kretslopp - Grundvattenbildning och strömning - Grundvattnets förekomst i jord och berg - Hydrageologiska kartor, grundvattennät och brunnsarkiv Vattenkvalitet: - Grundvattenkemiska parametrar - Förorening av brunns- och grundvatten - Skydd av vattentäkter Undersöknings- och prospekteringsmetoder: - Provpumpning - VLF - Seismik - Spårämnen - Dataåtkomst m.m. Energi-geologi: - Energigeologiska faktorer - Energibrunnar Praktiska övningar (exkursioner): - Jord- och bergarter - Förundersökningar

  Övrig information

 • Modul 15: EU-certifiering för Plaströrssvetsning
  ID: 4362
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Deltagaren skall efter utbildning känna till stresscracking, riskföreskrifterna vid arbete med brainvätskor, åtgärder vid olycka, olika typer av tätningsmaterial. Deltagaren skall kunna välja rörkvalitet, sammanfoga polyetenrör, för- och nackdelar med olika brainvätskor, montera energikollektor. Finns också möjlighet att erhålla en EU-licens för Plaströrssvetsning.

  Innehåll

  Plaströrsteknik: -framställning och uppbyggnad av polyetenmaterialen, PEL, PEM och PEH - skydd av plaströr mot UV-ljus, åldrande , nedbrytning av plastmaterialet, stresscracking - temperaturpåverkan, kemikalieresistens - användningsområden för plaströr - för- och nackdelar med PVC-rör - rörkvalitet vid 60° C resp 90° C - sammanfogning av polyetenrör - uppvärmnings och avkylningstider Plaströrssvetsning: - mekanisk, spegel-, elektromuff-, val av material Energikollektor: - för- och nackdelar med olika brainvätskor - riskföreskrifter, åtgärder vid olycka - hanteringsutrustningar - provtryckning - besiktning av energikollektor

  Övrig information

 • Modul 3: Geoenergi
  ID: 4344
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul känner deltagaren till de olika former av markenergisystem och under vilka tekniska, ekonomiska, tillståndsmässiga och miljömässiga förutsättningar dessa kan användas. Deltagaren skall vidare själv kunna dimensionera en mindre bergvärmeanläggning under givna geologiska förutsättningar samt given storlek på värmepump.

  Innehåll

  Allmän orientering: - Tillståndsfrågor för bergvärme och grundvattenbaserade system - Ekonomisk analys och marknadsaspekter - Markenergi och globala miljöfrågor Geoenergi: - Allmänt om mark som förnyelsebar energiresurs - Jord- och berglagrens termiska egenskaper - Olika system för värmeutvinning ur jord, berg och grundvatten - Grundläggande om värmeflödet i jord och berg - Dimensionering av bergvärmesystem med hänsyn taget till storlek av värmepump - Jord- och berglagerföljd - Eventuell återfyllning - Inverkan av grundvatten - Borrning och anläggning av bergvärmebrunnar - Övning i dimensionering och kostnadskalkylering Energilager i jord och berg: - Borrhålslager för värme och kyla. Exempel på dimensioneringsprinciper och tillämpningar. - Akviferlager för värme och kyla. Exempel på dimensioneringsprinciper och tillämpningar. - Teknik för omfattning av undersökningsborrning för lagertillämningar.

  Övrig information

 • Modul 7: Värmepumpsteknik
  ID: 4348
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till på marknaden i dag förekommande värmepumptyper och användningsområden, montering och dimensionering av de olika pumpsystemen. Dessutom skall deltagaren ha en god kännedom om arbetsprocessen för kylvärmepumpar, säkerhetsutrustning, köld- mediatyper och kungörelsen, AFS, samt dimensionering av värmepumpsystem.

  Innehåll

  Värmepumpteknik: - Systemuppbyggnad för värmepumpar - Kylvärmepumpens arbetsprocess - Säkerhetsutrustning - Köldmediatyper och konsekvenser - Kylnormer, Naturvårdsverkets köldmediakungörelse och - Tillsynsmans funktion - Systemlösningar - Dimensionering av värmepumpsystem - Felkällor och systemfel - Energibesparande åtgärder

  Övrig information

 • Modul 14: Körkort C + CE
  ID: 4361
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Att under de 21 veckorna genomgå bade teoretisk och praktisk del.

  Innehåll

  - Teori en vecka, körning 40 tim. - Teoretisk del med körkortsteori, praktisk del med körning. Alla skall gå teorin. Körning för C får påbörjas när eleven har körtillstånd. Körning för CE får påbörjas när teorin för CE är avklarad.

  Övrig information

 • Modul 16: Brunnsteknik/Borrteknik
  ID: 4363
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 13

  Mål

  Efter genomgången modul få deltagaren kunskap om hur man projekterar, konstruerar och bygger en brunn. Deltagaren får vidare kännedom om på vilket sätt korrosion och utfällning påverkar brunns- konstruktioner. Deltagaren skall också känna till olika borrningsmetoder, deras användningsområden och begränsningar. Vidare skall deltagaren känna till de tekniska problem som ofta uppkommer och hur man förebygger/åtgärdar dessa samt känna till de på marknaden förekommande utrustningar som används vid olika typer av borrning. Deltagaren skall kunna välja lämplig utrustning för aktuellt objekt.

  Innehåll

  - Brunnsteknikens historia och utveckling - Beskrivning av de vanligaste brunnstyperna och deras hydrauliska egenskaper - Grundläggande brunnshydraulik - Dimensionering av filterbrunnar med hänsyn till - Kornfördelning - Kapacitet - Vattenbeskaffenhet - Val av borrningsmetod för olika brunnstyper - Praktiska övningar med olika brunnstyper - Anläggning av filterbrunn - Utförande av kapacitetstest och provpumpning - Ingående analys av den vanliga bergborran Metodik för: - provpumpningsanalys - kapacitetsbestämning - Brunnsunderhåll och restaurering - Korrosions- och utfällningsproblem - Borrning och miljöfrågor - Borrningsmetodik - Klassificering med hänsyn till håltagningsprocessen - De vanligaste borrningsmetoderna och deras specifika verkningssätt - Delkomponenter - Lämplighet för håltagning i olika geologiska formationer - Praktiska övningar och demonstrationer av olika borrningsmetoder - Borrningstekniska problemområden samt akuta och förebyggande åtgärder - Dokumentationsteknik vid undersökningsborrning med hjälp av rovtagning och registrering av borrningsparametrar - Val av borrningsmetod med hänsyn till ändamål - Borrningsmarknaden idag och i framtiden På marknaden förekommande olika typer av borrmaskiner för slående och roterande borrning och deras funktion såsom: - Luftmaskiner - Hydraulmaskiner - Topphammar- och sänkhammarmaskiner - Linstötar - Skopmaskiner - Kärnborrmaskiner m fl - Spelborrmaskiner - Sugborrmaskiner (omvänd spolning) På marknaden förekommande kompressorer och deras funktion såsom: - Skruvkompressorer - Kolvkompressorer - Boasters Verktyg, pumpar och övrig utrustning såsom: - Mud- och spelpumpar - Bräckverktyg, hanteringsdon m fl - Injekteringsutrustning - Studiebesök på borrplatser

  Övrig information

 • Modul 5: Juridik
  ID: 4346
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 2

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till den lagstiftning och den praktiska juridik som rör planering, anläggning och drift av såväl grundvattentäkter som entreprenadborrning samt ha orienterat sig i allmänjuridiska frågeställningar.

  Innehåll

  - Plan- och bygglagen (PBL) - Miljöbalken (MB) - Miljöskyddslagen - Naturvårdslagen - Vattenlagen - Miljöskadelagen - Konsumenttjästlagen - Arbetsskyddslagstiftningen - Allmän skadeståndsrätt - Entreprenadjuridiska frågeställningar - Kontraktsskrivning - Garantifrågor - Avtalsrättsliga frågor

  Övrig information

 • Modul 9: Service av borrmaskiner och kompressorer
  ID: 4350
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till olika motorers funktion på borriggar, kompressorer och transportfordon. Deltagaren får kunskap om säkerhets- och skyddsföre- skrifter för användning av ovan nämnda maskiner och motorer och skall självständigt kunna utföra daglig service samt underhåll på kompressorer, borriggar och transportfordon. Deltagaren lär sig även enklare felsökning på motorer och elsystem.

  Innehåll

  - Motorlära - Eliära med symboler - Felsökning på elsystem och bränslesystem - Daglig service på motorer, maskiner och batterier - Olika oljors och smörjmedels användning - Miljöföreskrifter för oljor, smörjmedel och handhavande på arbetsplats

  Övrig information

 • Modul 17: Borrad Grundläggning
  ID: 4364
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till olika pålnings- och spontmetoder och deras använd- ningsområden. Deltagaren skall dessutom känna till metoden för borrade pålar, sponter och stag samt ha kännedom om konsekvenser med hänsyn till omgiv- ningspåverkan. Även kunskap för hur ex syn och vibrationsmätningar utföres.

  Innehåll

  Allmän genomgång om pålar med hänsyn till: - Verkningssätt - Installationsmetod - Pålmaterial - Belastningstyp - Specialpålar Ingående presentation av borrade pålar avseende: - Metodbeskrivning - Projektering - Kontroll Allmän genomgång av sponter och stag med hänsyn till: - Sponttyper - Verkningssätt Ingående presentation om borrade sponter och stag: - Metodbeskrivning - Projektering - Kontroll - Jämförelse mellan borrad grundläggning och konventionell grundläggning. - Redogörelse för vikten av hänsyn till omgivningspåverkan. - Orientering om gällande bestämmelser.

  Övrig information

 • Modul 13: ADR/Säkerhet på väg/Heta Arbeten
  ID: 4354
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 4

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren dels ha grundläggande kunskap om de regler och bestämmelser som gäller vid Vägarbetsplatser vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Deltagaren får dessutom grundläggande kunskaper i gällande regler och bestämmelser samt hur man märker ett fordon och gods vid transport av farligt gods. Deltagaren får dessutom grundläggande kunskaper om när Heta Arbeten gäller och vad föreskrifterna omfattar. Vilka arbeten som får göras och när.

  Innehåll

  ADR-utbildning: - Vad innebär begreppet farligt gods - Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning - Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker - Märkning av emballage och kollin - Lättnader från bestämmelserna - Transporthandlingar - Samlastningsbestämmelser - Fordonsmärkning - Hantering, stuvning och lastsäkring - Fordonsutrustning, uppställning av fordon, vägvalstyrning m.m. - Åtgärder vid olycka och spill samt första hjälpen - Tidsinriktning brand och spill - Tidsinriktning första hjälpen Säkerhet på väg: - Trafiksäkerhet och vägarbete - Personlig utrustning och uppträdande - Lagar och regler - Vägarbete i praktiken - Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader Heta Arbeten: - När gäller heta Arbeten - Personlig utrustning - Släckning – olika förfaranden - Lagstiftning

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Åkarp Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation E

Beskrivning

Om yrket Borrtekniker arbetar med att borra brunnar för till exempel dricksvatten, utvinning av värme eller brunnar som används vid större anläggningsprojekt. Till sin hjälp har borrteknikern mobila borriggar och olika borrverktyg. Det är ett yrke som kräver god fysik och förmåga att lösa problem. Borrteknikern arbetar vanligtvis på privata företag inom byggbranschen. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretagen kan analysera innehållet i marken. Ofta söker dom i ett område som innehåller malmer eller metaller som senare kan leda till att det startas en gruva. Arbetsuppgifter Liknande som brunnsborrare men det sker ofta långt utanför tätbebyggda områden. Att tänka på Arbetet sker alltid i utomhusmiljö och på många olika platser. Arbetet kräver god fysisk förmåga och kan vara mindre lämpligt för personer som är känsliga för damm och/eller har astmatiska besvär. Jobbmöjligheter Yrket bedöms ha goda möjligheter till arbete, men kräver att du är beredd att vara rörlig geografiskt. Hur går utbildningen till? Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Hur lång är utbildningen? Utbildningen är ca 32 veckor lång (157 dagar). Du är på utbildningen 8 timmar om dagen alla dagar utom helgdagar. När startar utbildningen? Utbildningen startar när det finns en grupp med lämpliga deltagare Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling. Mål Målet är att bli anställningsbar som borrtekniker inom vatten-, energi-, prospekterings- eller grundläggningsborrning.


Förkunskaper

För antagning till kursen • genomgått den förberedande utbildningen till brunns- och prospekteringsborrare • gärna att den sökande har erfarenhet från maskiner eller bygg-, anläggnings, gruv-, skogs- eller lantbruksarbete samt arbete till sjöss. • av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från “närbesläktade” yrkesområden. • har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket • innehar svenskt körkort (lägst klass B), samt • är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.


Moduler

  Modul 10: Borrhammare och kronor

  ID: 4351
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till de metoder och den materiel som används vid brunns- och entreprenadborrning. Deltagaren skall kunna välja lämplig utrustning för aktuellt objekt samt kunna utföra slipning av en sänkborrkrona.


  Innehåll

  - Historik bakom dagens borrkronor - Hårdmetallers beteende och egenskaper - Slipning av borrkronor - Energiöverföring - Bergarters borrbarhet - Rationellt utnyttjande av utrustning - TUBEX- och ODEX-tekniken - Sänkborrhammare = ITH- (DTH)-hammare - Ventilstyrda och ventillösa hammare - Skarvrör, tungrör, vingstyrningar och backventiler - Driftskostnadskalkylering - Service, underhåll och reparationer - Felsökning och åtgärder


  Övrig information

  Modul 19: Ritningsläsning, matematik, ekonomi

  ID: 4382
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 4

  Mål

  Efter genomgång skall eleven känna till hur man tyder enklare brunnsritningar och kunna beräkna volym/area på brunnsapplikationer. Du skall också ha en god uppfattning om vad som är avgörande för en borrentreprenads ekonomi.


  Innehåll

  Yrkesräkning: - De fyra räknesätten - Procenträkning - Yta, omkrets, volym, lutning Enklare ritningsläsning: - ritningsutformning - sektioner Ekonomi: - Allmän företagsekonomi - Borrföretagets ekonomi - Redovisning - Anbudsräkning och kalkyl - Marknadsföring - Underhåll och ekonomi - Dokumentation på borrplatsen


  Övrig information

  Modul 11: Borrning i fält

  ID: 4352
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Efter genomgången modul skall du känna till hur man i praktiken bygger en formationsanpassad filterbrunn och kollektorbrunn och testa dess funktion.


  Innehåll

  - Etablering av borrutrustning - Borrning av vattenbrunn - Svetsning av foderrör - Provtagning och bedömning av genomborrat material - Beslut om lämplig filternivå/djup - Montering av brunnsfilter - Montering av kollektor - Renspumpning av filterbrunn - Kapacitetstest av filterbrunn - Avetablering


  Övrig information

  Modul 20: Arbetsplatsförlagd utbildning

  ID: 4383
  Utbildningsform: Arbetsplatsförlagd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 55

  Mål

  Erhålla praktisk utbildning på en arbetsplats.


  Innehåll

  Leverantören ansvarar för att informera och instruera handledare på företag som tar emot deltagare. Handledare på företag måste vara väl insatta i deltagarens utbildningsplan och vilka praktiska utbildningsmoduler deltagaren ska genomföra under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Leverantören ansvarar även för uppföljning under den arbetsplatsförlagda utbildningen.


  Övrig information

  Modul 6: Vattenrening

  ID: 4347
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 2

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren ha kännedom om vattenmiljöns betydelse för vattnets användning som konsumtions- och dricksvatten, vattensammansätt-ningens betydelse för val av lämplig reningsutrustning, principerna för olika reningsmetoder, hur man kan bedöma analysresultat, hur man analyserar vatten i fält med enkla metoder samt vilka reningsutrustningar som finns på marknaden.


  Innehåll

  Grundläggande mikrobiologi: - Vanliga mikroorganismer i vatten - Provtagning - Bedömning - Gränsvärden för olika ämnen i vatten - Myndigheternas krav Grundläggande vattenkemi: - Yt- och grundvatten, bildning och sammansättning - Kvalitetskrav - Bedömning Vattenreningstekniska principer: - Bestämmande faktorer - Avjärning, avmanganisering - Avhärdning - Korrosion och rörnätsskydd - Kontroll av vattenkvalitet - Desinfektion - Teknisk utformning av olika behandlingsenheter Skydd av vattentäkter: - Spårning av föroreningar - Förebyggande åtgärder Reningsutrustningar: - För enskilda förbrukare och smärre gruppbebyggelse - Praktisk testutrustning för vattenkvalitetskontroll - Övningar Vanliga praktiska problem: - Orsaker/åtgärder - Diskussion


  Övrig information

  Modul 18: Prospekteringsborrning

  ID: 4381
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 6

  Mål

  Deltagaren skall känna till de vanligaste metoderna för prospekteringsborrning och i vilka applikationer de används. De på marknaden vanligast förekommande dimensionerna. Deltagaren skall också kunna förklara hur kärnorientering går till och hur borrhål kan mätas in.


  Innehåll

  - Olika typer av borrningsmetoder - Olika typer av resultat från olika metoder - Dimensioner - Val av krona i förhållande till berg - Uppställning av borrplatser - Kärnorientering - Borrhålsmätning - Mätmetoder i samband med borrning - Resultathantering - Studiebesök i en gruva


  Övrig information

  Modul 8: Pneumatik/Hydraulik

  ID: 4349
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 3

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren vara välbekant med uppbyggnaden och funktionen hos pneumatiska och hydrauliska komponenter. Deltagaren får även kännedom om luft- och hydraulteknik samt kunskap om symboler och schemaläsning. Deltagaren orienteras också i olika säkerhetsfrågor samt oljor och filter.


  Innehåll

  Tryckluftsteknik: - Framställning av tryckluft - Uppbyggnad och funktion hos pneumatiska arbetselement samt riktningsspärr-, tryck- och volymström Styrande ventiler: - Symbolbeteckningar enligt ISO 1219 - Utveckling och förklaring av enkla system - Laborationer på praktiska exempel Hydraulik: - Framställning av hydraulisk energi - Uppbyggnad och funktion hos hydrauliska arbetselement samt riktningsspärr-, tryck- och volymström - Säkerhetsfrågor - Service och underhåll på olika anläggningar - Oljor och filter som används i olika hydrauliska system


  Övrig information

  Modul 4: Svetsning

  ID: 4345
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 12

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till svetsteknologins viktigaste begrepp och termer. Deltagaren skall kunna utföra rörsvets och enklare svetsarbeten i samband med grundläggningsborrning samt ha god kännedom om säkerhetsföreskrifter.


  Innehåll

  Skydd och säkerhet: - Egen säkerhet och skydd av material Terminologi: - De vanligaste maskinerna - Olika elektroder, deras egenskaper och användningsområde Svetsens utförande och kvalitet: - Ljusbågens process - Svetsteknik - Fogberedning - Svetsfel Rörsvetsning: - Upphäftning - Riktning och planering av svetsningsarbetet Praktik med inriktning på: - Rörsvetsning i svetsläge R2 (liggande vertikalt) - Reparation av borrkronor - Handhavande av skärbrännarutrustning


  Övrig information

  Modul 12: Geoteknik

  ID: 4353
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången skall du känna till olika metoder och vad de används till. Du skall också kunna namnge och förklara systemuppbyggnaden för en provtagningsenhet.


  Innehåll

  - Användningsområden i samhället - Bakgrundskunskap - De vanligaste provtagningsmetoderna – metodik i förhållande till ändamål - De vanligaste provtagningsutrustningarna - Olika datainsamlingssystem - Dokumenteringshantering - Hur bearbetar man resultatet - Marknaden idag och framtiden


  Övrig information

  Modul 2: Geologi och hydrogeologi

  ID: 4343
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Modulen syftar till att ge kursdeltagaren orienterande kunskaper om de geologiska processer som verkar i naturen. Vidare syftar modulen till att ge kursdeltagaren kännedom om de vanligaste jord- och bergarternas bildande, sammansättning och utbredning samt känna till hur förundersökning och provpumpning går till och hur grundvatten bildas, dess förekomst i jord och berg samt hur man läser hydrageologiska kartor.


  Innehåll

  Berggrundsgeologi: - Berggrundsbildande processer Mineral- och bergartskännedom: - Stratigrafi och tektonik - Berggrundsgeologiska kartor - Jordartsgeologi - Jordartsbildande processer - Jordartskännedom - Stratigrafi - Jordartskartor Hydrogeologi: - Vattnets kretslopp - Grundvattenbildning och strömning - Grundvattnets förekomst i jord och berg - Hydrageologiska kartor, grundvattennät och brunnsarkiv Vattenkvalitet: - Grundvattenkemiska parametrar - Förorening av brunns- och grundvatten - Skydd av vattentäkter Undersöknings- och prospekteringsmetoder: - Provpumpning - VLF - Seismik - Spårämnen - Dataåtkomst m.m. Energi-geologi: - Energigeologiska faktorer - Energibrunnar Praktiska övningar (exkursioner): - Jord- och bergarter - Förundersökningar


  Övrig information

  Modul 15: EU-certifiering för Plaströrssvetsning

  ID: 4362
  Utbildningsform: Certifierande
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 0

  Mål

  Deltagaren skall efter utbildning känna till stresscracking, riskföreskrifterna vid arbete med brainvätskor, åtgärder vid olycka, olika typer av tätningsmaterial. Deltagaren skall kunna välja rörkvalitet, sammanfoga polyetenrör, för- och nackdelar med olika brainvätskor, montera energikollektor. Finns också möjlighet att erhålla en EU-licens för Plaströrssvetsning.


  Innehåll

  Plaströrsteknik: -framställning och uppbyggnad av polyetenmaterialen, PEL, PEM och PEH - skydd av plaströr mot UV-ljus, åldrande , nedbrytning av plastmaterialet, stresscracking - temperaturpåverkan, kemikalieresistens - användningsområden för plaströr - för- och nackdelar med PVC-rör - rörkvalitet vid 60° C resp 90° C - sammanfogning av polyetenrör - uppvärmnings och avkylningstider Plaströrssvetsning: - mekanisk, spegel-, elektromuff-, val av material Energikollektor: - för- och nackdelar med olika brainvätskor - riskföreskrifter, åtgärder vid olycka - hanteringsutrustningar - provtryckning - besiktning av energikollektor


  Övrig information

  Modul 3: Geoenergi

  ID: 4344
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul känner deltagaren till de olika former av markenergisystem och under vilka tekniska, ekonomiska, tillståndsmässiga och miljömässiga förutsättningar dessa kan användas. Deltagaren skall vidare själv kunna dimensionera en mindre bergvärmeanläggning under givna geologiska förutsättningar samt given storlek på värmepump.


  Innehåll

  Allmän orientering: - Tillståndsfrågor för bergvärme och grundvattenbaserade system - Ekonomisk analys och marknadsaspekter - Markenergi och globala miljöfrågor Geoenergi: - Allmänt om mark som förnyelsebar energiresurs - Jord- och berglagrens termiska egenskaper - Olika system för värmeutvinning ur jord, berg och grundvatten - Grundläggande om värmeflödet i jord och berg - Dimensionering av bergvärmesystem med hänsyn taget till storlek av värmepump - Jord- och berglagerföljd - Eventuell återfyllning - Inverkan av grundvatten - Borrning och anläggning av bergvärmebrunnar - Övning i dimensionering och kostnadskalkylering Energilager i jord och berg: - Borrhålslager för värme och kyla. Exempel på dimensioneringsprinciper och tillämpningar. - Akviferlager för värme och kyla. Exempel på dimensioneringsprinciper och tillämpningar. - Teknik för omfattning av undersökningsborrning för lagertillämningar.


  Övrig information

  Modul 7: Värmepumpsteknik

  ID: 4348
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 1

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till på marknaden i dag förekommande värmepumptyper och användningsområden, montering och dimensionering av de olika pumpsystemen. Dessutom skall deltagaren ha en god kännedom om arbetsprocessen för kylvärmepumpar, säkerhetsutrustning, köld- mediatyper och kungörelsen, AFS, samt dimensionering av värmepumpsystem.


  Innehåll

  Värmepumpteknik: - Systemuppbyggnad för värmepumpar - Kylvärmepumpens arbetsprocess - Säkerhetsutrustning - Köldmediatyper och konsekvenser - Kylnormer, Naturvårdsverkets köldmediakungörelse och - Tillsynsmans funktion - Systemlösningar - Dimensionering av värmepumpsystem - Felkällor och systemfel - Energibesparande åtgärder


  Övrig information

  Modul 14: Körkort C + CE

  ID: 4361
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 10

  Mål

  Att under de 21 veckorna genomgå bade teoretisk och praktisk del.


  Innehåll

  - Teori en vecka, körning 40 tim. - Teoretisk del med körkortsteori, praktisk del med körning. Alla skall gå teorin. Körning för C får påbörjas när eleven har körtillstånd. Körning för CE får påbörjas när teorin för CE är avklarad.


  Övrig information

  Modul 16: Brunnsteknik/Borrteknik

  ID: 4363
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 13

  Mål

  Efter genomgången modul få deltagaren kunskap om hur man projekterar, konstruerar och bygger en brunn. Deltagaren får vidare kännedom om på vilket sätt korrosion och utfällning påverkar brunns- konstruktioner. Deltagaren skall också känna till olika borrningsmetoder, deras användningsområden och begränsningar. Vidare skall deltagaren känna till de tekniska problem som ofta uppkommer och hur man förebygger/åtgärdar dessa samt känna till de på marknaden förekommande utrustningar som används vid olika typer av borrning. Deltagaren skall kunna välja lämplig utrustning för aktuellt objekt.


  Innehåll

  - Brunnsteknikens historia och utveckling - Beskrivning av de vanligaste brunnstyperna och deras hydrauliska egenskaper - Grundläggande brunnshydraulik - Dimensionering av filterbrunnar med hänsyn till - Kornfördelning - Kapacitet - Vattenbeskaffenhet - Val av borrningsmetod för olika brunnstyper - Praktiska övningar med olika brunnstyper - Anläggning av filterbrunn - Utförande av kapacitetstest och provpumpning - Ingående analys av den vanliga bergborran Metodik för: - provpumpningsanalys - kapacitetsbestämning - Brunnsunderhåll och restaurering - Korrosions- och utfällningsproblem - Borrning och miljöfrågor - Borrningsmetodik - Klassificering med hänsyn till håltagningsprocessen - De vanligaste borrningsmetoderna och deras specifika verkningssätt - Delkomponenter - Lämplighet för håltagning i olika geologiska formationer - Praktiska övningar och demonstrationer av olika borrningsmetoder - Borrningstekniska problemområden samt akuta och förebyggande åtgärder - Dokumentationsteknik vid undersökningsborrning med hjälp av rovtagning och registrering av borrningsparametrar - Val av borrningsmetod med hänsyn till ändamål - Borrningsmarknaden idag och i framtiden På marknaden förekommande olika typer av borrmaskiner för slående och roterande borrning och deras funktion såsom: - Luftmaskiner - Hydraulmaskiner - Topphammar- och sänkhammarmaskiner - Linstötar - Skopmaskiner - Kärnborrmaskiner m fl - Spelborrmaskiner - Sugborrmaskiner (omvänd spolning) På marknaden förekommande kompressorer och deras funktion såsom: - Skruvkompressorer - Kolvkompressorer - Boasters Verktyg, pumpar och övrig utrustning såsom: - Mud- och spelpumpar - Bräckverktyg, hanteringsdon m fl - Injekteringsutrustning - Studiebesök på borrplatser


  Övrig information

  Modul 5: Juridik

  ID: 4346
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 2

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till den lagstiftning och den praktiska juridik som rör planering, anläggning och drift av såväl grundvattentäkter som entreprenadborrning samt ha orienterat sig i allmänjuridiska frågeställningar.


  Innehåll

  - Plan- och bygglagen (PBL) - Miljöbalken (MB) - Miljöskyddslagen - Naturvårdslagen - Vattenlagen - Miljöskadelagen - Konsumenttjästlagen - Arbetsskyddslagstiftningen - Allmän skadeståndsrätt - Entreprenadjuridiska frågeställningar - Kontraktsskrivning - Garantifrågor - Avtalsrättsliga frågor


  Övrig information

  Modul 9: Service av borrmaskiner och kompressorer

  ID: 4350
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till olika motorers funktion på borriggar, kompressorer och transportfordon. Deltagaren får kunskap om säkerhets- och skyddsföre- skrifter för användning av ovan nämnda maskiner och motorer och skall självständigt kunna utföra daglig service samt underhåll på kompressorer, borriggar och transportfordon. Deltagaren lär sig även enklare felsökning på motorer och elsystem.


  Innehåll

  - Motorlära - Eliära med symboler - Felsökning på elsystem och bränslesystem - Daglig service på motorer, maskiner och batterier - Olika oljors och smörjmedels användning - Miljöföreskrifter för oljor, smörjmedel och handhavande på arbetsplats


  Övrig information

  Modul 17: Borrad Grundläggning

  ID: 4364
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 5

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren känna till olika pålnings- och spontmetoder och deras använd- ningsområden. Deltagaren skall dessutom känna till metoden för borrade pålar, sponter och stag samt ha kännedom om konsekvenser med hänsyn till omgiv- ningspåverkan. Även kunskap för hur ex syn och vibrationsmätningar utföres.


  Innehåll

  Allmän genomgång om pålar med hänsyn till: - Verkningssätt - Installationsmetod - Pålmaterial - Belastningstyp - Specialpålar Ingående presentation av borrade pålar avseende: - Metodbeskrivning - Projektering - Kontroll Allmän genomgång av sponter och stag med hänsyn till: - Sponttyper - Verkningssätt Ingående presentation om borrade sponter och stag: - Metodbeskrivning - Projektering - Kontroll - Jämförelse mellan borrad grundläggning och konventionell grundläggning. - Redogörelse för vikten av hänsyn till omgivningspåverkan. - Orientering om gällande bestämmelser.


  Övrig information

  Modul 13: ADR/Säkerhet på väg/Heta Arbeten

  ID: 4354
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 4

  Mål

  Efter genomgången modul skall deltagaren dels ha grundläggande kunskap om de regler och bestämmelser som gäller vid Vägarbetsplatser vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Deltagaren får dessutom grundläggande kunskaper i gällande regler och bestämmelser samt hur man märker ett fordon och gods vid transport av farligt gods. Deltagaren får dessutom grundläggande kunskaper om när Heta Arbeten gäller och vad föreskrifterna omfattar. Vilka arbeten som får göras och när.


  Innehåll

  ADR-utbildning: - Vad innebär begreppet farligt gods - Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning - Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker - Märkning av emballage och kollin - Lättnader från bestämmelserna - Transporthandlingar - Samlastningsbestämmelser - Fordonsmärkning - Hantering, stuvning och lastsäkring - Fordonsutrustning, uppställning av fordon, vägvalstyrning m.m. - Åtgärder vid olycka och spill samt första hjälpen - Tidsinriktning brand och spill - Tidsinriktning första hjälpen Säkerhet på väg: - Trafiksäkerhet och vägarbete - Personlig utrustning och uppträdande - Lagar och regler - Vägarbete i praktiken - Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader Heta Arbeten: - När gäller heta Arbeten - Personlig utrustning - Släckning – olika förfaranden - Lagstiftning


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Åkarp', leverantorer=[Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation E]}