13 december 2017

227 000 nya jobb fram till och med år 2019

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017–2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer.
Men arbetsmarknaden är delad och om klyftorna ska minska måste fler utbilda sig.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Det finns en utbredd optimism bland arbetsgivarna, som även planerar för fler anställda.

Läs mer om prognosen för arbetsmarknaden 2017‑2019

Allt tyder på fler nya jobb

I år ökar sysselsättningen med hela 97 000 personer i åldrarna 16–64 år. 2018 växer sysselsättningen med 74 000 personer och 2019 med 56 000 personer. Detta betyder att sysselsättningsgraden 2019 kommer att vara strax över 79 procent.

Flest jobb till utrikes födda

Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Den kraftiga jobbtillväxten kommer till största del att ske bland utrikes födda, till vilka mer än åtta av tio jobb väntas gå. Trots det är skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda väldigt stor.

I slutet av 2017 är arbetslösheten bland inrikes födda 3,9 procent och avsevärt högre, 14,8, bland utrikes födda. Den totala arbetslösheten 2017 är 6,8 procent och beräknas sjunka till 6,6 under 2018.

Utmaningar på arbetsmarknaden

För de med kort utbildning är arbetslösheten mycket högre än för övriga utbildningsnivåer. Om arbetsgivarnas planerade stora ökningar av personalstyrkorna ska gå i lås är det viktigt med aktiva insatser för arbetslösa som saknar de efterfrågade kompetenserna.

Här spelar både arbetsmarknadsutbildningen och den reguljära utbildningen en viktig roll. För att matchningen ska fungera bättre behöver även omställningen och rörligheten på arbetsmarknaden öka.

Allt fler med kort utbildning

Antalet arbetslösa utrikes födda med endast förgymnasial utbildning är idag omkring 93 000 personer och ökar gradvis. Mot den bakgrunden är det en stor utmaning att få fler utrikes födda med kort utbildning i arbete.

Arbetslösa som saknar gymnasieutbildning har, oavsett födelseland, stora svårigheter i konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland de utrikes födda. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att rekrytera. Därför är den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser viktig, liksom arbetsgivarstöd som extratjänster, för att ännu fler utrikes födda ska komma i arbete, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg.

Tillägsinformation