Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Stöd och insatser A-Ö

Som arbetslös, eller om du har särkilda behov, kan du få extra hjälp och särskilt stöd av Arbetsförmedlingen. Här är en sammanställning A-Ö över alla våra insatser, program och stöd.

A-C  |  D-F  |  G-I  |  J-L  |  M-O  |  P-R  |  S-U  |  V-Ö

Aktivitetsbaserad utredning

Med en aktivitetsbaserad utredning kan du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel. Målet är att få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig, så att du kan fortsätta din planering mot arbete.

Mer om aktivitetsbaserad utredning

Arbeta inom Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer vi på Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning.

Mer mer om att jobba på Samhall

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning ska stärka din möjlighet att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildning ges vid de kurser som vi på Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare, till exempel utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet. Eftersom utbildningen ska leda till arbete ska den vara yrkesininriktad.

Mer om arbetsmarknadsutbildningar

Arbetspsykologisk utredning

Att välja vad man ska arbeta med är ofta svårt. Man måste ta ställning till flera frågor. Frågor som kan vara svåra att svara på: Vad vill jag arbeta med? Vad är jag intresserad av? Vad vill jag få ut av mitt arbete? Vad kan jag arbeta med? Vilka är mina personliga förutsättningar?
Vi på Arbetsförmedlingen kan genom den arbetspsykologiska utredningen ge dig möjligheter att svara på dessa frågor.

Mer om arbetspsykologisk utredning

Arbetssocial utredning

Ibland påverkar den sociala situationen förmågan att arbeta. Det kan då vara svårt att på egen hand överblicka vad som behöver göras för att komma i arbete. Den arbetssociala utredningen ger med utgångspunkt från din aktuella livssituation en bild av såväl hinder som möjligheter i förhållande till arbete. Genom utredningen kan du även få rådgivning, stöd och information om hur du tar dig vidare mot ett arbete.

Mer om arbetssocial utredning

Arbetsträning med handledare

Du kan få arbetsträning med en handledare om du är arbetssökande med rätt till etableringsinsatser och behöver mer stöd på en arbetsplats. Du kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi). Syftet med arbetsträningen är att du ska få möjlighet att prova på ditt yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.

Faktablad Arbetsträning med handledare

Extratjänst

För dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid eller för dig som är nyanländ kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att anställa dig för jobb inom vissa delar av välfärden. Arbetsgivare som anställer dig för en extratjänst får ett ekonomiskt stöd där stödet baseras på en anställning motsvarande 100 procent av heltid. Stöd för extratjänst gäller för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem.

Mer om stödet extratjänst

Förberedande insatser/orienterande utbildningar

De förberedande insatserna ska hjälpa dig i ditt val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för dig som behöver förbereda dig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.

Faktablad om förberedande insatser

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Om du har behov av hjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Mer om stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

Instegsjobb

Är du arbetslös och har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett så kallat instegsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Ett krav är att du samtidigt läser svenska.

Mer om instegsjobb

Jobbgaranti för ungdomar

Är du under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader? Då kan du bland annat få hjälp och stöd med att söka jobb, få coachning och praktik samt studie- och yrkesvägledning. Målet är så klart att du ska få jobb så snabbt som möjligt.

Faktablad om jobbgaranti för ungdomar 

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid. Syftet är att ta del av individuellt utformade insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Programmets mål är att du så snabbt som möjligt ska få arbete. Du erbjuds insatser i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet. Inom ramen för programmet ska du vara aktivt arbetssökande.

Mer om jobb- och utvecklingsgarantin

Lönebidrag

Har du en nedsatt arbetsförmåga som påverkar arbetsuppgifterna? Vi kan kompensera arbetsgivaren ekonomiskt med ett lönebidrag, så att arbetsuppgifterna passar dig bättre. Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Faktablad om lönebidrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Är du nyanländ eller har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre tid? Då kan du vara aktuell för moderna beredskapsjobb i staten. Det är en tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet.

Mer om moderna beredskapsjobb i staten

Nystartsjobb

Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller att du varit sjuk? Då får den arbetsgivare som anställer dig ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Mer om nystartsjobb

Personligt biträde

På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vi kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.

Faktablad om personligt biträde

Praktik

Arbetspraktik innebär att du provar på att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. Du kan också få praktik under handledning för att förbereda dig inför att starta en näringsverksamhet. Om du saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv får arbetspraktiken eller delar av den bestå av en bedömning av din yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning).

Yrkeskompetensbedömningen kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola eller liknande.

Faktablad om praktik för arbetssökande

Praktiskt basår

Du kan få ta del av ett praktiskt basår om du är arbetsökande med rätt till etableringsinsatser, äldre än 30 år och har högst nio års utbildning. Syftet är att du ska få en möjlighet att prova på att arbeta inom det yrkesområde som du är utbildad i eller har erfarenhet inom eller prova på ett nytt arbete. Det praktiska basåret består av praktisk träning och utbildning som skräddarsys efter arbetsplatsen behov.  

Faktablad praktiskt basår

Psykosocialt anpassningsstöd

Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med någon av Arbetsförmedlingens specialister. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan vara trygg i ditt arbete.

Faktablad om psykosocialt anpassningsstöd

SIUS-konsulent

Om du behöver personligt stöd för att träna dig i arbetsuppgifter och annat på det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS-konsulent. Han eller hon kan arbeta sida vid sida med dig under en tid.

Faktablad om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS

Skyddad arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan en skyddad offentlig anställning vara det bästa alternativet. Anställningen pågår under en begränsad tid och är ett utmärkt tillfälle att få färska meriter och erfarenheter.  

Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Starta eget företag

Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan vi ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag.

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad om särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Mer om studiemotiverande folkhögskolekurer

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Mer om stöd och matchning

Särskilt anställningsstöd

Den arbetsgivare som anställer dig kan få ett särskilt stöd och ska underlätta för dig som varit utan arbete länge. Stödet kan lämnas till både privata och offentliga arbetsgivare. En sådan anställning kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Faktablad särskilt anställningsstöd

Traineejobb

Du som är ungdom, långtidsarbetslös eller nyanländ kan ha möjlighet till traineejobb. Traineejobb är anställning på deltid i kombination med en yrkesutbildning på deltid (minst 25 procent). Det är en möjlighet för dig att få formell kompetens inom ett yrke samtidigt som du jobbar inom yrket. Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel via CSN. Arbetsgivaren som anställer på ett traineejobb får ekonomisk ersättning. Traineejobben kan ges för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem samt övriga yrken där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft (så kallade bristyrken).

Mer om traineejobb

Trygghetsanställning

Om du har behov av en mer anpassad arbetssituation med en långsiktig lösning kan en trygghetsanställning vara ett bra alternativ.

Faktablad om trygghetsanställning

Utbildningskontrakt

Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar. Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra dina studier.

Mer om utbildningskontrakt

Utvecklingsanställning

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan en utvecklingsanställning vara ett bra alternativ. I en sådan anställning får du arbetsledning och möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel samt utbildning om det skulle behövas.

Faktablad om utvecklingsanställning

Yrkesintroduktionsanställning

Lär dig ett yrke samtidigt som du jobbar och får lön - Är du ungdom under 24 år, nyanländ eller långtidsarbetslös? Då har du möjlighet att lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning. Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen.

Mer om yrkesintroduktionsanställning

Tillägsinformation

Ekonomisk ersättning från a-kassa

Du som är arbetslös kan få ersättning från en a-kassa under den tid det tar för dig att söka och få ett nytt jobb.

Ersättning från a-kassa

Ekonomisk ersättning vid program och resor

När du deltar i våra program kan du få ekonomiskt stöd. Du kan också få ersättning för resor i samband med program eller om du ska resa till en anställningsintervju på annan ort.

Ersättning vid program och resor

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd

När du deltar i ett program likställs du med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljölagen och försäkringskydd. Det betyder till exempel att du ska anmäla om du blir sjuk till arbetsgivaren och till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också bland annat se till att arbetsmiljön är god och arbeta för att du inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Faktablad om arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar

Faktablad om försäkringsskydd och skadeersättning vid vissa arbetsmarknadspolitiska program