Stöd och insatser A-Ö

Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du få extra hjälp och särskilt stöd av Arbetsförmedlingen. Här är en sammanställning A-Ö över alla våra insatser, program och stöd.

A-C  |  D-F  |  G-I  |  J-L  |  M-O  |  P-R  |  S-U  |  V-Ö

Aktivitetsbaserad utredning

Med en aktivitetsbaserad utredning kan du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel. Målet är att få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig, så att du kan fortsätta din planering mot arbete.

Mer om aktivitetsbaserad utredning

Arbeta inom Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer vi på Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning.

Mer om att jobba på Samhall

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning ska stärka din möjlighet att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildning ges vid de kurser som vi på Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare, till exempel utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet. Eftersom utbildningen ska leda till arbete ska den vara yrkesininriktad.

Mer om arbetsmarknadsutbildningar

Arbetspsykologisk utredning

Att välja vad man ska arbeta med är ofta svårt. Man måste ta ställning till flera frågor. Frågor som kan vara svåra att svara på: Vad vill jag arbeta med? Vad är jag intresserad av? Vad vill jag få ut av mitt arbete? Vad kan jag arbeta med? Vilka är mina personliga förutsättningar?
Vi på Arbetsförmedlingen kan genom den arbetspsykologiska utredningen ge dig möjligheter att svara på dessa frågor.

Mer om arbetspsykologisk utredning

Arbetssocial utredning

Ibland påverkar den sociala situationen förmågan att arbeta. Det kan då vara svårt att på egen hand överblicka vad som behöver göras för att komma i arbete. Den arbetssociala utredningen ger med utgångspunkt från din aktuella livssituation en bild av såväl hinder som möjligheter i förhållande till arbete. Genom utredningen kan du även få rådgivning, stöd och information om hur du tar dig vidare mot ett arbete.

Mer om arbetssocial utredning

Arbetsträning

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar eller etableringsprogrammet kan du under vissa förutsättningar få arbetsträning. Arbetsträning innebär att under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Arbetsträning ska utformas utifrån dina förutsättningar och tillgodose ditt behov av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan du få erfarenhet och referenser och tanken är att du ska komma närmare arbetsmarknaden. Ta kontakt med ditt lokala kontor vid intresse

Arbetsträning med handledare

Du kan få arbetsträning med en handledare om du är arbetssökande med rätt till etableringsinsatser och behöver mer stöd på en arbetsplats. Du kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi). Syftet med arbetsträningen är att du ska få möjlighet att prova på ditt yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.

Faktablad Arbetsträning med handledare

Extratjänst

För dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid eller för dig som är nyanländ kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att anställa dig för jobb inom vissa delar av välfärden. Arbetsgivare som anställer dig för en extratjänst får ett ekonomiskt stöd där stödet baseras på en anställning motsvarande 100 procent av heltid. Stöd för extratjänst gäller för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem.

Mer om stödet extratjänst

Förberedande insatser/orienterande utbildningar

De förberedande insatserna ska hjälpa dig i ditt val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för dig som behöver förbereda dig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.

Faktablad om förberedande insatser

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Om du har behov av hjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget. Bidraget kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Mer om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Har du en funktionsnedsättning som gör att du har särskilda behov av stöd och hjälp vid inlärning? Då kan tjänsten Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning vara till stöd för dig att klara utbildningen med godkänt resultat. Tjänsten kan användas i samband med att du går någon av Arbetsförmedlingens utbildningar. Prata med din arbetsförmedlare om du vill veta mer om tjänsten.

Introduktionsjobb

Om du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden, eller har varit borta länge från den, har du möjlighet att få ett så kallat introduktionsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

Stödet gäller vid anställning på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat. Prata med din arbetsförmedlare om du vill veta mer.

Faktablad om introduktionsjobb

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Jobbgaranti för ungdomar

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid. Syftet är att ta del av individuellt utformade insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Programmets mål är att du så snabbt som möjligt ska få arbete. Du erbjuds insatser i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet. Inom ramen för programmet ska du vara aktivt arbetssökande.

Mer om jobb- och utvecklingsgarantin

Lönebidrag för utveckling i anställning

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan ett lönebidrag för utveckling i anställning vara ett bra alternativ. Du kan även få det om du behöver förbättra dina förutsättningar för att ta del av en utbildning. I en sådan anställning får du exempelvis anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter, handledning, möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel eller kompetensutveckling.om det skulle behövas.

Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning

Lönebidrag för anställning

Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Lönebidrag lämnas under längst åtta år.

Faktablad om lönebidrag för anställning

Lönebidrag för trygghet i anställning

Om du har behov av en mer anpassad arbetssituation med en långsiktig lösning kan ett lönebidrag för trygghet i anställning vara ett bra alternativ.

 Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning

Moderna beredskapsjobb i staten

Är du nyanländ eller har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre tid? Då kan du vara aktuell för moderna beredskapsjobb i staten. Det är en tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet.

Mer om moderna beredskapsjobb i staten

Nystartsjobb

Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller att du varit sjuk? Då får den arbetsgivare som anställer dig ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Mer om nystartsjobb

Personligt biträde

På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vi kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.

Faktablad om personligt biträde

Praktik

Arbetspraktik innebär att du provar på att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. Du kan också få praktik under handledning för att förbereda dig inför att starta en näringsverksamhet. Om du saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv får arbetspraktiken eller delar av den bestå av en bedömning av din yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning).

Yrkeskompetensbedömningen kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola eller liknande.

Faktablad om praktik för arbetssökande

Psykosocialt anpassningsstöd

Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med någon av Arbetsförmedlingens specialister. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan vara trygg i ditt arbete.

Faktablad om psykosocialt anpassningsstöd

SIUS-konsulent

Om du och din arbetsförmedlare bedömer att du behöver extra stöd att hitta en arbetsgivare så kan ni ansöka om Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. En SIUS-konsulent följer en speciell metod som betyder att du och SIUS-konsulenten arbetar mycket ihop för att kunna hitta jobb, få anställning och behålla jobbet.

Faktablad om särskild stödperson för introduktion- och uppföljningsstöd (SIUS)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan en skyddad offentlig anställning vara det bästa alternativet. Anställningen pågår under en begränsad tid och är ett utmärkt tillfälle att få färska meriter och erfarenheter.  

Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Starta eget företag

Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan vi ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag.

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad om bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Mer om studiemotiverande folkhögskolekurser

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Mer om stöd och matchning

Utbildningskontrakt

Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar. Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra dina studier.

Mer om utbildningskontrakt

Yrkesinriktad folkhögskoleutbildning

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet kan det finnas möjlighet att ta del av insatsen yrkesinriktad folkhögskoleutbildning. Syftet med insatsen är att ge dig möjlighet att delta i en yrkesinriktad utbildning inom ett bristyrke, under maximalt 24 månader. Utbildningarna tas fram genom samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskolor.

Kontakta din handläggare för mer information.

Yrkesintroduktionsanställning

Lär dig ett yrke samtidigt som du jobbar och får lön - Är du ungdom under 24 år, nyanländ eller långtidsarbetslös? Då har du möjlighet att lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning. Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen.

Mer om yrkesintroduktionsanställning

Tillägsinformation

Ekonomisk ersättning från a-kassa

Du som är arbetslös kan få ersättning från en a-kassa under den tid det tar för dig att söka och få ett nytt jobb.

Ersättning från a-kassa

Ekonomisk ersättning vid program och resor

När du deltar i våra program kan du få ekonomiskt stöd. Du kan också få ersättning för resor i samband med program eller om du ska resa till en anställningsintervju på annan ort.

Ersättning vid program och resor

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd

När du deltar i ett program likställs du med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljölagen och försäkringskydd. Det betyder till exempel att du ska anmäla om du blir sjuk till arbetsgivaren och till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också bland annat se till att arbetsmiljön är god och arbeta för att du inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Faktablad om arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar

Faktablad om försäkringsskydd och skadeersättning vid vissa arbetsmarknadspolitiska program