Arbetsförmedlingens specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsförmedlingen specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar med arbetssökande, anställda och arbetsgivare på uppdrag av en arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlaren gör bedömningen tillsammans med dig om du behöver träffa en specialist. Under tiden du träffar en specialist har du kvar din arbetsförmedlare som ansvarar för handläggningen av ditt ärende.

Här följer några exempel på specialister inom arbetsförmedlingen och vad de kan hjälpa dig med:

Arbetsterapeuter/sjukgymnaster

Har du en funktionsnedsättning som begränsar eller riskerar att begränsa din aktivitet och delaktighet i arbetslivet? Arbetsterapeuten/sjukgymnasten arbetar för att stödja dig att ta tillvara och utveckla dina egna resurser. Vid behov kan det vara aktuellt att anpassa ett arbete för att kompensera konsekvenser av din funktionsnedsättning. Detta kan ske till exempel genom att använda alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel.

Psykologer

Känner du dig osäker på vad du klarar av eller vilket arbete/utbildning du ska söka? Psykolog på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig till ett bättre beslutsunderlag inför val av studier och arbete. Genom vägledande metoder får du en säkrare uppfattning om dig själv, en klarare bild över dina intressen, förutsättningar och möjligheter. Stöd genom samtal är ytterligare något som kan erbjudas i samband med introduktion på praktik- eller arbetsplats.

Socialkonsulenter

Om du har sociala problem som försvårar dina möjligheter att söka arbete kan socialkonsulenten ge dig stöd hur du ska hantera denna situation. Socialkonsulentens insatser kan vara att hjälpa dig med kontakter med andra myndigheter. Det kan till exempel vara socialtjänsten. Vid behov kan socialkonsulenten ge dig information och råd i socialrättsliga frågor vilket kan betyda rådgivning inför en eventuell skuldsanering.

Socialkonsulenten är en socionom som gör en helhetsbedömning av din sociala situation och hur den påverkar dina förutsättningar för ett nytt arbete.

Audionom/specialpedagog med inriktning hörsel

Har du en hörselskada som ger begränsningar i förhållande till arbetslivets krav?

Du kan få stöd i att klargöra hur din funktionsnedsättning kan inverka på arbetsförmågan och till exempel diskutera hur arbetssituationen skulle kunna anpassas för att passa dig bättre.

Synspecialist

Har du en synskada som ger begränsningar i förhållande till arbetslivets krav?

Då kan en synspecialist vara en av de specialister som du träffar hos oss på Arbetsförmedlingen. Synspecialisten arbetar bland annat med att utreda vilka konsekvenser synnedsättningen har i den individuella arbetssituationen och hur man skulle kunna göra tekniska anpassningar.

Dövkonsulent

Dövkonsulenten är en länk mellan dig och din arbetsförmedlare på ditt lokala arbetsförmedlingskontor. Dövkonsulenten bör finnas med redan från inskrivningen och det här samarbetet ska göra att du tidigt och på ett bra sätt får veta vad vi på Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Specialist döv

Är du döv och har behov av att få samtala på teckenspråk om ditt yrkes- och utbildningsval eller om dina möjligheter på arbetsmarknaden?
Dövkonsulenterna samarbetar även med andra specialister inom Arbetsförmedlingen som kan ge service på teckenspråk.

Tillägsinformation