Stöd för dig med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan kompenseras genom hjälpmedel, ekonomiskt bidrag eller personligt stöd. Arbetsförmedlingen har många specialister som tillsammans med dig och din arbetsförmedlare kan förbättra dina chanser på arbetsmarknaden.

Du kanske behöver hjälp att välja eller byta yrkesinriktning? Vi gör alltid en bedömning av dina behov och prövar om du har rätt till särskild hjälp. 

Exempel på vad Arbetsförmedlingens specialister och specialfunktioner kan bidra med

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget.

Bidraget kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Faktablad om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Är du döv eller har du en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet?

Du kanske behöver stöd av en dövkonsulent, synspecialist, audionom eller någon annan med speciell kompetens. Arbetsförmedlingen har särskild personal och du får kontakt med specialisterna genom din arbetsförmedlare.

Teckenspråkstolk

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk).
 
Arbetsförmedlingen har ett eget avtal med olika tolkleverantörer för detta.

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Faktablad som vänder sig till arbetsgivare om bidrag till tolkkostnader 

Ekonomiskt bidrag till arbete

Lönebidrag för utveckling i anställning

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan ett lönebidrag för utveckling i anställning vara ett bra alternativ. Du kan även få det om du behöver förbättra dina förutsättningar för att ta del av en utbildning. I en sådan anställning får du exempelvis anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter, handledning, möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel eller kompetensutveckling.om det skulle behövas.

Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning

Lönebidrag för anställning

Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Lönebidrag lämnas under längst åtta år.

Faktablad om lönebidrag för anställning

Lönebidrag för trygghet i anställning

Om du har behov av en mer anpassad arbetssituation med en långsiktig lösning kan ett lönebidrag för trygghet i anställning vara ett bra alternativ.

Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning

Skyddat arbete

Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare vara ett bra alternativ. Det är ett bra tillfälle att få färska meriter och erfarenheter.  

Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer vi på Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning.

Faktablad om att arbeta inom Samhall

Starta eget

Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan vi ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag.

Faktablad om bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Personligt stöd

Ung med funktionsnedsättning

För att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig, kan du till exempel få vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats.

Faktablad för unga med funktionsnedsättning

Personligt biträde

På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vi kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.

Faktablad om personligt biträde

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning
Har du en funktionsnedsättning som gör att du har särskilda behov av stöd och hjälp vid inlärning? Då kan tjänsten Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning vara till stöd för dig att klara utbildningen med godkänt resultat. Tjänsten kan användas i samband med att du går någon av Arbetsförmedlingens utbildningar. Prata med din arbetsförmedlare om du vill veta mer om tjänsten.

SIUS-konsulent

Om du och din arbetsförmedlare bedömer att du behöver extra stöd att hitta en arbetsgivare så kan ni ansöka om Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. En SIUS-konsulent följer en speciell metod som betyder att du och SIUS-konsulenten arbetar mycket ihop för att kunna hitta jobb, få anställning och behålla jobbet.

Faktablad om särskild stödperson för introduktion och uppföljning - SIUS

Psykosocialt anpassningsstöd

Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med någon av Arbetsförmedlingens specialister. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan vara trygg i ditt arbete.

Faktablad om psykosocialt anpassningsstöd

Aktivitetsbaserad utredning

Med en aktivitetsbaserad utredning kan du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel. Målet är att få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig, så att du kan fortsätta din planering mot arbete.

Faktablad om aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Faktablad om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Som en förberedande insats kan du delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), en kurs som ges vid ett stort antal folkhögskolor runt om i landet. Den vänder sig till dig som är arbetssökande, har fyllt 16 år, och varken har gymnasieexamen eller saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.

Studiemotiverande folkhögskolekurs - för dig som saknar betyg

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Stöd och matchning

Unga med funktionsnedsättning

För att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig, kan du till exempel få vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats.

Faktablad för unga med funktionsnedsättning

Stöd för att delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter

Det är viktigt att du kan vara med i de aktiviteter som ska leda till att du får ett arbete. Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar dig i dina studier, i ditt arbete eller i dina aktiviteter vill vi på Arbetsförmedlingen att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att på bästa sätt kunna genomföra aktiviteterna inom Etableringsuppdraget.

Läs mer i informationsbladet:
Behöver du stöd för att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter?

Tillägsinformation