Ersättning vid program och resor


När du deltar i våra program kan du få ekonomiskt stöd. Du kan också få ersättning för resor i samband med program eller om du ska resa till en anställningsintervju på annan ort. 

Symbol med sedel

Ersättning när du deltar i ett program

När du deltar i ett av våra program kan du få ekonomiskt stöd under tiden. Om du är över 25 år kallas ersättningen för aktivitetsstöd. Om du är under 25 år kan du också få aktivitetsstöd om du innan programmet haft rätt till ersättning från a-kassa. Annars kan du i vissa fall få så kallad utvecklingsersättning.

Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning om du deltar i

 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • en arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik (prova på-plats, yrkeskompetensbedömning
  eller praktisk kompetensutveckling)
 • stöd till start av näringsverksamhet
 • jobbgarantin för ungdomar
 • förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering vägledning eller platsförmedling, förberedande insatser eller orienterande utbildning)
 • arbetslivsintroduktion
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Det är Försäkringskassan som beräknar och betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. När vi beslutar om ett program för dig får Försäkringskassan information om det från oss.

Du får ett brev från Försäkringskassan där det står ungefär hur mycket pengar du kommer att få. Brevet kommer oftast inom 14 dagar efter att du har börjat programmet.

Du rapporterar varje månad till Försäkringkassan din närvaro i programmet. Det kallas för att lämna försäkran. Läs mer på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassans information om aktivitetsstöd

Försäkringskassans information om utvecklingsersättning

Närvaroförsäkran

Om du har frågor om närvaroförsäkran, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning betalas ut i efterskott varje månad, men det finns inga fasta utbetalningsdagar. Efter att du har rapporterat din närvaro (lämnat din försäkran) till Försäkringskassan tar det ungefär 14 dagar innan du får pengarna.

Om du har frågor om närvaroförsäkran, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Ja, i vissa situationer kan du arbeta och ha aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du arbetar en hel dag i stället för att delta i ditt program får du ingen ersättning för den dagen. Om du arbetar en del av dagen istället för att delta i ditt program så minskas din ersättning. Om du arbetar före eller efter att du deltar i programmet minskas inte din ersättning.

Om du blir sjuk på heltid ska du meddela det första dagen till både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Om du är hos en annan anordnar än Arbetsförmedlingen ska du även meddela sjukfrånvaron dit.

Vi behöver informationen för att kunna anpassa ditt program och för att Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt bedömning om rätten till ersättning.

Om du inte kan börja ditt program ska du meddela det till Arbetsförmedlingen på en gång så att vi kan göra en ny planering tillsammans med dig.

När du har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning är det viktigt att du

 • medverkar till att ta fram din handlingsplan tillsammans med oss
 • lämnar in din aktivitetsrapport i tid
 • följer överenskommelser om att besöka eller kontakta oss
 • söker lämpliga arbeten som vi anvisar dig
 • aktivt söker jobb
 • lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i närvaroförsäkran till Försäkringskassan.

Du som deltar i följande program behöver inte söka arbete under programtiden:

 • stöd till start av näringsverksamhet (starta eget-bidrag)
 • aktiviteter inom vägledning och platsförmedling
 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • fördjupad kartläggning och vägledning.

Försäkringskassan genomför kontroller för att se om rätten till ersättning har skett på rätt sätt. Den som anordnar programmet som du deltar i är skyldig att lämna uppgifter om din närvaro och frånvaro när Försäkringskassan begär det.

Om du har frågor ring oss på 0771-416 416 eller prata med din arbetsförmedlare.

Pekar upp

Varning eller minskad ersättning

När du deltar i ett program är det viktigt att du följer det du har kommit överens om tillsammans med din arbetsförmedlare för att få din ersättning. Om inte sköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet kan Arbetsförmedlingen ge dig en varning eller kan besluta att din ersättning från Försäkringskassan ska stängas av en eller flera dagar.

Att missköta arbetssökandet innebär att du

 • inte medverkar till att ta fram en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen
 • inte söker lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen har anvisat
 • inte aktivt söker lämpliga arbeten.

Första gången får du en varning.

Andra gången: 1 dag utan ersättning.

Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.

Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.

Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den sedan till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Att förlänga tiden i arbetslöshet innebär att du

 • tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete
 • medvetet gör så att en anställning inte blir av
 • tackar nej till en insats, aktivitet eller annan åtgärd inom ett program.

Första gången: 5 dagar utan ersättning.

Andra gången: 10 dagar utan ersättning.

Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.

Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Du orsakar din arbetslöshet om du

 • säger upp dig från ditt arbete utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta din anställning

Första gången: 45 dagar utan ersättning.

Andra gången: 45 dagar utan ersättning.

Tredje och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Först får du ett preliminärt beslut från oss. Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. När vi skickar ett preliminärt beslut till dig får du också blanketten "Svar på kommunicering". Fyll i och skicka den till adressen som står på blanketten.

Blankett Svar på kommunicering

Om du inte är nöjd med det slutliga beslutet kan du begära att vi omprövar det. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning” och skicka till oss.

Blankett Begäran om omprövning

Har du fått brev från enheten Ersättningsprövning och har frågor kan du mejla oss:

Ersättningsprövning

Försäkringskassan kan besluta om att du blir av med din ersättning under en längre period, upp till 195 dagar. Det gäller om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan för att försöka få mer ersättning än vad du har rätt till.

Symbol med flygplan

Ersättning för resekostnader

Deltar du i ett program eller en utredning som vi på Arbetsförmedlingen har beslutat om? Eller får du inte jobb där du bor och har en anställningsintervju på annan ort? Då kan du i vissa fall få ersättning för dina resekostnader.

Du kan få ersättning för resor, logi, dubbelt boende och ledsagare samt för vissa andra kostnader när du deltar i ett program eller en utredning som vi har beslutat om.

För att du ska få ersättningen måste resorna vara nödvändiga, det vill säga en förutsättning för att du ska kunna delta i programmet eller utredningen.

Vi ersätter inte kostnader på 50 kronor eller mindre.

Faktablad om ersättning för resor, logi och ledsagare

Ska du på en anställningsintervju hos en arbetsgivare som finns på en annan ort i Sverige eller i ett annat EU/EES-land? Då kan vi betala hela eller delar av kostnaden för resa och logi om du uppfyller vissa villkor.

Villkor för att få ersättning för intervjuresa

 • du har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • du är anmäld hos oss på Arbetsförmedlingen
 • du har svårt att få arbete i närheten av där du bor 
 • du ska kunna bevisa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem 
 • Arbetsförmedlingen ska ha gjort bedömningen att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få anställningen och  
 • anställningen ska finnas på Platsbanken eller motsvarigheten till den i det EU/EES-land där du söker arbete. Arbetet kan också finnas på Eures hemsida.

Hur du ansöker och bokar din resa

Det är viktigt att du ansöker om ersättning och får din ansökan godkänd innan du bokar din resa. Kontakta din närmaste arbetsförmedling så hjälper de dig md din ansökan.

Om din ansökan blir godkänd kan vi hjälpa dig att boka flygresa inom hela EU/EES och Schweiz och tågresa inom Skandinavien. Andra resor bokar du själv efter att din ansökan har blivit godkänd och du får då ersättning i efterhand om du lagt ut pengar själv. Det högsta belopp vi kan betala ut till dig är 2 500 kronor.

Du måste ha fått ett beslut från oss för att kunna få ersättning för resa till intervju eller program. För att få dina pengar fyller du sedan i en blankett som kallas för rekvisition och skickar den till Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Adressen står på blanketten.

 • Har du fått beslut om resa till intervju eller utredning skickar vi blanketten hem till dig när du har gjort din resa. 
 • Har du fått beslut om resor till program skickar vi en blankett i slutet av varje månad.

Hur fyller jag i blanketten?

Har du fått beslut om ersättning för resor med egen bil ska du fylla i antalet resdagar du gjort under den period som blanketten gäller. Varje resdag är en dit- och hemresa. Du behöver inte skicka med bensinkvitton.

Har du fått beslut om ersättning för resor där du själv lagt ut pengar för båt, buss eller tåg ska du fylla i det sammanlagda beloppet för dina kvitton på blanketten. Skicka med dina kvitton som visar vilka utlägg du haft. Om beslutet gäller dagliga resor mellan ditt hem och platsen för programmet ska du dessutom skriva för vilken period kvittona gäller.

Tänk på att skriva tydligt på blanketten och kom ihåg att skriva under med din namnteckning innan du skickar in den till oss.

Utbetalning via Swedbank

Vi skickar uppgifter för utbetalning till Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där. Ditt konto behöver inte vara i Swedbank utan kan finnas i annan bank. Om inget konto kan kopplas till ditt personnummer skickas ett utbetalningskort till dig.

Swedbank skickar en avisering till dig där det framgår vad betalningen avser och hur utbetalningen sker, det vill säga till vilket konto eller om du får ett utbetalningskort.

Ändra utbetalningssätt

Vi kan inte skicka pengarna direkt till ditt bankkonto. Om du fått ett utbetalningskort och i stället vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank. Du kan anmäla ditt konto via Swedbanks webbplats.

Swedbanks webbplats

För att vi ska kunna betala ut pengar till dig måste blanketten ha kommit in till oss. Den måste också vara rätt ifylld. Vi hanterar blanketterna i den ordning de kommer in och vår normala handläggningstid är två veckor. Vi gör utbetalningar tre gånger per vecka.

Om du har frågor om ansökan och beslut om ersättning för resekostnader vänder du dig till din arbetsförmedling eller ringer oss på 0771-416 416.

Har du fått ersättning godkänd och har frågor om utbetalning? Ring 0771-60 00 02, öppet måndag-fredag klockan 9-15. Du kan också mejla:

Utbetalning