Ersättning vid program och resor


När du deltar i våra program kan du få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du kan också få ersättning för resor i samband med program eller om du ska resa till en anställningsintervju på annan ort.

Symbol med sedel

Ersättning när du deltar i ett program

När du deltar i ett av våra program kan du under tiden få ersättning. 

 • Om du är nyanländ och deltar i etableringsprogrammet kallas ersättningen etableringsersättning.
 • Om du går något annat program får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:
 • Om du är över 25 år får du aktivitetsstöd.
 • Om du är under 25 år får du utvecklingsersättning.
 • Det finns deltagare under 25 år som är undantagna från utvecklingsersättning och som istället får aktivitetsstöd:
  • ungdomar som uppfyller villkoren för a-kassa eller
  • ung med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och har deltagit i program i minst ett år.

Du kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du deltar i:

 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • etableringsprogrammet
 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik (prova på-plats, yrkeskompetensbedömning
  eller praktisk kompetensutveckling)
 • stöd till start av näringsverksamhet
 • jobbgarantin för ungdomar
 • förberedande insatser
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Det är Försäkringskassan som beräknar och betalar ut aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. När Arbetsförmedlingen beslutar om ett program för dig informerar vi Försäkringskassan om det. 

Du ansöker varje månad om ersättning hos Försäkringskassan. 

Läs mer på forsakringskassan.se

Om du har frågor om din ansökan gällande aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning betalas ut i efterskott varje månad. Du måste ansöka om din ersättning hos Försäkringskassan senast den 7:e för att få ersättningen utbetald den 26:e i samma månad. Om den 26:e infaller en lördag, söndag eller helgdag se forsakringskassan.se för mer information.

Tidigare har du kunnat ansöka om ersättning flera månader tillbaka i tiden. Nu kan du som mest få ersättning för månaden före ansökningsmånaden. Det innebär att du till exempel måste ansöka senast mars för att få ersättning för februari.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om du har frågor kring hur du ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Ja, men om du jobbar och får lön för samma dag som du också får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning kommer din ersättning att minskas med samma belopp som du får i lön. Det gäller oavsett när på dygnet du arbetar.

För mer information om hur ersättningen beräknas och vilka andra förmåner som kan påverka din ersättning gå in på forsakringskassan.se eller ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Blir du sjuk ska du:

 • anmäla sjukdomen till Arbetsförmedlingen den första sjukdagen som du är förhindrad att delta i ditt program, annars kan du bli utan ersättning under hela sjukfrånvaron.
 • meddela sjukfrånvaron även dit där du har din löpande verksamhet så som praktikanordnare, utbildningsanordnare och så vidare.
 • Försäkringskassan behöver läkarintyg efter 7:e sjukdagen för att du ska kunna få ersättning.

Är du sjuk på en längre tid försöker Arbetsförmedlingen anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Du kan som längst vara inskriven och sjuk på heltid i program i 30 dagar, därefter skrivs du ut ur programmet.

Hur anmäler jag sjukdom till Arbetsförmedlingen?

Det är viktigt att du sjukanmäler dig din första sjukdag.

Anmäl frånvaro

Du gör din sjukanmälan genom att logga in på Mina sidor. Tänk på att det är viktigt att du sjukanmäler dig din första sjukdag.

Anmäl frånvaro

Normalt sett kan du inte vara ledig när du går i program. Det finns några undantag när du kan vara ledig. Du måste i förväg anmäla all ledighet eller uppehåll i din aktivitet godkänd av Arbetsförmedlingen. Du kan kontakta oss genom att ringa 0771-416 416 för att ansöka om ledighet.

Det är endast när du inom jobb- och utvecklingsgarantin vill nyttja den särskilda ledigheten inom programmet som du måste kontakta ditt lokala kontor för att få ledigheten godkänd.

Om du inte deltar i din aktivitet (till exempel utbildning eller praktik) kan det påverka din ersättning. Undantag är om du fått din frånvaro godkänd i förväg av Arbetsförmedlingen eller har godtagbara skäl att frånvara.

Sjuk – anmälan ska göras till Arbetsförmedlingen din första dag du är sjuk och frånvarande från din aktivitet.

Tillfällig vård av barn – du måste informera Arbetsförmedlingen att du är frånvarande för tillfällig vård av barn från första dagen du är borta från ditt program. I annat fall riskerar du att få en varning eller mindre ersättning. Du måste även i din ansökan om ersättning till Försäkringskassan meddela att du varit frånvarande på grund av tillfällig vård av barn.

Anmäl frånvaro

Om du deltidsarbetar, läs då mer om tillfällig föräldrapenning på forsakringskassan.se.

Ledighet – du kan inte vara ledig när du går ett program. Några få undantag finns och dessa ska Arbetsförmedlingen godkänna i förväg.

Om du inte kan börja ditt program ska du meddela det till Arbetsförmedlingen på en gång så att vi kan göra en ny planering tillsammans med dig.

Bedömer Arbetsförmedlingen att du är i behov av en utbildning för att få ett arbete kan du uppmanas att söka en viss utbildning. Det kallas att du anvisas att söka en utbildning. Om du inte söker en utbildning som du anvisats att söka eller du tackar nej till att delta i en sådan utbildning som du sökt och kommit in på, kan det påverka din ersättning.

När du har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är det viktigt att du:

 • medverkar till att ta fram din planering tillsammans med oss
 • lämnar in din aktivitetsrapport i tid
 • följer överenskommelser om att besöka eller kontakta oss
 • deltar i aktiviteter eller insatser
 • söker arbeten som vi anvisar dig
 • söker anvisad utbildning
 • aktivt söker jobb
 • sjukanmäler dig din första frånvarodag till Arbetsförmedlingen
 • ansöker om ledighet hos Arbetsförmedlingen
 • anmäler uppehåll i utbildning till Arbetsförmedlingen
 • lämnar fullständiga och korrekta uppgifter när du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan

Den som anordnar programmet som du deltar i kan lämna uppgifter om din närvaro och frånvaro när Arbetsförmedlingen begär det. Om du har frågor kring ditt ansvar kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-416 416.

Pekar upp

Varning eller avstängning från ersättning

När du deltar i ett program är det viktigt att du följer det du har kommit överens om tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få din ersättning. Om du inte sköter ditt programdeltagande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet kan Arbetsförmedlingen ge dig en formell varning eller besluta att din ersättning från Försäkringskassan ska stängas av en eller flera dagar.

Att missköta programdeltagandet innebär att du utan godkänd anledning

 • inte medverkar till att ta fram en individuell planering tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen
 • inte deltar i insats eller aktivitet
 • inte söker lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen har anvisat
 • inte söker anvisad utbildning
 • inte aktivt söker lämpliga arbeten

Första gången får du en formell varning.

Andra gången: 1 dag utan ersättning.

Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.

Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.

Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den sedan till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna.

Att förlänga tiden i arbetslöshet innebär att du

 • tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete
 • tackar nej till utbildning som du kommit in på och vi har anvisat dig att söka
 • genom ditt uppträdande uppenbarligen gör så att du inte får en anställning
 • tackar nej till en insats eller aktivitet inom ett program. .

Första gången: 5 dagar utan ersättning.

Andra gången: 10 dagar utan ersättning.

Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.

Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Du orsakar din arbetslöshet om du

 • säger upp dig från ditt arbete utan giltig anledning
 • uppträtt på ett sådant sätt som gör att du blir uppsagd

Första gången: 45 dagar utan ersättning.

Andra gången: 45 dagar utan ersättning.

Tredje och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Först får du ett preliminärt beslut från oss. När vi skickar ett preliminärt beslut till dig får du också blanketten "Svar på kommunicering". Kommunicering innebär att du har möjlighet att yttra dig i ärendet. Fyll i och skicka den till adressen som står på blanketten. Därefter fattar vi ett slutgiltigt beslut.

Blankett Svar på kommunicering

Om du inte är nöjd med det slutliga beslutet kan du begära att vi omprövar det. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning” och skicka till oss.

Begäran om omprövning

Har du fått brev från enheten Ersättningsprövning och har frågor kan du mejla oss:

Ersättningsprövning

Försäkringskassan kan besluta om att du blir av med din ersättning under en längre period, upp till 195 dagar. Det gäller om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan för att försöka få mer ersättning än vad du har rätt till.

Symbol med flygplan

Ersättning för resekostnader

Deltar du i ett program eller en utredning som vi på Arbetsförmedlingen har beslutat om? Eller får du inte jobb där du bor och har en anställningsintervju på annan ort? Då kan du i vissa fall få ersättning för dina resekostnader.

Du kan få ersättning för resor, logi, dubbelt boende och ledsagare samt för vissa andra kostnader när du deltar i ett program eller en utredning som vi har beslutat om.

För att du ska få ersättningen måste resorna vara nödvändiga, det vill säga en förutsättning för att du ska kunna delta i programmet eller utredningen.

Ersättningen täcker den del av rese­kostnaden som överstiger vad det normalt kostar att pendla där du bor. Den totala summan måste vara lägst 600 kronor.

Faktablad om ersättning för resor, logi och ledsagare

Ska du på en anställningsintervju hos en arbetsgivare som finns på en annan ort i Sverige eller i ett annat EU eller EES land och Schweiz? Då kan vi betala hela eller delar av kostnaden för resa och logi om du uppfyller vissa villkor.

Villkor för att få ersättning för intervjuresa

 • du har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös • du är anmäld på Arbetsförmedlingen
 • du har svårt att få arbete i närheten av där du bor
 • du ska kunna bevisa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem
 • Arbetsförmedlingen ska ha gjort bedömningen att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få anställningen
 • anställningen ska finnas på Platsbanken eller motsvarigheten till den i det EU, EES-land där du söker arbete. Arbetet kan också finnas på Eures hemsida.

Det är viktigt att du ansöker om ersättning och får din ansökan godkänd innan du bokar din resa. Kontakta din närmaste arbetsförmedling så hjälper de dig med din ansökan.

Om din ansökan blir godkänd kan vi hjälpa dig att boka flygresa inom hela EU eller EES och tågresa inom Skandinavien. Andra resor bokar du själv efter att din ansökan har blivit godkänd och du får då ersättning i efterhand om du lagt ut pengar själv. Det högsta belopp vi kan betala ut till dig är 2 500 kronor.

Du som är nyanländ invandrare och uppfyller villkoren för att få ta del av etableringsprogrammet, kan få ersättning för resan till och från Arbetsförmedlingen när du ska besöka oss och anvisas till etableringsprogrammet.

Om du inte kan betala för resan själv kan vi hjälpa dig att boka din resa, för hjälp och mer information kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-60 00 00.

Du måste ha fått ett beslut från oss för att kunna få ersättning för resa till intervju eller program. Du ansöker om ersättningen via Mina sidorwww.arbetsformedlingen.se med e-leg. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt, ring oss på 0771-600 002.

 • Har du fått beslut om resa till intervju eller utredning, går du in på Mina sidor och ansöker om ersättningen när du har gjort din resa.
 • Har du fått beslut om resor till program, loggar du in på Mina sidor och ansöker om ersättning. Du kan rekvirera ersättning efter varje månad.

Utbetalning sker inom två veckor. När du gör ansökan via Mina sidor får du reda på ett preliminärt utbetalningsdatum.

Vi skickar uppgifter för utbetalning till Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där oavsett vilken bank du har. Om inget konto kan kopplas till ditt personnummer skickas ett utbetalningskort till dig.

Swedbank skickar även en avisering till dig där det framgår vad betalningen avser och hur utbetalningen sker. Det vill säga till vilket konto de betalar ut på eller om du istället får ett utbetalningskort.

Om du fått ett utbetalningskort och i stället vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank som hanterar utbetalningar. Du kan registrera ditt konto via Swedbanks webbplats.

Swedbanks webbplats

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Om du har frågor om ansökan och beslut om ersättning för resekostnader vänder du dig till din arbetsförmedling eller ringer oss på 0771-416 416.

Har du fått ersättning godkänd och har frågor om utbetalning? Ring 0771-60 00 02, öppet måndag-fredag klockan 9-15. Från och med 15 november har vi nya telefontider. Då når du oss måndag till fredag klockan 8-16. 

Du kan också mejla: Utbetalning