Ersättning från a-kassa


Du som är arbetssökande kan få ersättning från en a-kassa under den tid det tar för dig att söka och få ett nytt jobb. Här får du veta hur du söker ersättning och vilka villkor som gäller.  Ersättning från a-kassan (informationsfolder om ekonomisk ersättning när du är arbetslös)

In other languages

Pekar upp

Ansökan och ersättning

Det är din a-kassa som beslutar om du har rätt till ersättning och som betalar ut ersättningen. Om du har frågor om din ersättning ska du kontakta din a-kassa.

Du kan få ersättning under högst fem dagar per vecka (måndag-fredag). Antalet ersättningsdagar per vecka minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete.

Inkomstrelaterad ersättning

Du kan få högst 910 kronor per dag i inkomstrelaterad ersättning under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter är taket 760 kronor per dag.

Hur mycket du får beror på vilken genomsnittlig inkomst du hade under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Under de första 200 ersättningsdagarna är din ersättning högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar får du högst 70 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst i ersättning.

För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader (medlemsvillkor). Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden.

Grundbelopp

Grundbeloppet kan du få som inte är medlem i en a-kassa eller som inte varit medlem tillräckligt länge. Du måste ha fyllt 20 år. Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag. Är din genomsnittliga arbetstid innan arbetslösheten lägre än heltid så minskar beloppet.

Det är din a-kassa som beslutar om vilken ersättning du kan få.    

För att få ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, förutsatt att du har arbetat minst 50 timmar varje månad.

Du kan i vissa fall också få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid.

Om du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan den tiden förlängas (överhoppningsbar tid). Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, studerat på heltid, eller vårdat eget barn. Den överhoppningsbara tiden får högst vara fem år utöver de senaste tolv månaderna.

Även arbete från annat EU/EES-land eller Schweiz kan du under vissa förutsättningar få tillgodoräkna för att uppfylla ett arbetsvillkor. Kontakta din a-kassa för mer information.

Du får ersättning i högst 300 dagar (en ersättningsperiod). Är du förälder till barn under 18 år får du ersättning i högst 450 dagar.

För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Arbetslöshetsersättningen samordnas med aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det betyder att dagar med aktivitetsstöd räknas med i ersättningsperioden.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen finns sju karensdagar. Det innebär att du kan få ersättning först efter att ha varit arbetslös sju dagar då ersättning annars skulle ha betalats ut. Som karensdagar räknas måndag till fredag. Varje ny ersättningsperiod inleds med sju karensdagar. 

Du söker ersättning genom Mina sidor hos den a-kassa du är eller tänker bli medlem i. Om du inte är medlem i någon a-kassa och inte heller vill bli medlem, kan du ändå söka ersättning från Alfa-kassan.

Läs mer påSveriges a-kassor

Det finns 27 a-kassor i Sverige. På webbplatsen Sveriges a-kassor får du förslag på vilka av dem du kan söka medlemskap hos, beroende på vilken typ av arbete du har. Vissa a-kassor kan du gå med i oavsett vilken bransch du arbetar i medan andra är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem.

Hitta din a-kassa

Om du arbetar del av en vecka får du ersättning för den tid du är arbetslös. A-kassan jämför då med den genomsnittliga arbetstid du hade innan du blev arbetslös. Genomsnittet räknas på alla de tolv månaderna innan arbetslösheten. I genomsnittet ingår också månader som du inte har arbetat alls.

För dig som har deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler. Du kan få arbetslöshetsersättning parallellt som du har ett deltidsarbete i max 60 veckor. Efter de 60 veckorna kan du bara få ersättning under veckor då du är helt arbetslös. Fråga din a-kassa om du vill veta mer. 

Pekar upp

Viktigt att veta om ditt ansvar

Här får du veta vad som är ditt ansvar när du har ersättning, från att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen tills du börjar ditt nya arbete eller annan sysselsättning.

För att få ersättning måste du uppfylla de allmänna villkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Villkoren innebär att 

 • du ska kunna utföra och ta ett arbete minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar per vecka,
 • du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen under den tid som du vill ha arbetslöshetsersättning,
 • du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en handlingsplan där det ska stå vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete.

Om du har godtagbara hinder enligt arbetslöshetsförsäkringen för att inte söka vissa arbeten, ska det stå i handlingsplanen vad du ska göra för att åtgärda dem.

Du som får eller begär arbetslöshetsersättning ska rapportera dina aktiviteter till oss en gång i månaden. I aktivitetsrapporten berättar du vad du har gjort för att få ett arbete eller annan sysselsättning.

Så här går det till att rapportera aktiviteter

Du måste alltid komma på bokade möten och kontakta oss när vi kommit överens om det. Det gäller både hos Arbetsförmedlingen och hos kompletterande aktör. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som utför tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Datum och tidpunkt kan bestämmas genom en kallelse eller genom att vi bokar tid på annat sätt. Tänk på att du också måste vara nåbar på telefon under den tid som vi har kommit överens om.

Du ska söka arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig och vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan utföra.

Om du inte har några hinder som är godtagbara enligt arbetslöshetsförsäkringen, måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på hela arbetsmarknaden. Det gäller redan från första dagen som du får eller begär arbetslöshetsersättning. Det innebär att du kan behöva dagpendla, veckopendla eller flytta.

Hur bedömer vi att ett arbete är lämpligt?

Utbildning och yrkesvana

Vi tar hänsyn till din utbildning och yrkesvana, men ett arbete kan anses lämpligt även om det inte stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Kompetens

Om en arbetsgivare anser att dina kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa dig är arbetet lämpligt, även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för arbetet.

Medicinska hinder

Om du av medicinska skäl inte söker eller tackar nej till ett arbete måste du styrka det med ett läkarutlåtande som beskriver varför du inte kan utföra arbetet. Om du inte kan styrka det medicinska hindret är arbetet lämpligt.

Familjeskäl

Om ett barn eller någon annan i ditt hushåll är beroende av din tillsyn och dagliga närvaro och ni inte kan flytta, kan du tillfälligt begränsa ditt sökområde geografiskt. Detta gäller också om du är ensamstående förälder och beroende av stöd av någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Likaså om du är sambo med någon som har ett arbete som gör att han eller hon inte kan sköta hushållet eller flytta.

Du får söka arbeten bara inom dagpendlingsavstånd på grund av familjeskäl under en begränsad tid. Men som arbetslös måste du alltid verka för att kunna söka arbete utanför dagpendlingsavstånd. Efter en skälig övergångsperiod anses ett arbete lämpligt om du kan besöka din familjebostad varje vecka, alltså veckopendla.

Resor till och från arbetet

Ett anvisat eller erbjudet arbete är lämpligt om du kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett rimligt sätt och till en skälig kostnad. Du måste vara beredd att dagpendla med allmänna kommunikationer eller annat färdsätt, exempelvis egen bil. Du har en skyldighet att försöka anpassa arbetstiderna för att kunna ta ett arbete.

Ny bostad på dagpendlingsavstånd från arbetsorten

Om du kan få en bostad på dagpendlingsavstånd från arbetsplatsen när din anställning börjar anses arbetet lämpligt, även om du inte kan pendla mellan arbetsplatsen och din ursprungliga bostad varje dag.

Om arbetet medför att din familj måste flytta med, anses arbetet lämpligt om det inom rimlig tid går att få en bostad på dagpendlingsavstånd från arbetsorten.

Arbetsinkomsten

Om inkomsten från det erbjudna eller anvisade arbetet är minst 90 procent av din dagpenning från a-kassan, anses arbetet lämpligt.

Om du får ökade levnadsomkostnader på grund av dubbelt boende, ska de tas med vid beräkning av inkomsten.

Anställningsförmånerna ska motsvara kollektivavtal eller de förmåner som anställda med dina kvalifikationer och arbetsuppgifter får hos jämförbara arbetsgivare.

Överenskommelse om annat arbete

Om du redan har fått ett arbete när du anvisas ett annat, kan du i vissa fall tacka nej till det anvisade arbetet. Men då måste du kunna visa ett skriftligt intyg på att du redan har en anställning, som du dessutom måste börja på inom en månad.

Arbetskonflikt

Om det pågår en tillåten stridsåtgärd, exempelvis lockout eller strejk, på arbetsplatsen är arbetet inte lämpligt. Har bara varsel om stridsåtgärd utfärdats anses arbetet däremot vara lämpligt.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Du ska själv vara aktiv i ditt arbetssökande, så att du så snabbt som möjligt får ett nytt arbete.

När du håller kontakten med oss ger du oss möjlighet att vara ett stöd i ditt arbetssökande. Glöm inte att meddela både din a-kassa och Arbetsförmedlingen om något i din situation förändras som påverkar dina möjligheter att söka jobb.

Om du byter telefonnummer eller adress, eller reser bort, måste du tala om det för oss. Vi kan snabbt behöva nå dig med erbjudande om arbete eller inbjudan till aktiviteter som kan vara värdefulla för dig för att få ett arbete.

Pekar upp

Varning eller minskad ersättning

Utöver att hjälpa dig på vägen till ett nytt jobbb, är det också Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att du uppfyller villkoren. Vi meddelar din a-kassa om du inte sköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet. A-kassan utreder och beslutar om du får en varning eller minskad ersättning.

Att missköta arbetssökandet innebär att du

 • inte medverkar till att ta fram en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör
 • inte söker lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen har anvisat
 • inte aktivt söker lämpliga arbeten.

Första gången får du en varning.

Andra gången: 1 dag utan ersättning.

Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.

Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.

Femte gången: Du måste på nytt uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning igen.

Att förlänga tiden i arbetslöshet innebär att du

 • tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete
 • medvetet gör så att en anställning inte blir av
 • tackar nej till ett program med aktivitetsstöd.

Första gången: 5 dagar utan ersättning.

Andra gången: 10 dagar utan ersättning.

Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.

Femte gången: Du måste på nytt uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning igen.

Du orsakar din arbetslöshet om du

 • säger upp dig från ditt arbete utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta din anställning
 • avbryter ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd.

Första gången: 45 dagar utan ersättning.

Andra gången: 45 eller 20 dagar utan ersättning. Du blir utan ersättning i 20 dagar om arbetet eller programmet skulle ha varat i högst tio dagar.

Tredje gången: Du måste på nytt uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning igen.

Pekar upp

Arbetslöshetsersättning inom Europa

Funderar du på att arbeta eller har du arbetat i ett annat land i Europa? Inom EU/EES-området och Schweiz finns lagar för att du inte ska förlora din sociala trygghet om du rör dig mellan de olika länderna. Här får du veta vad som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.

Om du har rätt till ersättning från a-kassa i Sverige kan du ansöka om att få ta med din ersättning för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Du måste vara helt arbetslös och ha varit anmäld på Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. 

Tänk på att ansöka innan du reser. Du ansöker hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Om du uppfyller villkoren utfärdar IAF intyg U2.

Ansökan om intyg för att söka jobb i Europa med svensk ersättning

För att fortsätta få din svenska arbetslöshetsersättning ska du anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i det land du har åkt till och visa upp ditt intyg. Du måste uppfylla de allmänna villkoren i den svenska arbetslöshetsförsäkringen såväl som de kontrollrutiner som arbetsförmedlingen i det andra landet har. Du ska också vara tillgänglig för det landets arbetsmarknad.

Inom EU/EES-området och Schweiz omfattas du alltid av bara ett lands lagstiftning om social trygghet. För att personer och institutioner alltid ska veta vilket lands lagstiftning som gäller finns särskilda regler om vilket lands lagstiftning som ska gälla utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Huvudregeln är att du omfattas av lagstiftningen i det land där du arbetar. Du omfattas då av alla rättigheter och skyldigheter i systemet för social trygghet i det landet.

Alla länder har olika regler. Ska du arbeta utanför Sverige måste du därför ta reda på vad som gäller i det landet.

Det finns några undantag från huvudregeln, bland annat för utsänd personal, offentligt anställda och personer som arbetar i flera länder. I dessa fall eller om du är osäker på vad som gäller ska du ta reda på vilket lands lagstiftning som gäller. I Sverige är det Försäkringskassan som fattar beslut i dessa ärenden. Om Försäkringskassan beslutar att du omfattas av svensk lagstiftning innebär det att du även omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring. Du kan då fortsätta att vara medlem eller ansöka om att bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa.

Om du blir arbetslös från ett arbete i ett land ansöker du om arbetslöshetsersättning i det landet. Utbetalningen av arbetslöshetsersättning från ett land är dock knuten till att du söker arbete i det landet. Därför finns särskilda regler om du under ditt arbete i ett land har pendlat från din bostad i ett annat land. Du kallas då för gränsarbetare. I vissa fall är det svårt att avgöra i vilket land du har varit bosatt. Vilka regler som gäller beror också på hur ofta du har rest mellan de två länderna, och om du har blivit helt arbetslös eller delvis arbetslös.

 • Om du blir helt arbetslös efter att ha återvänt minst en gång i veckan till det land där du bor från det land där du har arbetat, ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i ditt bosättningsland. Om du har bott i Sverige ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Vänd dig till en svensk arbetslöshetskassa för information om medlemskap och ersättning. Om du vill bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa är det viktigt att du ansöker om medlemskap omedelbart när du har blivit arbetslös.
 • Om du blir delvis eller periodvis arbetslös och bor i ett annat land än det land där du senast arbetade, ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i det land där du senast arbetade. Om du senast arbetade i Sverige ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen och vända dig till en svensk arbetslöshetskassa.
 • Ett land kan också bedömas vara det land där du är och har varit bosatt, trots att du inte har återvänt till det minst en gång i veckan. Om du blir helt arbetslös och vill ansöka om arbetslöshetsersättning i Sverige efter att ha arbetat i ett annat land ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Vänd dig till en svensk arbetslöshetskassa för information om medlemskap och ersättning. Om du vill bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa är det viktigt att du ansöker om medlemskap omedelbart när du har blivit arbetslös. Arbetslöshetskassan bedömer vilket land som du anses vara bosatt i.

Kompletterande inskrivning på Arbetsförmedlingen i det land där du tidigare har arbetat

Om du är helt arbetslös efter att ha bott i ett land och arbetat i ett annat och får arbetslöshetsersättning i ditt bosättningsland, kan du även skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i det land där du tidigare har arbetat. Dina skyldigheter och jobbsökaraktiviteter i det land där du bor har företräde framför dem i det land du tidigare har arbetat. Om du får svensk arbetslöshetsersättning ska du vara aktivt arbetssökande och beredd att ta lämpligt arbete i Sverige, det vill säga uppfylla grundvillkoren i den svenska arbetslöshetsförsäkringen fullt ut. Bestämmer du dig för att även skriva in dig som arbetssökande i det land där du tidigare har arbetat ska du tala om det för den institution som betalar ut din ersättning och för arbetsförmedlingen i det land där du bor.

Särskilda regler för vissa egenföretagare som varit verksamma i ett annat land än bosättningslandet

I en del länder finns ingen arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Det kan innebära att om du är helt arbetslös efter att ha bott i ett land och haft verksamhet som egenföretagare i ett annat land kan du inte få någon arbetslöshetsersättning i ditt bosättningsland. Du ska då istället skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och ansöka om arbetslöshetsersättning i det land där du senast var verksam som egenföretagare. Du kan även skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i det land där du bor. Dina skyldigheter och jobbsökaraktiviteter i det land där du senast var verksam som egenföretagare har företräde framför dem i det land där du bor. Om du får svensk arbetslöshetsersättning ska du vara aktivt arbetssökande och beredd att ta lämpligt arbete i Sverige, det vill säga uppfylla grundvillkoren i den svenska arbetslöshetsförsäkringen fullt ut. Bestämmer du dig för att även skriva in dig som arbetssökande i det land där du bor ska du tala om det för din svenska arbetslöshetskassa och för Arbetsförmedlingen.

Om du inte vill stå till arbetsförmedlingens förfogande i det land där du senast var verksam som egenföretagare, utan uteslutande vill ställa dig till arbetsförmedlingens förfogande i det land där du bor, kan du ansöka om att exportera din arbetslöshetsersättning till det land där du bor. Du kan då få arbetslöshetsersättning utbetald under resterande ersättningsperiod när du söker arbete i det land där du bor, under förutsättning att du uppfyller de villkor som gäller.

Om du arbetar i ett land inom EU/EES-området eller Schweiz upparbetar du vanligtvis rätt till arbetslöshetsersättning enligt det landets arbetslöshetsförsäkring. Kvalificeringsvillkoren varierar mellan länderna, men handlar ofta om krav på en viss mängd arbete inom en ramtid eller att tillräckliga avgifter har betalats in. I vissa fall gäller en kombination av både arbete och avgifter. Kvalificeringsvillkoren kallas förenklat för anställningsperioder och försäkringsperioder. Motsvarande perioder finns även för egenföretagare.

Alla utförda försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare från ett land kan vid behov tillgodoräknas om du blir arbetslös i ett annat land. Arbets- och försäkringsperioderna från det tidigare arbetslandet läggs samman med de perioder som du har hunnit upparbeta i det sista landet enligt de regler som gäller där. En förutsättning för sammanläggning är i regel att du senast har arbetat i det land där du ansöker om ersättning och därmed omfattas av det landets lagstiftning. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige krävs som huvudregel att du först arbetar i Sverige för att kunna tillgodoräkna dig försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Undantag från kravet på utfört arbete i Sverige kan gälla om du omfattas av EU-förordningens regler för personer som bott i ett land och arbetat i ett annat, eller av den nordiska konventionen om social trygghet.

Vänd dig till en svensk arbetslöshetskassa för mer information om medlemskap och arbetslöshetsförsäkringen så fort du börjar arbeta i Sverige eller återvänder till Sverige efter arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare styrks på särskilda intyg. Om du vill ha ett sådant intyg kan du begära ett intyg U1 från det land där du tidigare har arbetat. I Sverige är det arbetslöshetskassorna som utfärdar intyget. Har du arbetat i Sverige men inte varit medlem i någon arbetslöshetskassa ska du vända dig till Alfa-kassan.