ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ሃብ


ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሓደ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ከተእቱ ኣለካ። እዚ ኣብ ናይ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ጕዕዞኻ ልክዕ ደገፍ ንኽትረክብን ናይ እግሪ መትከሊ ክፍሊት ንኽትረክብን ኣገዳሲ እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ትህብ

መን እዩ ጸብጻብ ክህብ ዘለዎ?

ንስኻ ኣብ መደብ እግሪ ምትካል ትሳተፍን ምሳና ብሓባር ኴንካ ናትካ መደብ ዘውጻእካን፡ ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዝገበርካን ኣየኖት ስራሓት ከም ዝደለኻን ጸብጻብ ክትህብ ኣለካ።

ናይ’ዚ ጸብጻብ ክትህብ ኣለካ

ኣየኖት ስራሓት ከም ዝደለኻን ሓደ ስራሕ ንምርካብ ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዝገበርካን ጸብጻብ ክትህብ ኣለካ። ኣብኡ ክልቲኦም ኣብ መደብካ ዘለዉ ንጥፈታትን፡ ግን ካልኦት ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎም ንጥፈታትን እውን ከተእትዎም ኣለካ። ኣብዚ ሓደ ሓደ ኣብነታት ናይ ጸብጻብ ንጥፈታትካ ክህልዎ ዝኽእል ትሕዝቶታት ኣሎ፡

 • ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (sfi)
 • ልልይ ምስ ሕብረተሰብ
 • ዝተሳተፍካዮም ወይ ዘመልከትካሎም ናይ ስራሕ ልምምዳት
 • ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ
 • ዘመልከትካሎም ትምህርትታት ወይ ስራሓት
 • ዝተሳተፍካዮም ናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕን ናይ ስራሕ ምቝጻር ርክባትን።

ከምዚ ጌርካ ጸብጻብ ትህብ

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ምግባሩ፡ እቲ ዝቐለለ እዩ። ነዚ ንምግባር ናብ ኮምፕዩተር ብመንገዲ ኤለክትሮኒካዊ መንነት (ንኣብነት ኣብ ሞባይል ዘሎ ናይ ባንክ መንነት) ጌርካ ናይ ግድን ክትኣቱ ኣለካ። ምስ ኣተኻ ነዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል፦

 • ገለ ንጥፈት ምእንቲ ከይትርስዕ፡ ኣብ ውሽጢ እታ ወርሒ ዝገበርካዮም ንጥፈታት ትውስኾምን ትዕቅቦምን።
 • ጸብጻብካ ተእቱ
 • ቅድሚ ሕጂ ዘእተኻዮም ጸብጻባት ትርእዮም
 • ንኸተመልከተሎም ሓሳባት ዝተዋህቡኻ ስራሓት ክትርኢ ትኽእል።
 • ናትካ ኮምፕዩተር ወይ ሞባይል ተለፎን ዘይብልካ እንተ ዄንካ ናባና ብምብጻሕ ናትና ኮምፕዩተራት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።
 • ኤለክትሮኒካዊ መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ ጸብጻብካ ኣብ ናይ ወረቐት ቅጥዒ ትመልኦ። ነቲ ቅጥዒ ካብ ሓደ እቶም ናትና ቤት ጽሕፈታት ትወስዶ።
 • ጸብጻብ ናይ ንጥፈታትካ ብመንገዲ ናባና ምድዋል ወይ ኢ-መይል ምስዳድ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ዘክር።

መዓስ ኢኻ ነቲ ጸብጻብ ከተእትዎ ዘለካ?

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ድሕሪ ምውዳእ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ናባና ተእትዎ። ጸብጻብ ንጥፈታትካ ዝቐልጠፈ ዕለት 1 ዝደንጎየ ዕለት 14 ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክኣቱ ኣለዎ።

ኣብነት፦ ናይ ወርሒ መስከረም ጸብጻብ ንጥፈታትካ ኣብ መንጎ ዕለት 1ን ዕለት 14ን ወርሒ ጥቅምቲ ከተእትዎ ኣለካ።