እቲ ግምገማ - ንፍልጠትካ ከም ዝፍለጡ ንገብሮም


እቲ ቀዳማይ ስጕምቲ ኣብ መደብ መትከል እግሪ፡ ንሕና ምርኻብና እዩ። ብዛዕባ ናትካ ተመኩሮታትን ናይ መጻኢ ግዜ ድልየታትን ትነግረና። እዚ መሰረት ነቲ ውጥን የንብር።

እቲ ግምገማ ብኸምዚ ይካየድ

ምስ ተራኸብና ብዛዕባ ናይ ስራሕ ተመኩሮታትካ፣ ናትካ ትምህርቲ፣ ናትካ ተገዳስነትን ኒሕን ክትነግረና ኢኻ። ኣብ ንጥፈታት ክትሳተፍን ስራሕ ክትሰርሕን ዘሎ ተኽእሎታትካ ክጸሉ ዝኽእል ምስ ጥዕናኻ ወይ ማሕበራዊ ኵነትካ ዝተኣሳሰር ነገር እንተ ኣሎ ኾይኑ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። ነቶም ኣብቲ መደብ ዘለዉ ንጥፈታት፡ ምሳኻ ፍሉይ ድልየታት ዘለካ ከነሰማምዖም ንፍትን ኢና። እዚ ምስ ተወድኣ ብሓባር ናትካ ውጥን ከነውጽእ ንጅምር።

ናትካ ወረቐት ምስክር ኣስተርጕሞም

ካብ ናይ ቀደም ትምህርትታት ወይ ስራሓት ወረቐት ምስክር ኣለካ’ዶ? እንተ’ለካ ኾይኑ ንክስትርጐሙ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና። 

ወረቐት ምስክር የብልካን ዲኻ?

ካብ ናይ ቀደም ናይ ስራሕ ተመኩሮኻ ወይ ትምህርትታትካ ወረቐት ምስክር የብልካን ድዩ? እምበኣርከስ ናትካ ፍልጠታት ክግምገሙ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና። እዚ ነቶም ሰብ ብልምዲ ምስ ስራሕ ዘየተሓሕዞም ከም ናይ ቋንቋ ፍልጠት፣ ናይ ትርፊ ግዜ ዝንባለ ወይ ክንክን ናይ መቕርብ ፍልጠታት እውን ይምልከት እዩ፡ ።

ናይ ወጻኢ ዓዲ ትምህርትኻ ኣገምግሞ

ናይ ወጻኢ ዓዲ ኣካደምያዊ ዲግሪ ኣለካ ድዩ? ነቲ ወረቐት ምስክር ብቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሽወደን ከም ዝግምገም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ነቲ ገምጋም ስራሕ ክትደሊ ከለኻ ወይ ኣብ ሽወደን ትምህርትኻ ክትቅጽል እንተ ደሊኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ግምገማ ናይ ወጻኢ ዓዲ ትምህርቲ

ከምዚ ጌርካ ትቀራረብ

ካብቲ ናይ ግምገማ ዝርርብ ምእንቲ ብዙሕ ክትከስብ እንተ ተቐራረብካ ጽቡቕ እዩ።

  • ሓደ ዝርዝር ናይ’ቶም ዘለዉኻ ብቕዓትን ተገዳስነትን ጽሓፍ። እንታይ ኢኻ ክትሰርሕ ትደሊ? ዘገድሰካ ገለ ትምህርቲ ኣሎ’ዶ?
  • ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ናይ’ቶም ዘለዉኻ ብቕዓታት ነብሰ ግምገማ ግበር። ብብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ። 
  • ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ትምህርትን ስራሕን ወረቐት ምስክር ወይ ሰርቲፊከይት ሒዝካዮም ምጻእ። እቲ ሰነዳት ኣብ ወጻእ ዓዲ እንተ ኾይኑ ተሪፉ ዘሎ፡ ንኽልኣኸልካ ፈትን።
  • ዝርዝር ተመክሮ (CV) እንተ ኣለካ ኾይኑ ሒዝካዮ ምጻእ።
  • ድሮ ታሪኽ ሂወትካ ኣብ Jobskills.se ኣመዝጊብካዮ እንተ ዄንካ፡ እንተ ኣፍቂድካልና ክንካፈሎ ንኽእል ኢና።

ኣብ Jobskills.se ታሪኽ ሂወትካ ኣመዝግብ

ነብሰ ግምገማ ዓቕምታትካ ግበር