ክፍሊት መትከል እግሪ

ክፍሊት መትከል እግሪ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ ክትሳተፍ ከለኻ ክትረኽቦ ትኽእል ገንዘብ እዩ።

ክፍሊት መትከል እግሪ ክረክብ ከመይ ክገብር ኣለኒ?

ናይ መትከሊ እግሪ መደብ ውሳኔ ምስ ረኸብካ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽፍሊት መትከል እግሪ ተመልክት። እቲ ዝቐለለ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበበ ሓበሬታ ምምልካት እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከም ተመልክትን እቲ ገንዘብ ምዓስ ከም ዝኽፈልን እውን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Försäkringskassan

ክፍሊት መትከል እግሪ ክትረክብ እንታይ ይሓትት?

ኣብ መደብ መትከል እግሪ ክትሳተፍ ከለኻ፡ ነቲ ምሳና ብሓባር ዘለካ መደብ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንኣብነት ነቶም ንሰማምዓሎም ንጥፈታት ክትሳተፍ የድልየካ ማለት እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ መደብካ ኣሎ እንተ ኮይኑ፡ ነጢፍካ ስራሕ ምድላይ የድለካ እዩ። ንጥፈታትካ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ጸብጻብ ክትህበሎም የድልየካ እዩ። ከምኡ’ውን እንተ ሓሚምካ ምሕባር። ዕረፍቲ ክትወስድ እንተ ደሊካ፡ መጀመርታ ናይ ግድን ብኣና ከተፍቅዶ ኣለካ።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ኣብ ናይ ግምገማ እዋን 231 ክሮኑር ንመዓልቲ ይወሃበካ። ነቲ ግምገማ ምስ ወዳእካዮን ምሳና ብሓባር ኴንካ ናትካ መደብ ምስ ኣውጻእካን፡ 308 ክሮኑር ንመዓልቲ ትወሃብ። ከምኡ’ውን መሰል ናይ ዝተፈላለዩ መወሰኽታታት ክህልወካ ይኽእል እዩ

  • ቈልዓ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ መሰል ናይ መወሰኽታ መትከል እግሪ ክህልወካ ይኽእል እዩ።
  • በይንኻ እንተ ዄንካ ትቕመጥ፡ መሰል ናይ ክፍሊት ገዛ ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ-ውሕስነት እዩ ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። ብዛዕባ ኣየኖት ክፍሊታት ንዓኻ እዋናውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ፡ ብዝያዳ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበብ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Försäkringskassan

ካልኦት ክፍሊታት

ንኣብነት ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ክትሳተፍ እንተ ዄንካ፡ ናይ መጕዓዝያን መንበርን ወጻኢታት ክትክፈል ትኽእል ኢኻ። ነዚ ክፍሊት ኣባና ተመልክት። ንሕና ኢና ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ንውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ንሓስብን።

ንገዛኻ ዝኸውን ኣቝሑት ንኣብነት ከም ኣቝሑት ገዛን ብያትታትን ዝኣመሰለ ንኽትገዝእ ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክትልቃሕ ከም ትኽእል ንኣብነት ዕብየት ስድራኻ፣ እቲ ዘድልየካ ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ምኳኑን ባዕልኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካን እዩ ዝውስኖ። ነቲ ልቓሕ ናብ ማእከል ደገፍ ተምሃሮ (CSN) ኢኻ ተመልክት። ንሶም ዝፍቀደካ ብዝሒ ትልቅሖ ገንዘብ ይውስኑ።

ሲኤስኤን ለቓሕ ኣቑሑት ገዛ

ሕቶታትን መልስን

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ኣብ ዕለት 26 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ነቲ ገንዘብ ይኸፍልዎ። ገንዘብካ ኣብ ዕለት 26 ክመጸካ ንኽኽእል፡ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ ግድን እንተ ደንጎየ እቲ ምልክታኻ ኣብ ዕለት 7 ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክበጽሖም ኣለዎ።

እንተ ሓሚምካ፡ ኣብታ መጀመርታ ዝሓመምካላ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘኮነ ነይ’ተን ሓሚምካለን ዝነበርካ መዓልታት ክፍሊት መትከል እግሪ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

እንተ ሓሚምካ

ንዝሓመመ ውላድካ ክትኣሊ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ምሳና ርክብ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ።

እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ ኣለኻ

እወ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ እንዳ ተሳተፍካ ክትስርሕ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ደሞዝ መጠን ናትካ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ይንኪ እዩ።

እወ፡ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ እንዳ ተሳተፍካ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ግን በቲ ትረኽቦ ናይ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ መጠን ናትካ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት ይንኪ እዩ።

ንስኻ ከም ስደተኛ፣ ደላይ ዑቕባ ወይ መቕርብ መጠን መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ፡ ካብን ናብን ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ትገብሮ ጕዕዞ ክኽፈለካ ይኽእል እዩ። እዚ ንመጀመርታ ግዜ ክትበጽሓና ከለኻ የገልግል።

ነቲ ጕዕዞኻ ንምሓዝ (ቦታ ንምሕዛእ) ክንሕግዘካ ንክእል ኢና። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቍጽሪ ተለፎን 0771-60 00 00 ምሳና ርክብ ግበር።