እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመመ ቈልዓ ትኣሊ ኣለኻ ወይ ምእላይ ዝሓመመ ቆልዓ

ኣብ’ቲ መደብ መትከል እግሪ ትሳተፈሉ እዋን እንተ ሓሚምካ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ ሕማም መዓልቲ ከም ዝሓመምካ ናባና ከተመልክት ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘይኮነ ክፍሊት መትከል እግሪ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

መን’ዩ ነቲ ናይ ሕማም ምልክታ ዝገብሮ?

ኣብ መደብ መትከል እግሪ ትሳተፍን ብምኽንያት ሕማም ኣብ’ቲ ዘተመደበልካ ንጥፈታት ክትሳተፍ ዘይትኽእልን እንተ ዄንካ፡ ንስኻ ናይ ሕማም ምልክታ ትገብር።

መዓስ ኢኻ ናይ ሕማም ምልክታ ትገብር?

ኣቐዲምካ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝሓመምካላ መዓልቲ ከተመልክት የድልየካ እንተ ዘይኮነ ክፍሊት መትከል እግሪ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (sfi)፣ ልምምድ፣ ስራሕ ወይ ካልእ ንጥፈታት ትሳተፍ እንተ ኴንካ፡ ናብኡ ናይ ሕማም ብኩራት ክትሕብር እውን የድለየካ እዩ። ድሕሪ እታ 7ይቲ ናይ ሕማም መዓልቲ፡ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንኽውስኑን ነቲ ክፍሊት ክኸፍልዎ ክኽእሉን ናይ ሓኪም ወረቐት ምስክር የድልዮም እዩ።

ንነዊሕ እዋን እንተ ዄንካ ሓሚምካ ዘለኻ፡ ምእንቲ ከም ቅድም ክትሳተፍ ክትኽእል ናይ’ቲ መደብ ትሕዝቶ ከነሰማምዖ ንፍትን ኢና። ብምሉእ ግዜ ካብ 30 መዓልታት ንላዕሊ እንተ ሓሚምካ ካብ’ቲ መደብ ትስረዝ።

ሕማም ንኸመልክት ከመይ እየ ዝገብር?

ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ከም ዝሓመምካ ተመልክት

እንተ ሓሚመ ክንድይ ክፍሊት እዩ ዝወሃበኒ?

ኣብታ ዝሓመምካላ ቀዳመይቲ ዕለት ገንዘብ ኣይክፈለካን እዩ። እዚ "ዘይክፈሎ ዕለት" (karensdag) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብታ ዝሓመምካላ ቀዳመይቲ ዕለት፥ ናይ ምሕማምካ ምልክታ ምስ ተቕርብ፥ ናይተን ካልኦት ናይ ሕማም ዕለታት ውን፥ እቲ ናይ "እግሪ-መተከሊ" ገንዘብካ (etableringsersättning) ክወሃበካ እዩ።

ንዝሓመመ ውላድካ ንምእላይ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ምስ ዘድልየካ

ንዝሓመመ ውላድካ ንምእላይ ኣብ ገዛኻ ምጽናሕ ዘድልየካ ምስ ዝኸውን፥ ንዓና ክትሕብረና የድልየካ እዩ። መታን ነቲ "ናይ እግሪ-መትከሊ" ገንዘብካ ከይትኸስሮ ድማ፥ ነቲ ሓበሬታ ምሃብ ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ክትገብሮ የድሊ። እቲ ናትካ ምብኳርካ ብዝቐለለ ክትሕብረሉ ትኽእል፥ እቲ ኣድራሻ ኢንተርነትና (webbplats) እዩ፥ ወይ ድማ ምስቶም "ኣገልግሎት-ዓመውል" (kundtjänst) ርክብ ግበር።

ነቲ ናይ “እግሪ-መትከሊ” ገንዘብ (etableringsersättning) ንምርካብ፥ ናብ ቤትስልጣን “ውሕስነት-ካሳ” (Försäkringskassan) ክተመልክት ከሎኻ፥ በዂርካ ከም ዝነበርካ ውን ክትመልኦ ኣሎካ እዩ።

ኣብቲ ናይ “እግሪ-መትከሊ ፕሮግራም” (etableringsprogrammet) እናተሳተፍካ ከሎኻ፥ ስራሕ ውን ትሰርሕ ምስ ትህሉ፥ እሞ ሓሚምካ ክትሰርሕ ምስ ዘይትኽእል ወይ ንዝሓመመ ቆልዓ ንምእላይ ኢልካ ካብ ስራሕ ምስ ትበኵር፥ ንዕኡ ዘገልግሉ ካልእ ሕጊታት እዮ ዘሎዉ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን “ውሕስነት-ካሳ” ኣድራሻ ኢንተርነት (Försäkringskassans webbplats) ኣቲኻ፥ ብዛዕባ’ዚ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ውሕስነት-ካሳ Försäkringskassan