እዚ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ ክትገብር ትኽእል

ኣብቲ መደብ መትከል እግሪ፡ ኣብ ሽወደንኛ ንኽትምሃርን ሓደ ስራሕ ክትረክብን ዝሕግዙካ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል። ኣብዚ ሓደ ሓደ ኣብነታት ናይ ንጥፈታት ክትርኢ ትኽእል።

ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት

ኣብ ትምህርቲ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (sfi) መሰረታዊ ፍልጠት ናይ ቋንቋ ሽወደንኛ ትረክብ።

ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (sfi)፡ ንዓኻ ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾንካን መሰረታዊ ፍልጠት ናይ ሽወደንኛ ዘይብልካን ሓደ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እዩ። ብሽወደንኛ ምዝራብ፣ ምንባብን ምጽሓፍን ትምሃር። ከምኡ’ውን ነቲ ቋንቋ ኣብ መዓልታውን ናይ ስራሕ ሂወትን ንኽትጥቀመሉ ክትለማመድ ትኽእል። እቲ ትምህርቲ ብናትካ ኮሙን ይዳሎን ንዅሉ ሰብ ንኽሰማማዕ ብዝተፈላለየ ደርጃ ኣሎን።

ብዛዕባ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት ኣብ ናይ ብዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብብ

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ

ኣብ መደብ መትከል እግሪ ንሕብረተሰብ ዘላሊ ትምህርቲ ይኣቱ እዩ። ዕላማ ናይ’ዚ፡ ኣብ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ተሳታፊ ንኽትከውን ዝቐለለ ንኽገብረልካ እዩ።

እዚ ንጥፈት ናይ ሽወደን ናይ ስራሕን ሕብረተሰብን ሂወት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ሓደ ተሰቍሮ (ርድኢት) ይህበካ።

ንኣብነት ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ብዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል

  • ሰብኣዊ መሰላትን መሰረታውያን ዲሞክራስያዊ ክብርታትን
  • ናትካ መሰላትን ግዴታትን
  • ኣብ ሽወደን ምንባርን ምስራሕን ከመይ ከም ዝኾነ 
  • ኣብ ሽወደን ስድራ ምምስራትን ምስ ቈልዓ ምንባርን ከመይ ከም ዝኾነ

ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ

ንዓቕምኻ ክትሃንጾ ወይ ከተማዕብሎ እንተ ደሊኻ፡ ክትከዶም ትኽእል ብዙሓት ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኣለዉ። እዚ መሰናደዊ ትምህርትታት፣ ትምህርቲ ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ፣ ወይ ናይ ሞያ ትምህርትታት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ውሽጢ ዓንኬል ናይ መደብ መትከል እግሪ፡ ኣብ ኮለጅ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ብቑዕ ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ሞያ ኮለጅ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ናብ’ቲ ትምህርቲ ባዕልኻ ኢኻ ተመልክት፡ ግን ቅድሚ ምጅማርካ ንሕና ነቲ ትምህርቲ ከነፍቅዶ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ዝስዕብ ብዛዕባ ትምህርትታት ምኽሪ ክትረኽበሎም ትኽእል ውሑዳት መርበብ ሓበሬታ እዮም፡

Studera.nu

Antagning.se

ናይ ሞያ ኮለጅ

ኮምቩክስ ኣባጽሕ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ከም ናይ መባእታን ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ዝምሃርሉ ቤት ትምህርቲ እዩ። ኣብ ኮምቩክስ ዝሓጸሩ ናይ ሞያ ትምህርትታት እውን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ዕላማ ናይ’ዚ፡ ወይ ንሓደ ፍሉይ ሞያ ዘድልዩ ፍልጠታት ክትረክብ ወይ ንኣብነት ኣብ ኮለጅ ትምህርትኻ ክትቅጽል ንኽትክእል እዩ። ኮምቩክስ ብኮሙን ይዳሎ።

ሓደ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ፡ ኣብቲ ሕጽረት ምሁራት ዚርከቦ ስራሕ ናብ ሞያ ዘተኰረ ሓደ ሓጺር ትምህርቲ እዩ።. ናይ’ቲ ትምህርቲ ዕላማ፡ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞያ ስራሕ ንኽትረክብ ዕድልካ ንኸተዛይዶ እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዘለዉ እዋናውያናን ትምህርትታት ኣየኖት ምዃኖም ዚውስን፡ እቲ ሕጂ ዘሎ ኵነታት ጠለብ ዕዮን ጠለብ ሓይሊ ስራሕን’ዩ።

ቅድሚ ሓደ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ ምጅማርካ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ መሰናደዊ ንጥፈታት ንኣብነት ኣብ ሓደ ናይ መሰናደዊ ትምህርቲ ምስታፍ ወይ ንሓደ ስራሕ ንምፍታን ሓደ ልምምድ ስራሕ ምግባር ይሓትት እዩ።

ትምህርት ካልኣይ ደረጃ ዘይወዳእካ እንተ ደኣ ዄንካ ግን ኣብ መጻኢ ግዜ ኣብ ኮለጅ ክትመሃር ትደሊ ዄንካ፡ ብመንገዲ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ንትምህርቲ ዘተባብዑ ኮርሳት ምውሳድ ክትሰናዶ ትኽእል ኢኻ። ዕላማ ናይ’ዚ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር ኽትጅምር ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝጀመርካዮ ትምህርቲ ኽትቅጽል ንኽትክእል እዩ። እቲ ኮርስ ትሕዝቶ ናይ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት፣ እንግሊዝኛ፣ ሽወደንኛን ሕሳባን ኣለዎ። ናይ መጽናዕቲ ሜላ እውን ክትለማመድ ትኽእል።

ስራሕ ርኸብ

ሓደ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልኻ ንኸተዛይዶ፡ ልምምድ ስራሕ ክትገብር ትኽእል። ብልምምድ ስራሕ፡ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ክትፍትን ወይ ናይ ሞያ ብቕዓትካ ከም ዝግምገም ክትገብር ትኽእል። ከምኡ’ውን ምስ ወሃብቲ ስራሕን መሳርሕትን ርክብ ንኽትፈጥር ዕድል ክትረክብ ትኽእል። ኣየናይ ሞያ ከም ዝሰማምዓካ ርግጽ እንተ ዘይኮንካ፡ ብመልክዕ ምኽሪ፣ ትምህርታዊ ምብጻሕ ወይ ምፍታን ስራሕ፡ ክትላለ ትኽእል ኢኻ።

ዕላማ ናይ ልምምድ ስራሕ፡ ሓደ ስራሕ ንኽትረክብ ዕድልካ ንኸተዛይዶ እዩ። ልምምድ ስራሕ፡ እንታይ ከም ትደልን ክትሰርሖ ትኽእል ወይ ትምህርቲ ርግጽ እንተ ዘኮንካ ሓጋዚ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ብልምምድ ስራሕ፡ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ክትፍትን ወይ ናይ ሞያ ብቕዓትካ ከም ዝግምገም ክትገብር ትኽእል። ከምኡ’ውን ምስ ሓደሽቲ ወሃብቲ ስራሕን መሳርሕትን ርክብ ንኽትፈጥር ዕድል ክትረክብ ትኽእል። ልምምድ ስራሕ ኣብ ትገብረሉ እዋን ካብ ሓደ ተሓጋጋዚ ተምሃሮ ሓገዝ ኣለካ። ድሕሪ እቲ ልምምድ ስራሕ ድማ ካብ ወሃብ ስራሕ ሓደ ወረቐት ምስክር ይወሃበካ።

ናይ ሓደ ሞያ ተመክሮ ሃልዩካ ግን ወረቐት ምስኽር የብልካን ዲኻ ኣብ ከምዚ እዋን ናይ ሞያ ፍልጠትካ ንኽግምገሙ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ግምገማ ትሕዝቶ ናይ ግብራውን ክልሰ-ሓሳባውን ፈተና ሃልይዎ ብምርግጋጽ ብቕዓት ይፍለጥ። መጀመርታ ብሓባር ኴንና ናይ ምርግጋጽ ብቕዓት ኣድላይነት እንተ’ሎ ኾይኑ ንምውሳን ንፍልጠታትካን ብቕዓታትካን ንግምግሞም። ድሕሪ ምውዳእ ምርግጋጽ ብቕዓት፡ ንብቕዓታትካ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ይወሃበካ። ካብ ሽወደን ወጻኢ ናይ ካልእ ሃገር ትምህርቲ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ዝተተርጎመ ወረቐት ምስክርን ሰርቲፊከትን ንግምገማ ናብ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ትምህርቲ ሽወደን ባዕልኻ ትሰዶ።

ግምገማ ናይ ወጻኢ ዓዲ ትምህርቲ

ባዕልኻ ስራሕ ክትደሊ ከለኻ ብምኽርን ምክትታልን ንሕግዘካ። ብዛዕባ ንዓኻ ዝሰማማዕ ናይ ስራሕ ምቝጻር ርክባት እውን ሓሳብ ንህበካ።

ኣብ መደብ መትከል እግሪ ክትሳተፍ ከለኻ ሓደ ውሃብ ስራሕ፣ ስራሕ ንኸእትወካ ክፍሊት ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

ግላዊ ትካል ምምስራት

ናትካ ትካል ክትምስርት እንተ ደሊኻ፡ ኣብቲ ፈለማ ኣብ ትካልካ ትሰርሓሉ እዋን ክፍሊት መትከል እግሪ ክትረክብ ዕድል ኣለካ። ከምኡ’ውን ሓገዝ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢካ። መጀመርታ ናይ ዋኒንካ ውጥን ክንምርምሮን ትካልካ ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክንግምግሞን ምኳንና ዘክር።

ናትካ ትካል ክትምስርት እንተ ደሊኻ፡ ኣብቲ ፈለማ ኣብ ትካልካ ትሰርሓሉ እዋን ክፍሊት መትከል እግሪ ክትረክብ ዕድል ኣለካ። ከምኡ’ውን ንኣብነት ናይ ሓበሬታ ርክባት፣ ምኽሪን ናይ ሓድሽ ትካል ትምህርትታትን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መጀመርታ ሓደ ናይ ዋኒን ውጥን ከተውጽእ የድልየካ። ነቲ ናይ ዋኒን ውጥንካ ንምርምሮን እቲ ትካል ኣኽሳቢ ንኽኸውን ተኽእሎ ኣሎ እንተ ኾይኑ ንግምግምን። ከምኡ’ውን ካብ ብዓል መዚ ግብሪ ሓደ ኤፍ- ስካተሰደል (ንትካላት ዝወሃብ ናይ ግብሪ ሰነድ) ከተመልክት የድልየካ። ቅድሚ ካባና ብዛዕባ ኣብቲ ንጥፈት ክትሳተፍ ዝፍቀደኻ እንተ ኾይኑ ሓደ ውሳኔ ዝወሃበካ፡ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ትካልካ ክትጅምር ከም ዘይፍቀደካ ዘክር።

ካብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክልተ ኣብነታት እንሆ፦

ኣልሚ

ኒይፎረታጋርሰንትሩም

ተወሳኺ ደገፍ ንዓኻ ሕማም ወይ ስንክልና ዘለካ

ጥዕናኻ ወይ ስንክልናኻ ኣብቲ ንጥፈታት ናይ ምስታፍ ዓቕምኻ ዝጸልዎ እንተ ኾይኑ፡ ክትነግረና ንደሊ ኢና። ሽዑ ምሳኻ ብሓንሳብ ኴንና ኣብቲ ንጥፈታት ንኽትሳተፍ እየናይ ደገፍ ከም ዘድልየካ ንምርምሮ። 

ነንውልቅኻ ዝሰማማዕ ናይ ሓገዝ ስጕምቲ ምርካብ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፥ ካብ ቤትስልጣን “መራኸብቲ ስራሕ” (Arbetsförmedlingen) ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክልቲኡ ስራሕ ክትደሊ ከለካ ዝሕግዙኻ ተቐምቲ መሳርሒታትን፡ ከምኡ’ውን ምስ ወሃብቲ ስራሕ ርክብ ንኽትፈጥር ሓገዝን ክተርክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣየናይ ስራሕ ወይ ኣየናይ ሞያ ከም ዝሰማምዓካ ትጠራጠር እንተ ኴንካ፡ ኣብ ሓደ ምልላይ ናይ ስራሕ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ምኽሪ ክወሃበካ፣ ዕድል ናይ ትምህርታዊ ምብጻሕ ክትገብር ወይ ምስ ሓደ ወሃብ ስራሕ ናይ ስራሕ ምፍታን ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብነት ናይ ንኽትሰርሕ ወይ ክትመሃር ዓቕምካ ክጸልዉ ዝኽእሉ ኵነታት

  • ናይ ምርኣይ ጸገም እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ንኣብነት ካብ ርሑቕ ሰብ ከተለሊ ወይ ደቀቕ ጽሑፍ ከተንብብ ዝጽግመካ እንተ ኾይኑ።
  • ናይ ምስማዕ ጸገም እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ንኣብነት ጸገም ናይ ኣብ ዝርርብ ምስማዕ ወይ ኣብ እዝንኻ ዝርብሸካ ድምጺ ኣለካ ኾይኑ።
  • ሕማቕ ኣንተ ኣለኻ ዂንካ፡ ንኣብነት ጭንቀት ይስምዓካ፣ ቃዝኖት፣ ናይ ምድቃስ ጸገም፣ ናይ ኣተኵሮን ምዝካርን ጸገማት ወይ ናይ ምምሃር ጸገም ኣለካ ኾይኑ።
  • ኣብ ኣካላትካ ቃንዛ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ንኣብነት ኮፍ ክትብል፣ ደው ክትብል፣ ክትከይድ ወይ ምናትካን ኣእዳውካን ክትጥቀመሎም ዘጸግመካ እንተ ኾይኑ።
  • ኣብ ስድራኻ ጸገም እንተ’ለካ ኾይኑ፡ ንኣብነት ወልፊ፣ ዝሓመሙ መቕርብ ወይ ዘቤታዊ ጐነጽ ኣለካ ኾይኑ።