መጠንቀቕታ ወይ ዝጐደለ ናይ መትከል እግሪ ክፍሊት

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ ውጥን እንተ ዘይስዒብካዮ ሓደ መጠንቀቕታ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ኣከያይዳ እንተ ኣርኢኻ፡ ንሓደ ወይ ብዙሓት መዓልታት ክፍሊት መትከል እግሪ ናትካ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ዝነከየ ክፍሊት መትከል እግሪ እንተ ረኺብካ፡ እንታይ ክትገብር ኢኻ?

መጀመርታ ካባና ሓደ ኣፍላዊ ውሳኔ ይወሃበካ። ቅድሚ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ምውሳንና ርእይቶ ክትህብ ዕድል ኣለካ። ነዚ ምስ ኣፍላዊ ውሳኔ ተተሓሒዚ ምስ ዝመጸካ "መልሲ ንዝርርብ" ዝብል ቅጥዒ ትገብሮ። ነቲ ቅጥዒ መሊእካ ናብቲ ኣብቲ ቅጥዒ ዘሎ ኣድራሻ ስደዶ።

ቅጥዒ፦ መልሲ ንዝርርብ

በቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ እንተ ዘይዓጊብካ ከም ብሓድሽ ክንምርምሮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እምበኣር ነቲ “ሕቶ ንዳግመ መርመራ” ዝብል ቅጥዒ መሊእካ ናባና ስደዶ።

ቅጥዒ፦ ሕቶ ንዳግመ መርመራ

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ እንተ ዘይገርካዮ ንስራሕ ምድላይካ ሸለለ ኢልካዮ ኣለካ።

እንተ፡

 • ምሳና ብሓባር ሓደ ውጥን ኣብ ምውጻእ ዘይተሳቲፍካ
 • ናትካ ናይ ንጥፈታት ጸብጻብ ናባና ኣብ ግዚኡ ዘይኣእቲኻዮ 
 • ነቲ ስምምዕ ናይ ምብጻሕ ወይ ምሳና ምርኻብ ዘይስዒብካዮ
 • ኣብ’ቲ ናይ መደብ ንጥፈታት ዘይተሳቲፍካ
 • ነቶም ዝዓደልናካ ስራሕ ወይ ትምህርትታት ዘይኣመልኪትካሎም
 • ብመሰረት ኣብቲ ውጥንካ ዝተሰማማዕናሉ ነጢፍካ ስራሕ ዘይደሊኻ
 • ቀዳማይ ግዜ፦ መጠንቀቕታ ይወሃበካ።
 • ካልኣይ ግዜ፦ 1 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሓምሻይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ

ኣብ ሓደ ንጥፈት እንተ ዘይተሳቲፍካ ወይ ንሓደ ስራሕ እንተ ነጺግካዮ፡ ናትካ ግዜ ከም ስራሕ ኣልቦ ተናውሖ ኣለኻ።

እንተ፡

 • ካባና ንከተመልክተሉ ዝተዓደልካ ሓደ ዝሰማማዕ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ነጺግካዮ
 • ብፍላጥ ንሓደ ምቝጻር ስራሕ ከይትግበር እንተ ዓንቂፍካዮ
 • ንሓደ ኣብቲ መደብ መትከል እግሪ ዘሎ ንጥፈት ነጺግካዮ።
 • ቀዳማይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ካልኣይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይን ነፍስ ወከፍ ድሕሪኡ ዝስዕብ ግዜን 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ

ካብ ሓደ ስራሕ ባዕልኻ እንተ ወጺእካ፡ ባዕልኻ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ ትኸወን ኣለኻ።

እንተ፡

 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕካ ወጺእካ
 • ስራሕካ ናይ ግድን ንኸተቋርጽ ምኽንያት ኴንካ
 • 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት

ብኻልእ ኣገባብ ሕማቕ ኣከያይዳ ኣርኢኻ

ንኣብነት ነቶም ካልኦት ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ንጥፈት ብምርባሽ ሕማቕ ኣከያይዳ እንተ ኣርኢኻ፡ ካብቲ መደብ መትከል እግሪ ክትወጽእ ክንውስን ንኽእል ኢና።

ብፍላጥ ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ

ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ንነዊሕ ግዜ ነቲ ክፍሊትካ ንኸይክፈለካ ክውስን ይኽእል እዩ። እዚ ካብቲ መሰል ዘለካ ክፍሊት ንላዕሊ ንኽትረክብ ክትፍትን ኢልካ ንቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ብፍላጥ ወይ ከቢድ ሸለልትነት ሓሶት ወይ ኣጋጋዪ ሓበሬታ እንተ ሂብካ ይምልከት።