እቲ ውጥን። መንገድኻ ናብ ስራሕ ወይ ትምህርትታት

ናትካ ግምገማ ምስ ተወድኣ እቲ ቀጻሊ ስጕምቲ ናትካ ውጥን ምውጻእ እዩ።

እቲ ውጥን ብከምዚ ኣገባብ ንገብሮ።

እቲ ውጥን ምሳና ብሓብር ኴንካ ትገብሮ። ናብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ምእንቲ ክትቀርብ ኣየኖት ንጥፈታት ክትገብር ከም ዘለካ ንርኢ። ንኣብነት ምምሃር ሽወደንኛ፡ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ወይ ልምምድ ስራሕ።

እቲ ውጥን ምስ ናትካ ድልየትን ተመኹሮን ከም ዝሰማማዕ ይግበር። ከምኡ’ውን ኣብ ሽወደን ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድል ከመይ ከም ዝመስል ዘሎ። እቲ ውጥን ጽቡቕ ምእንቲ ክኸውን፡ ከነውጽኦ ኸለና ንስኻ ተሳታፊ ክትከውን ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ውጥን ምስ ምዕባለኻ ዝተኣሳሰረ እዩ

ኣብ ናይ ስራሕ ምድላይ መንገድኻ ነተባብዓኻን ምኽሪ ንህበካን። ንድግፈካን ብመጠን ግስጋሰኻ ነቲ ውጥን ነሓድሶን።

ስራሕ ንምድላይ ዝቐለለ

እቲ ውጥን ስራሕ ንምድላይ ከም ዝቐልል ክገብሮ እዩ። ምኽንያቱ ስራሕ ንምርካብ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ስለ ትፈልጥ። ናትካ ውጥን ኣብ ሞባይል ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ኵሉ ሓገዛት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ኣለካ።

ዘተባብዑ ንጥፈታት

ዕላማ ናይ’ቶም ንጥፈታት፡ ከተባብዑካ፣ ክምህሩኻን ኣብ ናይ ስራሕን ሕብረተሰብን ሂወት ንኽትኣቱ ከቃልሉልካን እዩ። ኣብ’ቲ ናይ መትከል እግሪ መደብ ብዝያዳ ብዛዕባ ክትገብሮም ትኽእል ንጥፈታት ኣንብብ።

እዚ ኣብ ናይ መትከል እግሪ መደብ ክትገብር ትኽእል