ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ንእትሳተፍ

ቅድሚ 1 ጥሪ 2018 ዝተመዝገብካ

ቅድሚ 1 ጥሪ 2018 ኣባና ዝተመዝገብካ እሞ ቀጻሊ መደብ መትከል-እግሪ ዘሎካ ዚምልከት።. እንተ ሓሚምካ. ወርሓዊ ጸብጻብ ኣብ.

ገምጋም

ንተመኩሮታትካን ብቕዓትካን ንግምግም። ምስክር ወረቐትን ባጀላን ናብ ሽወደንኛ ይትርጐም።

መደብ

ስራሕ ክትረክብ ኣየኖት ንጥፈታት ከም ተካይድ ብሓባር ኮይንና መደብ ነውጽእ።

ጸብጻብ ንጥፈታት ምቕራብ

ወርሒ መጸት ጸብጻብ ንጥፈት ተቕርብ።

ደሞዝ መትከል-እግሪ

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ኣብ እትሳተፈሉ ወቕቲ ገንዘብ ክወስድ ትኽእል ኢኻ።

እንተ ሓሚምካ

እንተ ሓሚምካ ክትሕብረና ኣገዳሲ’ዩ።

ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ዚትግበሩ ንጥፈታት

ሽወደንኛ ክትመሃርን ስራሕ ክትረክብን ዘድልዩ ኮርሳትን ንጥፈታትን።

መጠንቀቕታን ንኩይ ደሞዝ መትከል-እግርን

ንመደብ መትከል-እግሪ ዚምልከቱ ኵነታት። መጠንቀቕታ እንተ መጺኡካ