ንዓኻ ሓደ መደብ መትከል እግሪ ዘለካ

እዚ ንዓኻ ቅድሚ 1 ጥሪ 2018 ናባና ዝተመዝገብካን ዝቕጽል ዘሎ መደብ መትከል እግሪ ዘለካን እዩ ዝምልከት።

እንተ ሓሚምካ

ወርሓዊ ጸብጻብ ኣብ

መን እዩ ሓደ መደብ መትከል እግሪ ዘለዎ?

ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 18-64 ዓመት እንተ ኾይኑን ከም ስደተኛ፣ ደላይ ዑቕባ ወይ መቕርብ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካን ኾይኑን። ከምኡ’ውን

  • ናባና ቅድሚ 1 ጥሪ 2018 ዝተመዝገብካ
  • ናይ መደብ መትከል እግሪ ውሳኔ ተዋሂቡካ ኣሎ
  • እቲ መደብ መትከል እግሪ ንጡፍ ኣሎ

ሓደ መደብ መትከል እግሪ እንታይ እዩ?

ናትካ መደብ መትከል እግሪ ትሕዝቶ ናይ ሓደ ስራሕ ወይ ሓደ ትምህርቲ ንምርካብ ዝሕግዙኻ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለዎ። እቲ መደብ መትከል እግሪ ብሓደ ኴንና ኢና ኣውጺእናዮ። ካብ ናትካ ተኽእሎታት፣ ተሞኩሮታትን ተገዳስነትን ድማ ይብገስ። ኣብቶም ዝበዝሑ ጕዳያት ትምህርቲ ሽወደንኛ፣ ልልይ ምስ ሕብረተሰብን ልምምድ ስራሕን ይኣቱ።

መነባብሮይ ብኸመይ ይኽእሎ?

  • መደብ መትከል እግሪ ናትካ ኣብ ነውጽኣሉ ግዜ፡ 231 ክሮኑር ንመዓልቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ይወሃበካ።
  • ኣብ ናትካ መደብ መትከል እግሪ ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ትሳተፈሉ ግዜ፡ ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ክሳብ 308 ክሮኑር ንመዓልቲ ትወሃብ።
  • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ኣብቲ መደብ መትከል እግሪ ዘሎ ንጥፈታት እንተ ዘይተሳቲፍካ ዝወሓደ ገንዘብ ትወሃብ። ስለዚ እንተ ሓሚምካ ወይ ንዝሓመሙ ቈልዑ ክትኣሊ ኣብ ገዛ እንተ ተሪፍካ ናባና ኣብታ መጀመርታ ናይ ሕማም መዓልቲ ከተመልክት ኣገዳሲ እዩ።
  • ክፍሊት መትከል እግሪ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ይኽፈል።

ንዓኻ መደብ መትከል እግሪ ዘለካ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ እዩ ብዛዕባ ክፍሊት መትከል እግሪ ዝውስንን ናይ ክንደይ ብዝሒ ገንዘብ ክፍሊት መሰል ከም ዘለካ ዝሓስብን።

ቈልዓ እንተ’ለካ ኾይኑ፡ መሰል ናይ መወሰኽታ መትከል እግሪ ክህልወካ ይኽእል እዩ።

በይንኻ እንተ ዄንካ ትቕመጥ፡ መሰል ናይ ክፍሊት ገዛ ክህልወካ ይኽእል እዩ።

ቤት ጽሕፈት ካሳ-ውሕስነት እዩ ብዛዕባ ናይቲ ተወሳኺ ክፍሊትን ክፍሊት ገዛን ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። ብዛዕባ ኣየኖት ክፍሊታት ንዓኻ እዋናውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ፡ ብዝያዳ ኣብ ናይ ካሳ ውሕስነት መርበብ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት መትከል እግሪ (ቤ/ጽ ካሳ ውሕስነት)

እንተ ሓሚምካ

እንተ ሓሚምካ እሞ ኣብቲ ዝተመደበልካ ንጥፈታት ክትሳተፍ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኣብታ መጀመርታ ናይ ሕማም መዓልቲ ከም ዝሓመምካ ናባና ከተመልክት ኣገዳሲ እዩ። እንተ ዘይኮነ ክፍሊት መትከል እግሪ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። ንዝሓመሙ ቈልዑ ክትኣሊ ኣብ ገዛ ምትራፍ እንተ ኣድልዩካ፡ ተመሳሳሊ መምርሒ የገልግል። ምልክታኻ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ ሕማም መዓልቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናትና ግበሮ።

ብኵራት ኣመልክት

ወርሓዊ ጸብጻብ ኣብ

ነፍስ ወርሒ እንተ ኣብኵርካን ኣብቲ እዋን ዝኾኑ ካልኦት ክፍሊታት ረኺብካን ጸብጻብ ክትህብ ኣለካ። ናትካ ክፍሊት መትከል እግሪ ንኽወሃበካ ሓደ ቅድመ ኵነት እዩ። ናትካ ወርሓዊ ጸብጻብ ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ ትመልኦን ትሰዶን።

ወርሓዊ ጸብጻብ ኣመልክት

ወርሓዊ-ጸብጻብ ብኢንተርነት (ብዲጂታል መልክዕ) ምልኣኽ ዝምልከት መምርሒታት ኣጠቓቕማ።