Loogu talogalay adiga oo ku jira barnaamijkayaga sal-dhigida