اخطار و کاهش مقرری استقرار زندگی و کار

اگر برنامه ای را که با هم توافق کرده ایم پیگیری نکنید ممکن است یک اخطار بگیرید. اگر چندین مرتبه وظایف خود را انجام ندهید ممکن است مقرری استقرار زندگی و کار خود را برای یک یا چند روز از دست بدهید.

اگر اخطار گرفتید یا مقرری شما کسر شد جه کاری باید انجام بدهید؟

شما ابتدا یک تصمیم مقدماتی از ما دریافت می کنید. قبل از اتخاذ تصمیم نهائی به شما امکان می دهیم نقطه که همراه تصمیم مقدماتی دریافت می » پاسخ به نامۀ دریافتی « نظرهای خود را شرح دهید. برای اینکار از فُرم کنید، استفاده کنید. فُرم را تکمیل کرده و به آدرسی که روی فُرم نوشته ارسال کنید.

فُرم: پاسخ به نامۀ دریافتی

را تکمیل کرده  اگر از تصمیم نهائی راضی نیستید می توانید تقاضای تجدیدنظر کنید. فُرمدرخواست تجدیدنظرو برای ما ارسال کنید.

فُرم: درخواست تجدیدنظر

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید

اگر کارهائی را که باهم توافق کرده ایم انجام ندهید در جستجوی کار اِهمال کرده اید.

اگر شما

 • برای تنظیم برنامه بهمراه ما مشارکت نکنید
 • گزارش فعالیت های خود را به موقع به ما تحویل ندهید 
 • توافق برای ملاقات یا تماس با ما را رعایت نکنید
 • در فعالیت های مندرج در برنامه شرکت نکنید
 • کار/شغل یا دوره های آموزشی که ما ارائه می کنیم را درخواست نکنید
 • فعالانه مطابق توافقی که در برنامه ریزی تان کرده ایم جویای کار نباشید.
 • اولین مرتبه: یک اخطار دریافت می کنید.
 • دفعۀ دوم: 1 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ پنجم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید.

اگر دوران بیکاری خود را تمدید کنید

اگر در یک فعالیت شرکت نکنید یا یک کار/شغل را نپذیرید دوران بیکاری خود را تمدید کرده اید

اگر شما

 • یک کار مناسب را نپذیرید یا یک دورۀ آموزشی که به شما ارائه شده درخواست نکنید
 • عمداً از استخدام خود ممانعت کنید
 • در یک فعالیت مندرج در برنامۀ استقرار زندگی و کار خود شرکت نکنید
 • دفعۀ اول: 5 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ دوم: 10 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ سوم: 45 روز پول نمی گیرید.
 • دفعۀ چهارم و دفعات پس از آن: 45 روز پول نمی گیرید.

اگر باعث بیکاری خود بشوید

اگر از کار خود استعفا بدهید خودتان باعث بیکار شدن خود شده اید.

اگر شما

 • بدون دلیل موجه از کار خود استعفا بدهید
 • باعث شوید که به استخدام خود خاتمه دهید.
 • 45 روز پول نمی گیرید.

اگر به شیوۀ دیگری برنامۀ خود را رعایت نکنید

اگر بطور مثال برای سایر شرکت کنندگان در یک فعالیت ایجاد مزاحمت کنید ما می توانیم شما را از شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار محروم کنیم.

اگر عمداً اطلاعات غلط تحویل دهید

صندوق بیمه های اجتماعی می تواند مقرری شما را برای یک مدت طولانی قطع کند. این امر در مواردی صِدق می کند که شما عمداً اطلاعات غلط یا گمراه کننده به صندوق بیمه داده باشید و سعی کرده باشید پول بیشتری از آنچه که حق شماست را دریافت کنید.