اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

اگر در مدتی که در فعالیت های برنامۀ ریزی شدۀ خود شرکت می کنید مریض شوید مهم است که همان روز اول مریضی به ما اطلاع دهید. در غیر اینصورت ممکن است پول مقرری استقرار زندگی و کار خود را از دست بدهید.

چه کسی بایستی مریضی اعلام کند؟

اگر در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کرده ولی بعلت مریضی نمی توانید فعالیت های برنامه ریزی شده را انجام دهید بایستی اعلام بیماری کنید.

چه موقع بایستی مریضی اعلام کنید؟

شما بایستی همان روز اول بیماری خبر دهید. در غیر اینصورت ممکن است پول مقرری استقرار زندگی و کار خود را از دست بدهید.

اگر در آموزش زبان سوئدی برای مهاجران ) sfi (شرکت می کنید یا به کارآموزی، کار یا فعالیت دیگری مشغول هستید بایستی همچنین غیبت بعلت بیماری را به واحد مربوطه نیز اطلاع دهید. پس از روز هفتم بیماری صندوق بیمه های اجتماعی به یک گواهی پزشک نیاز دارد تا بتواند مقرری شما را محاسبه و پرداخت کند.

اگر برای مدتی طولانی مریض باشید ما سعی میکنیم محتوای برنامۀ شما را طوری تنظیم کنیم که در عین حال بتوانید در برنامه شرکت داشته باشید. اگر برای مدتی بیش از 30 روز بطور تمام وقت مریض باشید از برنامه حذف می شوید.

برای اعلام بیماری چکار بایستی بکنم؟

شما در وبسایت ما اعلام مریضی می کنید.

اگر مریض شوم چه پولی میگیرم؟

روز اوّل بیماری هیچ پولی نمی گیرید. به این روز اصطلاحا روزِ کارِنس می گویند. در صورتی که در روز اول بیماری اعلام بیماری خود را ارائه کنید، حق گرفتن مقرری استقرار و کاریابی را برای روزهای دیگر حفظ می کنید.

در صورتی که برای مراقبت از کودک بیمار خود باید در خانه بمانید

در صورتی که برای مراقبت از فرزند بیمار خود باید در خانه بمانید باید آن را به ما اطلاع دهید. برای این که مقرری استقرار و کاریابی خود را از دست ندهید هرچه زودتر به ما اعلام کنید. آسانترین روش برای اعلام غیبت از طریق وب سایت ما و یا تماس با خدمات مشتریان است.

زمانی که درخواست مقرری استقراریابی خود را نزد ادارۀ بیمۀ همگانی پر می کنید باید غیبت خود را اعلام کنید.

اگر همزمان با شرکت در برنامۀ استقراریابی کار هم می کنید، قوانین دیگری در صورتی که به علّت بیماری خودتان یا فرزندتان کار نکنید شامل حالتان خواهد شد. در وب سایت ادارۀ بیمۀ همگانی بیشتر بخوانید.

ادارۀ بیمۀ همگانی Försäkringskassan