گزارش دادن فعالیت ها

شما هر ماه باید گزارش فعالیت خود را تحویل دهید زیرا مهم است که در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل حمایت صحیحی از شما به عمل بیاید و مقرری استقرار زندگی و کار خود را دریافت کنید.

گزارش فعالیت ها به شرح زیر است:

چه کسی باید گزارش بدهد؟

افرادی که در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنند و با ما برنامه تنظیم کرده اند باید گزارش دهند که چه فعالیت هایی داشته اند و جویای کدام کارها بوده اند.

موارد زیر را باید گزارش کنید

شما باید کارهایی را که جستجو کرده اید و سایر فعالیت هایی که برای پیدا کردن کار انجام داده اید گزارش کنید. شما باید فعالیت های موجود در برنامۀ خودتان و همچنین سایر فعالیت های مربوطه را نیز گزارش کنید. در اینجا چند مثال برای مواردی که در گزارش فعالیت های خود می توانید بنویسید را آورده ایم:

 • زبان سوئدی برای مهاجران sfi
 • دورۀ آموزشی آشنائی با جامعۀ سوئد
 • دوره های کارآموزی که جستجو کرده یا انجام داده اید
 • دورۀ آموزشی بازار کار
 • کار یا دوره های آموزشی که جستجو کرده اید
 • مصاحبه ها یا جلسات استخدامی که شرکت کرده اید.

اینطوری گزارش کنید

گزارش کردن فعالیت های خود در وبسایت ما آسان است. برای انجام اینکار باید با کارت شناسائی الکترونیکی )بطور مثال شناسۀ بانکی موبایل( وارد وبسایت شوید. وقتی وارد وبسایت شدید کارهای زیر را می توانید انجام دهید:

 • فعالیت ها را در طی هر ماه اضافه و ذخیره کنید تا آنها را فراموش نکنید.
 • گزارش خود را تحویل دهید
 • گزارش هایی که قبلاً تحویل داده اید را ببینید
 • پیشنهاد برای کارهایی که دریافت کرده اید را ببینید.
 • اگر خودتان کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید می توانید به ما مراجعه کرده و از کامپیوترهای ما استفاده کنید.
 • اگر کارت شناسائی الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید. فُرم گزارش را میتوانید از یکی از دفاتر ما دریافت کنید.
 • بخاطر داشته باشید که شما نمیتوانید فعالیت های خود را از طریق تلفن یا ایمیل به ما گزارش کنید.

گزارش چه زمانی باید تحویل داده شود؟

شما گزارش فعالیت های خود را در پایان هر ماه به ما تحویل می دهید. زودترین زمان برای تحویل گزارش فعالیت ها روز اول و حداکثر تا چهاردهم هر ماه است. 

مثال: شما باید گزارش فعالیت های خود در ماه اکتبر را بین اول تا چهاردهم نوامبر تحویل دهید.