در مورد برنامۀ استقرار زندگی و کار

ما در این فیلم کمکها و حمایت هایی که می توانید دریافت کنید و کارهایی که خودتان می توانید برای آغاز به.