برنامه ریزی. مسیر شما برای رسیدن کار یا تحصیل

وقتی بررسی وضعیت شما به پایان برسد قدم بعدی برنامه ریزی برای شماست.

ما به شرح زیر برنامه ریزی می کنیم

شما برنامه ریزی خود را همراه با ما انجام می دهید. ما فعالیت هایی را در نظر می گیریم که شما را به بازار کار نزدیکتر کنند. بطور مثال آموزش زبان سوئدی، دورۀ آموزشی آشنائی با جامعۀ سوئد یا کارآموزی.

برنامه ریزی شما بر مبنای نیازها و تجربیات شما انجام می شود. و اینکه میزان دسترسی به کار در سوئد چگونه است. برای آنکه برنامه ریزی خوب باشد اهمیت دارد که شما هنگام تنظیم آن مشارکت داشته باشید.

برنامه ریزی پیشرفت شما را پیگیری می کند

ما در مسیر کار پیدا کردن شما را تشویق و راهنمائی می کنیم. ما شما را حمایت کرده و برنامه ریزی شما را همگام با پیشرفت تان به روز می کنیم.

جستجوی کار آسانتر می شود

برنامه ریزی باعث می شود جستجوی کار آسانتر شود چون شما می دانید چکار باید بکنید تا کار پیدا کنید. شما برنامه ریزی خود را در تلفن همراه تان می بینید و همۀ کمکها و حمایت ها یکجا جمع شده اند.

فعالیت های الهام بخش

هدف از فعالیت ها آنست که شما الهام بگیرید، آموزش ببینید و آسانتر بتوانید به محیط کار و جامعه وارد شوید. ترجیحا در مورد فعالیت هایی که می توانید در برنامۀ استقرار زندگی و کار انجام دهید مطالب بیشتری بخوانید.

در برنامۀ استقرار زندگی و کار موارد زیر را می توانید انجام دهید