برای شمائی که در برنامۀ استقرار و جایگیری شرکت می کنید

کسانی که قبل از 1 ژانویۀ 2018 ثبت نام کرده اند

برای شمائی که قبل از تاریخ 1 ژانویۀ 2018 نام خود را نزد ما ثبت کرده اید و در برنامۀ استقراریابی شرکت می کنید .اگر شما مریض شوید. گزارش دهی ماهانه.