تازه وارد در سوئد

برای شمائی که در برنامۀ استقرار و جایگیری شرکت می کنید

ما شما را در راه پیدا کردن کار و تحصیلات حمایت می کنیم. دربارۀ تشخیص و جهت یابی، برنامه ریزی، کمک هزینه ها و گزارشات فعالیت ها بیشتر بخوانید.