زمانی که شما اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید

اگر شما به تازگی به عنوان پناهنده، فردی نیازمند حمایت و یا بر اساس قرابت های خانوادگی اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید،این امکان را دارید که در برنامۀ ما برای استقرار و جابجایی سهم بگیرید.

نخست باید این کار ها را انجام بدهید

به ادارۀ کاریابی Arbetsförmedlingen مراجعه نمائید

مهم است تا شما بعد از بدست آوردن اجازۀ اقامت، به زودترین فرصت ممکن نزد ما مراجعه کنید. در آن زمان ما تصمیم میگیریم اگر شما بتوانید در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم بگیرید. به خاطر داشته باشید که فیصلۀ ادارۀ امور مهاجرت را که دریافت نموده اید، با خود داشته باشید. بعد از تصمیم گیری ما است که شما میتوانید تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی را دریافت نموده و در راۀ رسیدن به کار و یا تحصیل به فعالیت ها آغاز نمائید.

ادارۀ کاریابی تان را پیدا کنید svenska

شمارۀ شناسایی Personnummer را تدارک ببینید

با ادارۀ مالیات جهت بدست آوردن شمارۀ شناسایی Personnummer تماس بگیرید. شمارۀ شناسایی لازمی است تا:

 • صندوق بیمۀ همگانی Försäkringskassan بتواند تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را برای تان بپردازد.
 • حساب بانکی باز کنید
 • برای اسناد هویت تقاضا کنید
 • برای کارت هویت تقاضا کنید
 • در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم بگیرید.

ادارۀ مالیات

ملاقات/جلسۀ تان را آماده سازید

در ملاقات تان، اجازۀ اقامت را که شما از ادارۀ امور مهاجرت بدست آورده اید، با خود داشته باشید. اگر شمارۀ شناسایی را بدست آورده اید باید کارت هویت تان و یا هم سندی دیگری را که بتواند هویت تان را ثابت سازد، با خود به همراه داشته باشید. همچنان مدارک و اسناد تحصیلی که نشاندۀ کار و تحصیل شما در گذشته میباشد را نیز با خود به همراه داشته باشید. اگر سوال های دارید، لطفا آنها را یادداشت کنید.


در ملاقات چه اتقاق می افتد؟

در ملاقات با ما شما متیوانید در مورد کار و تحصیل تان در گذشته، علاقمندی های خود و این که در آینده در کدام بخش میخواهید کار کنید، به ما بگوئید. ما همچنان شرایط شما برای اشتراک در فعالیت های مختلف را، براساس شرایط صحی و خانوادگی تان مرور خواهیم کرد. بعداَ بر اساس همین موضوع یک برنامه را با فعالیت های مختلف آماده میسازیم.

گر شما پناهجو، فردی نیازمند حمایت و یا از جمله اقارب نزدیک یکی از افراد فوق نیستید، لطفا با ما در تماس شوید. خدمات ما برای همه افرادی است که دارای حق کار در سویدن میباشند. شما میتوانید به طور مثال در مواردی ذیل کمک دریافت کنید:

 • یافتن یک شغل خالی
 • تحصیل زبان سویدنی
 • یافتن تحصیلات مناسب
 • آزمایش مشاغل و کار برای این که بتوانید توانایی های تان را نشان بدهید
 • بدست آوردن آگاهی در مورد چگونگی کار و زندگی در سویدن
 • دریافت پیشنهاد برای این که در کدام قسمت سویدن شما امکان یافتن کار را دارید.