موارد ذیل را میتوانید در برنامۀ جابجایی و

شما میتوانید در برنامۀ جابجایی استقرار به فعالیت های مختلفی سهم بگیرید که شما را در آموزش زبان سویدنی و یافتن یک کار کمک میکند. در اینجا میتوانید چند مثال از این فعالیت ها را مشاهده کنید.

سویدنی برای مهاجران

در کورس زبان سویدنی برای مهاجران یا SFI شما دانش ابتدایی در زبان سویدنی را حاصل میکنید.

 SFI سویدنی برای مهاجران کورس آموزش زبان است برای شما که بیشتر از 16 سال عمر داشته و فاقد دانش ابتدایی در زبان سویدنی میباشید. شما حرف زدن، خواندن و نوشتن به زبان سویدنی را فراگرفته و برای استفاده از زبان سویدنی در زندگی کاری و روزمره میتوانید آن را تمرین کنید. این کورس ها توسط شاروالی کمون تان برگزار گردیده و به سویه های مختلف وجود دارد تا برای همه مناسب باشد.

در ویب سایت ادارۀ کل مکاتب در مورد سویدنی برای مهاجران بیشتر بخوانید

در بارۀ جامعۀ سویدن.

برنامۀ استقرار و جابجایی شامل یک کورس آشنایی با اجتماع میباشد. هدف اینست که برای شما در سهمگیری در جامعۀ سویدن سهولت ایجاد شود.

 این فعالیت به شما در مورد چگونگی عملکرد زندگی کاری و اجتماعی در سویدن معلومات میدهد.

شما از جمله در این موارد آگاهی حاصل میکنید

 • حقوق انسانی و ارزش های اساسی دموکراتیک
 • حقوق و مکلفیت های شما
 • زندگی و کار نمودن در سویدن چگونه میباشد
 • چگونگی تشکیل خانواده و زندگی با کودکان در سویدن

تحصیلات به سطوح مختلف

اگر شما نیازمند رشد و یا هم تکمیل مهارت های خود هستید،کورس های مختلفی وجود دارد که میتوانید به آنها بروید. این میتواند کورس های آمادگی، تحصیلات در مکاتب عالی،در پوهنتون دانشگاه و یا هم تحصیلات حرفوی باشد.

شما میتوانید در چهارچوب برنامۀ استقرار و جابجایی به مکتب عالی، پوهنتون دانشگاه ،تحصیلات عالی حرفوی یا مکتب عالی حرفوی تحصیل نمایید. این شما خود هستید که برای تحصیلات تقاضا میکنید، اما مهم است تا قبل از آن که شما به تحصیلات آغاز کنید ما آن را تائید نماییم. در اینجا چند ویب سایت وجود دارد که شما میتوانید در آنها در مورد کورس ها رهنمایی حاصل کنید:

Studera.nu

Antagning.se

مکتب عالی حرفوی Yrkeshögskolan

Komvux مکتبی است که در آن بزرگسالان میتوانند به مانند مکتب ابتدائیه یا لیسه عین مضامین را بخوانند. شما همچنان میتوانید در Komvux کورس های کوتاه مدت حرفوی را نیز بخوانید. هدف از آموزش اینست که شما دانشی را کسب کنید که برای یک شغل خاص تقاضا میگردد و یا این که بتوانید به تحصیلات تان مثلاَ در مکتب عالی ادامه بدهید. Komvux توسط شاروالی کمون راه اندازی میگردد.

کورس آموزش های حرفوی، تعلیمات مسلکی کودتاه مدت است برای مشاغلی که در آن کمبود افراد تحصیل یافته محسوس میباشد. هدف از این کورس ارتقای امکانات شما برای یافتن کار در یک رشتۀ خاص میباشد. این که در حال حاضر کدام رشته های تحصیلی حایز اهمیت اند، بستگی دارد به چگونگی وضیعت بازارکار و ساحۀ که در آن کمبود نیروی کار وجود دارد.

بعضاَ قبل از این که شما به یک کورس آموزش های حرفوی آغاز نمایید، ممکن است از شما تقاضای فعالیت های مقدماتی گردد. مثلاَ این که شمادر کورس های مقدماتی سهم بگیرید و یا جهت آزمایش نمودن کار، دورۀ پرکتیک را اجرا نمایید.

اگر شما فاقد سند فراغت از لیسه جمنازیوم هستید ولی میخواهید در آینده به تحصیلات عالی بپردازید، میتوانید از طریق اشتراک در کورس ترغیب کنندۀ آموزش در مکتب عالی، خود را آماده بسازید. هدف این است که شما بتوانید در لیسه جمنازیوم به تحصیل آغاز کنید و یا این که به تحصیلاتی که در گذشته آغاز نموده بودید ادامه بدهید. این کورس شامل مضامین اجتماعیات،انگلیسی ،سویدنی و ریاضی میگردد. شما همچنان میتوانید شیوۀ آموزش را تمرین نمایید.

یافتن کار

برای این که شما بتوانید شانس خود را برای یافتن کار ارتقا ببخشید میتوانید کارآموزی یا پراکتیک را انجام بدهید. با اجرای پراکتیک شما میتوانید یک شغل جدید را آزمایش نمایید و یا توانایی های مسلکی خود را مورد ارزیابی قرار بدهید. شما همچنان این فرصت را می یابید که با صاحب کار و همکاران تماس برقرار کنید. اگر مطمئن نیستید که کداام رشتۀ تحصیلی برای تان مناسب میباشد میتوانید از طریق رهنمایی، سیر علمی و یا هم اجرای کار به شکل آزمایشی،آگاهی حاصل کنید.

هدف از پرکتیک اینست که شما بتوانید امکانات خود را برای یافتن کار ارتقا بخشید. همچنان در صورتی که شما مطمئن نیستید که با چه میخواهید و میتوانید کار کنید و یا در کدام رشته تحصیل نمائید در این حالات نیز کارآموزی پرکتیک مفید میباشد. با اجرای پراکتیک شما میتوانید یک شغل جدید را آزمایش نمایید و یا توانایی های مسلکی خود را مورد ارزیابی قرار بدهید. شما همچنان امکان دیدار با صاحبان جدید کار و همکاران جدید را نیز بدست میآورید.

شما در جریان دورۀ کارآموزی توسط یک رهنما کمک بدست آورده و بعد از دورۀ کارآموزی یک تصدیقنامه را نیز از طرف صاحب کار حاصل میکنید.

آیا شما در یک شغل دارای تجربه هستید ولی فاقد سند/گواهینامه میباشید؟ در آن صورت شما کمک دریافت میکنید تا دانش مسلکی تان را مورد تائید قرار بدهید. این ارزیابی متشکل است از امتحانات در بخش های عملی و نظری در یک روند به اصطلاح معتبرسازی.

نخست ما به طور مشترک دانش و مهارت های شما را ارزیابی میکنیم تا دیده شود هرگاه نیازی به معتبرسازی وجود داشته باشد. بعد از آن که معتبرسازی صورت گرفت شما یک تصدیق/گواهینامۀ را بدست میآورید که مهارت های شما را تائید میکند.

اگر شما در یک کشور دیگر به جز از سویدن تحصیل نموده اید، در آن صورت شما خود گواهینامه های ترجمه شدۀ تان را جهت ارزیابی به شورای علمی پوهنتون و مکاتب عالی میفرستید.

ارزیابی تحصیلات خارجی

زمانی که شما خودتان کار را جستجو میکنید ما شما را با دادن مشوره و پیگیری کمک میکنیم. ما همچنان به شما در مورد جلسات استخدامی که برای شما مناسب میباشد اطلاع میدهیم.

زمانی که شما در برنامۀ استقرار و جابجایی اشتراک میکنید، یک صاحب کار میتواند برای استخدام نمودن شما پول بدست بیآورد.

راه اندازی شرکت شخصی

اگر میخواهید شرکت شخصی خود را راه اندازی کنید، در آغاز زمانی که شما در شرکت خود کار میکنید این را بدست بیآورید. Etableringsersättning امکان را دارید که تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار یا شما همچنان میتوانید با رهنمایی های مختلف کمک بدست بیآورید. به یاد داشته باشید که ما باید در گام نخست برنامۀ کسب و کار تان را بررسی نموده و شرایط شما را برای موفقیت شرکت تان ارزیابی نماییم.

اگر میخواهید شرکت شخصی خود را راه اندازی کنید، در آغاز زمانی که شما در شرکت خود کار میکنید این امکان را دارید که تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار یا Etableringsersättning را بدست بیآورید. شماهمچنان به طور مثال با جلسات معلوماتی، رهنمایی و کورس ها برای شرکت های جدید کمک بدست میآورید.

ندارید به کار در شرکت تان آغاز کنید که فیصلۀ ما را در مورد اجازه دادن به شما برای سهم در قدم اول شما نیاز به آماده ساختن یک برنامه برای کسب و کار تان میباشید. ما برنامۀ تان برای کسب و کار را مرور نموده و این امکان که آیا شرکت شما میتوانید سودآور شود را ارزیابی میکنیم. شما همچنان نیاز دارید تا برای مالیۀ شرکت ها یا F-skattsedel در ادارۀ مالیات تقاضا نمایید. به یاد داشته باشید شما تا زمانی اجازهگیری در کار، بدست نیآورده باشید.

شما میتوانید از جانب تنظیم کننده های مختلف کمک و حمایت بدست بیآورید. در اینجا دو مثال وجود دارد:

ALMI

Nyföretagarcentrum

حمایت اضافی برای شما که دارای مریضی و یا معلولیت میباشید

هرگاه صحت تان و یا هم معلولیت شما روی توانایی های تان برای سهم گیری در فعالیت ها تاثیر میگذارد، در آن صورت ما میخواهیم تا شما در این مورد به ما یادآور شوید. در آن صورت ما در مشارکت با شما بررسی میکنیم که شما برای این که بتوانید در فعالیت ها سهم بگیرید به کدام کمک ها نیازمند میباشید.


اگر شما به اقدامات مناسب فردی نیاز دارید، میتوانید از ادارۀ کاریابی کمک دریافت کنید. شما میتوانید هم وسایل مفیدی را که شما را در هنگام جستجو کار کمک میکند بدست بیآورید و هم در جهت برقراری تماس با صاحبان کار کمک حاصل نمایید.

اگر شما مطمئن نیستید که کدام بخش یا کدام شغل برای تان مناسب میباشد، به “یک دورۀ” مقدماتی برای کار اشتراک نمایید. شما به طور مثال میتوانید رهنمایی و امکان اجرای سیر علمی را بدست بیآورید و یا هم نزد یک صاحب کار، یک شغل را آزمایش نمایید.

چند مثال از حالاتی که میتواند روی توانایی تان برای کار یا تحصیل تاثیر بگذارد.

 • هرگاه شما مشکل بینایی دارید، به طور مثال شناختن افراد از فاصلۀ دور و یا هم خواندن یک متن که با حروف کوچک نوشته شده باشد، برای تان مشکل است.
 • هرگاه شما با شنوایی مشکل دارید، به طور مثال جریان گفتگو را به خوبی شنیده نمیتوانید یا یک صدای اذیت کننده در گوش دارید.
 • هرگاه شما حال تان خوب نیست، به طور مثال احساس اضطراب نموده یا خود را محزون احساس میکنید، با خوابیدن یا تمرکز حواس مشکل دارید و یا هم با ضعف حافظه مواجه بوده با آموزش مشکل دارید.
 • اگر شما در وجود تان احساس درد میکنید، مثلاَ نشستن، ایستادن،راه رفتن و یا هم
  استفاده از دست ها و بازو ها برای تان مشکل است.
 • اگر شما مشکلات خانوادگی دارید، مثلاَ مریضی یا اعتیاد افرادی نزدیک به شما و یا هم هرگاه در داخل خانواده خشونت را تجربه میکنید.