ارزیابی/مشخص ساختن ما آگاهی شما را این چنین بالا میبریم

گام نخست در برنامۀ استقرار و جابجایی اینست که ما با هم ملاقات میکنیم. شما میتوانید در مورد تجارب و آرزو های تان برای آینده صحبت نمائید. این اساس برنامه ریزی شما را تشکیل میدهد.

روند مشخص سازی این چنین به پیش میرود

زمانی که ما ملاقات میکنیم شما میتوانید در مورد تجارب، تحصیلات، علاقمندی ها و اهداف و خواسته تان صحبت کنید. اگر در زندگی شما در پیوند با وضعیت اجتماعی و صحی تان عواملی وجود دارد که میتواند روی امکانات شما جهت سهمگیری در فعالیت ها و همچنان یافتن کار برای تان تاثیر بگذارد، دانستن این موضوع برای ما مهم است. ما کوشش میکنیم تا فعالیت های موجود در برنامه را طوری تنظیم نمائیم که برای شما که دارای نیازمندی خاصی هستید، متناسب باشد. زمانی که این کار تکمیل گردید، ما در مشارکت با شما برنامه ریزی را آغاز میکنیم.

اسناد و مدارک تحصیلی تان را ترجمه نمائید

آیا شما از تحصیلات و کار های را که در گذشته انجام داده اید، اسناد و مدارکی دارید؟ در آن صورت ما متیوانیم شما را در ترجمه نمودن آنها کمک کنیم.

آیا شما دارای اسناد تحصیلی و مدارک نمی باشید

آیا شما از تجارب قبلی کاری یا تحصیلی تان دارای اسناد و مدارک نمی باشید؟ در آن صورت ما شما را برای ارزیابی نمودن توانایی ها/اگاهی تان کمک میکنیم. این حتی شامل مواردی میشود که معمولاَ شخص آن را به کار ربط نمیدهد: مهارت های زبانی، سرگرمی های اوقات فراغت و یا هم مراقبت از نزدیکان.

اسناد تحصیلی خارجی خود را ارزیابی نمائید

آیا شما دارای دیپلوم تحصیلات عالی خارجی میباشید؟ در آن صورت شما میتوانید آن را توسط “شورای علمی پوهنتون مکتب عالی” یا Universitets- och högskolerådet مورد ارزیابی قرار بدهید. از ارزیابی صورت گرفته میتوانید بعداَ در هنگام جستجوی کار و یا هم اگر میخواهید در سویدن به تحصیلات تان ادامه بدهید، استفاده کنید.

ارزیابی تحصیلات خارجی

شما خود را این چنین آماده میسازید

برای این که بتوان از جلسۀ ارزیابی استفاده اعطمی را نمود، بهتر است تا شما خود را آماده بسازید.

  • توانایی/مهارت ها و علاقمندی های تان را به شکل یک فهرست نوشته کنید. در کدام بخش میخواهید کار کنید؟ آیا کدام رشتۀ تحصیلی وجود دارد که شما علاقمند آن باشید؟
  • خود تان مهارت های خود را در ویب سایت ما مورد ارزیابی قرار بدهید. به زبان های مختلف موجود میباشد.
  • اسناد تحصیلی،مدارک و تصدیق نامه ها را از کار ها و تحصیلات قبلی تان با خود داشته باشید. اگر اسناد شما هنوز هم در خارج از کشور موجود است، تلاش کنید آنها را بدست بیآورید.
  • cv خود را یا هم اگر دارای شرح سوابق تحصیلی و حرفوی میباشید، آن را با خود به همراه داشته باشید.
  • آیا پیش از این پروفایل شرح حال خود را در Jobskills.se ثبت نموده اید، در آن حالت ما میتوانیم در صورت موافقت تان، از آن اطلاعات استفاده نمائیم.

پروفایل شرح حا خود را در Jobskills.se ثبت نمائید

مهارت ها و توانایی های تان خود ارزیابی نمائید