پلان گذاری راۀ شما برای کار یا تحصیلات

زمانی که بررسی شما تکمیل گردید، قدم بعدی برنامه ریزی یا پلان گذاری میباشد.

برنامه ریزی را این چنین انجام میدهیم

شما برنامه ریزی را در مشارکت با ما انجام میدهید. ما میبینیم که شما به انجام دادن کدام فعالیت ها نیاز دارید که تا بتوانید به بازار کار نزدیکتر شوید. به طور مثال آموزش زبان سویدنی،رهنمایی اجتماعی یا کارآموزی پرکتیک.

برنامه ریزی متناسب به نیاز ها و تجارب شما صورت میگیرد. و همچنان این که دسترسی به کار در سویدن در چه وضیعتی قرار دارد. برای این که برنامه ریزی موثر باشد مهم است تا شما در زمانی که ما آن را طرح میکنیم، مشارکت داشته باشید.

برنامه ریزی، پیشرفت شما را تعقیب میکند

ما شما را در راه رسیدن به یک کار تشویق و رهنمایی میکنیم. ما موازی با پیشرفت شما، برنامه ریزی تان را تازه ساخته و شما را حمایت میکنیم.

یافتن سهل تر کار

برنامه ریزی، جستجوی کار را ساده تر خواهد ساخت زیرا شما میدانید برای یافتن یک کار به انجام دادن چه چیزی نیاز دارید. شما برنامه ریزی خود را در تیلفون موبایل تان مشاهده نموده و همه کمک و حمایت را در یک جا به شکل متمرکز، در اختیار دارید.

فعالیت های که الهام می بخشند

هدف از فعالیت ها اینست که آنها باید الهام بخشیده، آموزنده باشند و ورود شما را به زندگی کاری و اجتماعی سهولت بخشند. لطفا در مورد آن فعالیت های که شما در برنامۀ استقرار و جابجایی میتوانید آنها را انجام بدهید، بیشتر بخوانید.

فعالیت های ذیل را شما میتوانید در برنامۀ استقرار و جابجایی انجام بدهید