فعالیت ها را گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید این کار مهم است تا باشد شما حمایت درست را در راۀ یافتن کار یا تحصیل و همچنان بدست آوردن Etableringsersättning حاصل نمائید.

گزارشدهی فعالیت ها به این شکل صورت میگیرد

کی باید گزارش بدهد؟

شما که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرید و در مشارکت با ما برنامۀ تان را طرح کرده اید، باید گزارش بدهید که کدام فعالیت ها را انجام داده و کدام کار ها را تقاضا نموده اید.

این را باید گزارش بدهید

شما باید گزارش بدهید که کدام کار ها را جستجو نموده و برای بدست آوردن کار کدام فعالیت های دیگر را انجام داده اید. در گزارش باید هر دو، هم فعالیت های که شامل برنامه میشود و هم فعالیت های که مرتبط اند را بگنجانید. در اینجا در این مورد که گزارش فعالیت ها چه متحوایی میتواند داشته باشد، چند مثال ارائه میگردد:

 • زبان سویدنی برای مهاجران sfi
 • رهنمایی اجتماعی
 • کارآموزی پراکتیک که شما آن را تقاضا و یا اجرا نموده اید
 • آموزش بازار کار
 • کار و یا تحصیلاتی را که شما تقاضا نموده اید
 • مصاحبه های کاریابی و ملاقات های استخدامی را که شما در آنها حضور داشته اید.

شما این چنین گزارش میدهید

ساده ترین شکل گزارشدهی فعالیت های تان از طریق ویب سایت ما میباشد. برای انجام دادن این کار باید شما به کمک کارت هویت الکترونیک یا e-legitimation به طور مثال بانکداری از طریق تیلفون موبایل mobilt bank-id وارد سیستم شوید. زمانی که شما وارد سیستم شدید میتوانید:

 • در تحت نام ماه، فعالیت های تان را نوشته و ثبت کنید، تا باشد هیچکدام از فعالیت های خود را فرآموش نکنید.
 • گزارش تان را تحویل بدهید
 • گزارشاتی را که قبلاَ تحویل دادید، ببینید
 • کار های را که برای تان پیشنهاد شده است تا آنها را تقاضا کنید، ببینید.

کارت هویت الکترونیک e-legitimation را میتوانید این چنین تهیه کنید

 • اگر شما دارای کمپیوتر شخصی و یا تیلفون هوشیار نمیباشید، میتوانید نزد ما مراجعه نموده و از یکی از کمپیوتر های ما استفاده نمائید.
 • گر شما کارت هویت الکترونیک ندارید، گزارش تان را با خانه پُری کردن یک فورمۀ کاغذی،ارائه میکنید. فورمۀ مذکور را از یکی از دفاتر ما بدست آورده میتوانید.
 • به یاد داشته باشید که شما نمیتوانید با فرستادن ایمیل و یا هم از طریق تیلفون کزارشدهی کنید.

چه زمانی باید گزارش را تحویل بدهید

شما بعد از ختم هر ماه گزارش فعالیت های تان را به ما تحویل میدهید. شما باید گزارش فعالیت های تان را، در زودترین فرصت به تاریخ اول هر ماه و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه تحویل بدهید.

مثال: شما باید گزارش فعالیت های تان برای ماۀ سپتمبر را در جریان تاریخ های اول و چهاردهم ماۀ اکتوبر تحویل نمائید.