هشدار یا کاهش تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

اگر شما برنامۀ را که ما روی آن با هم به توافق رسیده ایم تعقیب نکنید، میتوانید یک هشدار/اخطار را بدست بیآورید. اگر شما چندین بار اهمال ورزی کنید در آن صورت میتوانید تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را برای یک یا چندین روز از دست بدهید.

در صورتی کاهش یافتن تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار و یا هم در صورتی که هشدار یا اخطار دریافت نموده باشید، چه کاری را باید انجام بدهید؟

در گام نخست شما یک تصمیم ابتدایی را از ما بدست میآورید. قبل از این که ما تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم شما فرصت دارید تا در زمینه اظهار نظر نمائید. این کار را شما متیوانید توسط فورمۀ پاسخ به ارتباطات یا  Svar på kommunicering که شما آن را همراه با تصمیم ابتدایی ما بدست میآورید،انجام بدهید. فورمه را خانه پُری نموده و به آدرسی که در عقب آن نوشته شده است، بفرستید.

فورمه: پاسخ به ارتباطات یا 

اگر شما از تصمیم نهایی رضایت ندارید میتوانید تقاضای تجدید نظر ما را نمائید. در آن صورت فورمۀ تقاضا برای تجدید نظر یا Begäran om omprövning را خانۀ پُری نموده، به ما بفرستید.

فورمه: تقاضا برای تجدید نظر

اگر در جستجوی کار اهمال ورزی کنید

اگر شما آن طوری عمل نکنید که ما روی آن به توافق رسیده ایم، در آن صورت شما در روند کاریابی خود اغفال ورزی میکنید.

اگر شما

 • جهت طرح یک برنامه برای خود در مشارکت با ما همکاری نکنید
 • گرازش فعالیت های تان را در زمان مناسب به ما تحویل ندهید
 • توافقات در مورد مراجعه نمودن نزد ما و تماس گرفتن با ما را تعقیب نکنید
 • به فعالیت های برنامه اشتراک نکنید
 • کار یا رشته های تحصیلی را که ما به آن رهنمایی کرده ایم، جستجو نکنید
 • کار را به شکل فعالانه،آن طوری که ما در طرح برنامه با هم به توافق رسیده ایم جستجو نکنید
 • بار نخست شما یک هشدار/اخطار را دریافت میکنید.
 • بار دوم: 1 روز بدون پول
 • بار سوم: 5 روز بدون پول
 • بار چهارم 10 روز بدون پول
 • بار پنجم و همه دفعات بعدی: 45 روز بدون پول.

اگر شما بیکاری تان را تمدید میکنید

اگر شما در یکی از فعالیت ها حصه نمیگیرید و یا به یک کار پیشنهادی جواب رد میدهید، در آن صورت شما دوران بیکاری خود را تمدید مینمائید.

در صورتی که شما

 • به یک کار مناسب و یا یک رشتۀ تحصیلی که شما به آن رهنمایی شده اید، جواب رد میدهید.
 • آگاهانه مانع استخدام شدن میشوید
 • به یک فعالیت در داخل برنامۀ جابجایی و استقرار جواب رد میدهید.
 • بار اول 5 روز بدون پول
 • بار دوم: 10 روز بدون پول
 • بار سوم: 45 روز بدون پول.
 • بار چهارم و همه دفعات بعدی: 45 روز بدون پول.

اگر شما باعث بیکاری خود میشوید

اگر شما کار را ترک میکنید در آن صورت شما خود مسبب بیکاری تان میگردید.

در صورتی که شما

 • بدون دلیل موجه کار خود را ترک بگوئید
 • خود موجب میگردید تا به کار تان پایان ببخشید.
 • 45 روز بدون پول.

اگر شما به یک شکل دیگری اغفال ورزی نمائید

هرگاه شما به عنوان مثال طوری اهمال ورزی کنید که باعث اذیت دیگر اشتراک کننده ها در یک فعالیت گردید، در آن صورت ما میتوانیم در مورد اخراج شما از برنامۀ استقرار و جابجایی تصمیم بگیریم.

اگر شما قصداَ اطلاعات نادرست را ارائه نمائید

صندوق بمیۀ همگانی یا Försäkringskassan میتواند در مورد عدم پرداخت پول به شما برای یک مدت دراز تصمیم بگیرد. این شامل مواردی میشود که شما به شکل آگاهانه و یا هم به دلیل غفلت و سهل انگاری بزرگ، اطلاعات نادرست و یا هم گمراه کننده را در جهت تلاش برای بدست آوردن مقدار بیشتری پول از آنچه شما مستحق میشوید، تحویل صندوق بیمۀ همگانی نمائید.