اگر شما مریض میشوید و یا از یک کودک مریض مراقبت مینمایید

اگر شما در جریان مدتی که به برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگرید مریض میشوید، مهم است تا از این موضوع در همان روز اول مریضی به ما اطلاع بدهید. در غیر آن ممکن تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را از دست بدهید.

کی باید از مریضی اطلاع بدهد؟

اگر شما در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم میگیرید و به دلیل مریضی نمی توانید به فعالیت های برنامه ریزی شدۀ تان حصه بگیرید، باید از مریضی تان اطلاع بدهید.

چه زمانی باید شما از مریضی خود اطلاع بدهید؟

شما ضرورت دارید که در همان روز اولی که مریض هستید اطلاع بدهید. در غیر آن ممکن “تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار” را از دست بدهید.

اگر شما به آموزش زبان سویدنی برای مهاجران یا sfi ،تحصیلات، کارآموزی و یا کار می پردازید و یا هم در دیگر فعالیت ها سهم میگیرید نیاز دارید که حتی به آنجا نیز از غیرحاضری خود از بابت مریضی اطلاع بدهید. صندوق بمیۀ همگانی بعد از روز هفتم مریضی،برای اخذ تصمیم جهت پرداخت تعویض پول به یک تصدیق داکتر نیاز دارد.

اگر شما برای یک مدت طولانی مریض هستید، ما کوشش میکنیم تا محتوای برنامۀ شما را طوری آماده سازیم که همچنان برای سهمیگری شما مناسب باشد. در صورتی که شما برای مدتی بیشتر از 30 روز به شکل تمام وقت مریض باشید،از برنامه خارج ساخته میشوید.

چطور میتوانم از مریضی اطلاع بدهم؟

شما در ویب سایت ما از مریضی تان اطلاع میدهید.

در صورتی که من مریض باشم کدام نوع تعویض پولی را بدست می آورم؟

برای نخستین روزی که مریض میشوید هیچ پولی را دریافت نمی کنید. این “روز بدون استحقاق یا Karensdag نامیده میشود. اگر شما در نخستین روز مریضی شدن از مریضی تان اطلاع میدهید میتوانید “تقویض پولی برای جاگزینی و استقرار را برای روز های دیگر حفظ کنید.

اگر شما ضرورت دارید که برای مراقبت از یک کودک مریض در منزل باقی بمانید

اگر شما ضرورت دارید که برای مراقبت از یک کودک که مریض شده است در منزل باقی بمانید،نیاز دارید که به ما اطلاع بدهید. این کار را به زودی ممکن انجام بدهید تا باشد با خطر از دست دادن تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار تان مواجه نشوید. ساده ترین شکل اطلاع دهی از غیرحاضری تان از طریق ویب سایت ما یا هم تماس با بخش خدمات مراجعین ما میباشد.

زمانی که شما برای تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار نزد صندوق بیمۀ همگانی تقاضا میکنید باید در مورد غیرحاضری خود بنویسید.

اگر شما در عین زمانی که در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید کار نیز میکنید در آن صورت اگر که به دلیل مریضی یا مراقبت از کودک مریض تان نمیتوانید کار کنید، مقررات دیگری اعتبار دارد. در ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی بیشتر بخوانید.

Försäkringskassan