برای شما در برنامۀ استقرار و جابجایی

2018ثبت نام شده قبل از اول جنوری

اگر شما مریض شوید.گزارش دهی ماهانه. اگر شما مریض شویدبرای شما که قبل از اول جنوری 2018 نزد ما ثبت نام کرده اید و دارای یک برنامۀ استقرار و جابجایی در حال جریان میباشید

بررسی نمودن/مشخص ساختن

ما تجارب و توانایی های شما را بررسی میکنیم. ترجمۀ اسناد و مدارک تحصیلی.

برنامه ریزی

برنامه ریزی ما در مشارکت با هم برنامه ریزی میکنیم که کدام فعالیت ها را شما باید برای یافتن یک کار انجام بدهید.

از فعالیت ها گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید.

تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار یا

شما زمانی پول بدست میآورید که در برنامۀ استقرار و جابجایی یا سهم بگیرید.

اگر مریض شوید

اگر شما مریض شوید مهم است تا به ما اطلاع بدهید.

فعالیت ها در برنامۀ استقرار و جابجایی

تعلیمات و فعالیت ها برای این که شما زبان سویدنی را فرا بگیرید و بتوانید صاحب یک کار شوید.

اخطار یا تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار کاهش یافته

شرایط برای “تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار” اگر شما یک اخطار را دریافت نموده اید