تازه وارد به سویدن

زمانی که شما اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید

اگر شما به تازگی به عنوان پناهنده، فردی نیازمند حمایت و یا بر اساس قرابت های خانوادگی اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید،این امکان را دارید که در برنامۀ ما برای استقرار و جابجایی سهم بگیرید.

برای شما در برنامۀ استقرار و جابجایی

ما به شما در راۀ)یافتن(کار و یا تحصیلات کمک ارائه میکنیم. در مورد بررسی و مشخص ساختن، برنامه ریزی، کمک های مالی و گزارش دهی از فعالیت ها بخوانید.